บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิรูปประเทศ : ระบบโครงสร้างการเมืองด้วย TQM

โดย Koon Rachapurk
ประชาชนไม่ต้องการ
เป็นทาษนักการเมือง
                                     ปฏิรูปประเทศ : ระบบโครงสร้างการเมืองด้วย TQM
                                     เมื่อนักการเมืองไร้อุดมการณ์ เห็นแก่ตัว ต้องการเพียงแย่งชิงอำนาจเพื่อโกงกินแสวงผล
ประโยชน์..ทำ ให้ประเทศเลวร้ายลงเรื่อยๆทุกด้าน  ไม่ยอมปล่อยวางอำนาจเพื่อปฏิรูปประเทศใหม่โดยการโละทิ้งรูปแบบระบบการเมือง ที่ใช้กันอยู่ซึ่งไม่เหมาะสมกับคุณภาพของปชช. แล้วจัดทำออกแบบระบบโครงสร้างการเมืองใหม่ให้เหมาะสมกับคุณภาพในภาพรวมของ ปชช.  ปชช.ส่วนหนึ่งจึงตั้งความหวังว่า...จะต้องปลดแอกอำนาจของนักการเมือง(เมื่อ สส.ทั้งหมดหวงติดยึดอยู่กับอำนาจ) ...เพื่อปชช.จะได้ปฏิรูปประเทศกันเอง

                               รูปแบบระบบโครงสร้างการเมืองใหม่ ที่ผู้รู้กล่าวถืงมักจะมีคำว่า "ระบบTQM" รวมอยู่ด้วย ทำให้สงสัยกันว่า TQMคืออะไร?  ดีอย่างไร?
                               ก่อนอื่นมารู้จักระบบ TQM ขององค์กรธุรกิจที่แสดงไว้ด้านล่างซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้เริ่ม แล้วรัฐบาลอเมริกา อังกฤษ นำไปใช้ปฏิรูประบบโครงสร้างการเมืองด้วยสำนึกความรับผิดชอบในการรับใช้ชาติประชาชน
                                ถ้าอยากรู้หน้าตาคร่าวๆของ ระบบโครงสร้างการเมืองแบบ TQM เป็นอย่างไร...ให้ลองเปลี่ยนดังนีั...
*ผู้บริหารระดับบนของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ เปลี่ยนเป็น --> นักการเมืองในรัฐสภา โดยเฉพาะในรัฐบาล
*ผู้บริหารอื่นๆ รวมพนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็น --->ข้าราชการรวมลูกจ้างในกระทรวง กรม กองฯลฯ..
*ลูกค้าของบริษัทเป็น                                ---> ประชาชน
*เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นฃองบริษัทเป็น        ---> ประชาชน ( ต้องร่วมกันทำการเมืองภาคประชาชนด้วย)

** พระเจ้าแผ่นดิน **

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
            
TQM คืออะไร ( ขององค์กรธุรกิจ)

                   TQM (Total Quality Management) เป็น ระบบบริหารคุณภาพองค์ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้เจตนารมณ์ของบริหารและความ ร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ TQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงาน
                 "TQM ..คือ ภารกิจที่เจ้าของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหน่วยงานทำหรือช่วยกันทำเป็นกิจวัตรประจำ เพื่อปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยทำอย่างมีระบบ ทำอย่างเชิงวิชาการ อิงข้อมูล และมีหลักการที่สมเหตุสมผล เพื่อจุดมุ่งหมายที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและ บริการ"...                                                                                  วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM (Total Quality Management)

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ( -->ประชาชน )
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน( -->ผลงาน+ภาพพจน์ของสส.)
• เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน (--> ข้าราช ลูกจ้าง ในภาครัฐ )
• เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต (--> รัฐบาล )
• เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ( --> ประชาชน เจ้าของประเทศ และเป็นลูกค้าด้วย )
• เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( --> สังคมประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวน์ )

                        ขั้นตอนของการทำ TQM ( ขององค์กรธุรกิจ --> ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการเมืองของรัฐบาลและประเทศ ได้วงเล็บแทรกไว้ )...( ถ้าประเทศที่นักการเมืองมีอุดมการณ์ ..นักการเมืองหรือรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเสนอปฏิรูปประเทศเอง ..แต่สำหรับประเทศไทย ประชาชนคงต้องเป็นฝ่ายปฏิรูปประเทศเอง )

** ขั้นตอนที่1 การวางแผนดำเนินการ ผู้บริหาร(รัฐบาล/ประชาชน)จะ ต้องแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในเรื่องของคุณภาพและระบบ TQM อย่างชัดเจน และการวางแผนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถวัดได้ เทคนิคการระดมสมองเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในขั้นตอนนี้เพื่อร่วมกันจัดทำนโยบาย คุณภาพ กำหนดภารกิจ เป้าหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น

** ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (ประเทศ) และสร้างระบบ ( รัฐสภา รัฐบาล การเมืองท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน ) การนำ TQM ไปใช้ จะประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการตามลำดับอย่างน้อย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ผู้บริหาร ( รัฐบาล) จะต้องจัดองค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

** ขั้นตอนที่ 3 การประกาศการทำ TQM เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นเอาจริงของฝ่ายบริหารระดับสูง (รัฐบาล ) พร้อมทั้งเป็นการแนะนำนโยบายคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายกรัฐมนตรี )  และเป็นการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร(รัฐสภา
 ภาครัฐ การเมืองท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน )

** ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการดำเนินการ ทุกขั้นตอนหรือกิจกรรมของการผลิตสินค้าหรือบริการต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมนิยมใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งรวมทั้ง QC

** ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นการดูความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล รัฐสภา ภาคประชาชน)ได้ทราบด้วย

** ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนผลลัพธ์และระดับความสำเร็จของผู้บริหาร( รัฐบาล )เพื่อเป็นการสรุปผลความสำเร็จและวางแผนการดำเนินการต่อไป

** ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมให้ทุกคน( ภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน ) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสำเร็จของ TQM จะเกิดจากแรงงานและความพยายามอย่างต่อเนื่องและต้องทำการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การยอมรับ และการให้ความสำคัญในตัวบุคคล จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก

                    TQM  มี หลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ            
               1. การสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า                                                                              
               2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
                องค์การ ที่จะทำ TQM จะต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะไม่มีโอกาสแม้จะดำรงอยู่ต่อไปในสังคมซึ่งเราสามารถดำเนินงานได้ดัง นี้
                                2.1 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดำเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง

                                2.2 พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงานที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง
                                2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมชาติและไม่สร้างความสูญเสียจากการตรวจสอบ

                 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement)
                ตั้งแต่ พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS ที่ไม่ใช่เพียงปฏิบัติงานแบบขอไปทีเท่านั้นแต่ต้องมี ความเข้าใจและยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดขึ้น โดยอาจจะจัดตั้งทีม งานข้ามสายงาน (Cross Functional Team)และให้สามารถทำงานข้ามสายงานได้เป็นอย่างดี เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการ ดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานจะเป็นกลจักรสำคัญในการผลักดันธุรกิจไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ##  เพื่อความเข้าใจ ระบบ TQM มากขึ้น   ขอนำดูการประยุกต์เอา ระบบTQM มาใช้ปรับปรุงส่วนราฃการซึ่งก็เริ่มลองใช้กันบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยมี ประสิทธิภาพเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่ให้ความสำคัญในขั้นตอน การประเมินผล ปรับปรุง จากระดับบนของกรมและกระทรวง ( เมื่อเอามาใช้ในการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมี ภาคประชาฃนติดตามทำงานควบคู่กันไปด้วยและรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ พร้อมอำนาจหน้าที่โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

                        *ารนำ TQM  ไปปฏิบัติใน การปรับปรุงการบริการภาครัฐ
                   การนำ TQM  ไปปฏิบัติใน การปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน การปฏิรูประบบราชการ กล่าวคือ มีเป้าหมายของการเพิ่มคุณภาพของการ ให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น อาจไม่เป็นการยากที่ผู้บริหารระดับสูงจะให้การยอมรับในการนำ TQM  ไปปฏิบัติ

 *แนวทางและขั้นตอนในการทำ 
            1. การสำรวจหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน
            2. การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข
            3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
            4. การสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์การ
            5. การนำ TQM  ไปปฏิบัติในหน่วยงานบริการภาครัฐ
            6. การติดตามและประเมินผล

ราชประชาสมาสัย
พระราชา + ประชาชน
*กล่าวโดยสรุป เงื่อนไขของการสร้างความสำเร็จในการทำ TQM ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้นประกอบได้ด้วย 6 ประการคือ
1. การสำรวจว่าหน่วยงานที่ควรได้รับการปรับปรุงให้นำระบบการพัฒนาคุณภาพมาใช้
2. การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข
3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้ TQM
4. การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยปลูกฝังค่านิยมและการยอมรับในเรื่องคุณภาพ
5. การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีคุณภาพ
6. การติดตามและประเมินผลการนำ TQM ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยใช้วิธีทางสถิติ
สรุป
             การ ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรเปลี่ยนทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้องค์การสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นใน ปัจจุบัน การบริการของภาครัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ นั้น ก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เช่นเดียวกัน  การปรับปรุงบริการภาครัฐนอกจากจะถือว่า ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแล้ว ประชาชนผู้รับบริการในส่วนต่างๆ ก็จะได้รับประโยชน์จาก การปรับปรุงด้วย กล่าวคือ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เสียเวลาน้อยลง เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และ มีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐมากขึ้น

            การ นำ TQM มาใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ส่วนราชการสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์ได้โดยไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามการนำ TQM  ไปปฏิบัติก็หมายถึง การนำการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในองค์การ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับการต่อต้านจากข้าราชการบ้างไม่มากก็น้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พึงกระทำก็คือการจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่ ให้บริการประชาชน  เพื่อขอ ทราบความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปกว้าง ๆ ในการนำ TQM  ไปปฏิบัติในองค์การ กับการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างข้าราชการในสังกัดในการปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพในการทำงานคุณภาพของผลงาน และการให้บริการต่อประชาชน

               ## เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้มีการนำ ระบบTQM มาใช้บ้างแล้ว ดังนั้นการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบโครงสร้างการเมือง ก็ควรจะทำล้อตามให้เป็นระบบเดียวกัน ..นักการเมืองไม่ควรดื้อรั้นปฏิเสธเพราะการที่จะต้อง ถูกลงโทษ เสียอำนาจและผลประโยชน์ จากการที่โดนภาคประชาชนร่วม  ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับแก้ เป็นกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ตามอำนาจหน้าที่ ของภาคประชาชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ... ระบบTQM จะถูกนำไปใช้ ทั้งในการ วางรากฐานทางการเมือง รูปแบบวิธีการ สรรหานักการเมือง การตรวจสอบประเมินผลและวัดคุณภาพนักการเมือง ..ซึ่งภาคประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ตามรูปแบบรายงานที่เป็นรูปธรรมที่ กำหนดให้   ..นอกจากนี้ประชาชนจะต้องเป็นผู้กำหนดบทลงโทษ ข้าราชการ นักการเมือง ..เพราะจะต้องรุนแรงโดยไม่ต้องแคร์สังคมโลกเพื่อชดเชยกับประชาชนที่ค่อนข้าง ด้อยคุณภาพ
                  ## ในช่วง พค. - กค. 2554 ที่รัฐบาลยุบสภา เป็นวาระของประชาชน เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน ประชาชนทุกกลุ่ม องค์กร สมาคม สถาบัน ข้าราชการ ทหารทุกเหล่าสี ควรร่วมกันออกมาเรียกร้อง และเสนอหนังสือต่อรัฐสภา แสดงเจตจำนงค์
ว่า ในนามของเจ้าของประเทศ ..ประชาชนต้องการฏิรูปประเทศโดยประชาชน เพื่อประชาชน.
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง