บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

พลิกแฟ้มมติครม.13 ก.ย.แต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่"ขรก.ประจำ-การเมือง"

 มติชน

การประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   โดยมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ จำนวนมาก
 
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด    นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวดังนี้


  1.  แต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลสำหรับการนำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ ประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้
 
1.เห็นชอบแต่งตั้งให้นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทย 
 

 2. รับทราบเกี่ยวกับการเตรียมการนำเสนอรายงานทั้งในส่วนของถ้อยแถลง การจัดทำคำชี้แจง ท่าทีเบื้องต้นต่อข้อเสนอแนะ และการพิจารณาคำมั่นโดยสมัครใจ โดยการเตรียมการดังกล่าวจะใช้บริบททางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลชุด ปัจจุบันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการ  โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศภายใต้กลไก UPR กลั่นกรอง  และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบเพื่อคณะผู้แทน ไทยดำเนินการต่อไป
 
2.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)           
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนายสมคิด ใจยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
           
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป

 
3.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)        
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
 
1. นางจรุงศรี โกสินทรเสนีย์ ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554    
           
2. นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554
           
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป

 
4.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักการข่าว ระดับทรงคุณวุฒิ 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
 
1. นายกัมพุช วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานการข่าว (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 
2. นายสุรพล แสงหัตถวัฒนา ผู้อำนวยการสำนัก 11 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
 
5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้
  
1. นายนิพิฐ อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554
 
2. นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554
 
3. นายวัฒนา เชาวสกู รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2554
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และให้ข้าราชการลำดับที่ 2. พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 158/2554  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน          สภาผู้แทนราษฎร
 
เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ในด้านนิติบัญญัติให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในการ เสนอร่างกฎหมาย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 11 (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. องค์ประกอบ 
1.1  ที่ปรึกษา/กรรมการ   ประกอบด้วย  นายวิทยา  บุรณศิริ นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์     

1.2  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  นายอุดมเดช  รัตนเสถียร  ประธานกรรมการ  นายไพจิต  ศรีวรขาน               รองประธานกรรมการ คนที่ 1  นายพีรพันธุ์  พาลุสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 2  นายนพคุณ  รัฐผไท รองประธานกรรมการ คนที่ 3    พลตำรวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์  รองประธานกรรมการ  คนที่ 4    นายวิรัช  รัตนเศรษฐ  รองประธานกรรมการ คนที่ 5   นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์   รองประธานกรรมการ  คนที่ 6  นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ รองประธานกรรมการ คนที่ 7  นายสันต์ศักย์  จรูญ  งามพิเชษฐ์    รองประธานกรรมการ  คนที่ 8  
กรรมการประกอบด้วย  นายกมล  บันไดเพชร  นายก่อเกียรติ  สิริยะเสถียร   นายก่อแก้ว  พิกุลทอง  นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  นายโกศล  ปัทมะ นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์             นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  นางชมภู  จันทาทอง  นายชวลิต วิชยสุทธิ์  นายชาญชัย  ประเสริฐสุวรรณ  นายไตรรงค์ ติธรรม            นายธนิก  มาสีพิทักษ์  นางนันทนา  ทิมสุวรรณ นายนิทัศน์  ศรีนนท์  นายนิยม  เวชกามา  นายนิรมิต  สุจารี  นายนิวัฒน์ธำรง  บุญทรงไพศาล  นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย  นางปานหทัย  เสรีรักษ์ นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  นายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน  นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร    นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์  นายพลพีร์  สุวรรณฉวี   นางพัชรินทร์  มั่นปาน  นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  นายพินิจ  จันทร์สมบูรณ์  นายภราดร ปริศนานันทกุล  นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน  นายยุทธพล  อังกินันทน์  นางสาวละออง    ติยะไพรัช  นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์  นางวราภรณ์  ตั้งภากรณ์  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์  นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์  นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ นายสัญชัย  วงษ์สุนทรนายสัมภาษณ์      อัตถาวงศ์  นายสุนัย  จุลพงศธร  นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  นางอนุรักษ์  บุญศล  นางอนุสรา  ยังตรง   นายอภิรัต  ศิรินาวิน  นายอรรถพล  วงษ์ประยูร  และนายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์  โดยมีนายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ      ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช และนางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.3  ผู้แทนจากส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2)  ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  3) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการ
   
1.4  ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย   1) ผู้อำนวยการสำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  2)  ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1  สำนักประสานงานการเมือง  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3)  เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย   จำนวน 2 คน   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  4)  นางสาวทัศนีย์  สุวรรณเมฆ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
 
7.  แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กระทรวงยุติธรรม)  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง พันตำรวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะขอให้สำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคม ทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
 
8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จำนวน 7 ราย ดังนี้
  
1. นายชาติชาย  สุทธิกลม อธิบดี (บริหารสูง) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
  
2. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดี (บริหารสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
 
 3. นายพิทยา  จินาวัฒน์  รองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
4. นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช เลขาธิการ (บริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
 
 5. พันตำรวจเอก สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
 
6. พันตำรวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (บริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
 
7. นายอำพล  วงศ์ศิริ เลขาธิการ (บริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
9.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งข้า ราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 1 ตำแหน่ง คือ นายสุวัตร  สิทธิหล่อ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
10.  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 5 คน รวม 7 คน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 มาตรา 15 ดังนี้            1. นายสุรศักดิ์  ศรีประภา ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร. พิศาล  มุขแจ้ง รองประธานกรรมการ          3. รองศาสตราจารย์ พันเอก นพ. เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์  บัวรักษ์ กรรมการ 5. ดร. อเนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ 6. นายณัฐศิลป์  จงสงวน กรรมการ 7. ดร. พิชัย  สนแจ้ง กรรมการ (หมายเลข 5.-7. คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง) โดยให้เริ่มวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  ยกเว้นกรณี     นายประสิทธิ์  บัวรักษ์ ให้เริ่มวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป
 
11. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางสาวช่อเพชร  พึ่งพานทอง 2. นายวิสิทธิ์  ใสกระจ่าง 3. นางเรือนแก้ว  ศรีหาคิม 4. นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
 
12. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
13.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน   4 ราย ดังนี้
 
1. นายพสิษฐ์  ศักดาณรงค์ (ปอย)ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  
2. นายปิยะ  อังกินันทน์ (แป๋ง) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
3. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
4. นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป
 
14.  ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเลขาธิการ กปร.  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
  1. การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของ นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ออกไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2555 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริเสนอ     2. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 จากเดิมที่กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้ ก.พ. กลั่นกรองให้ข้อมูลและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  เป็นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลและประวัติการดำรงตำแหน่ง ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2554 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ
 
15.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
(สำนักนายกรัฐมนตรี)  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง      รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

 16.  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)  
คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่จะว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเกษียณอายุราชการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังรายนามต่อไปนี้
  
1. นายวรเดช  หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการบินพลเรือน 
  
2. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมการขนส่งทางบก
 
3. นายสมชาย  จันทร์รอด อธิบดีกรมการบินพลเรือน โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 
 
17.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายมานะ  คงวุฒิปัญญา เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักดิ์  หัตถสงเคราะห์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 

 18.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ) 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายพิเชษฐ์  หวังเทพอนุเคราะห์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
19.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์ 2. นายเอนก หุตังคบดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งลาออกจากตำแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดำเนินการให้เรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง