บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดกา่รและสาระสำคัญครก.แก้ไขมาตรา112 พร้อมแบบฟอร์มและวิธีการร่วมลงชื่ออย่างง่ายๆ


ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ http://sewanaietv.blogspot.com/

คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112) เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “แก้ไขมาตรา 112” กิจกรรมวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดตัว “คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112)” การระดมชื่อประชาชนอย่างน้อยหนึ่งหมื่นชื่อเพื่อเสนอกฎหมายเข้าสู่รัฐสภา การเปิดรายชื่อ 112 รายชื่อแรกที่ร่วมผลักดันให้แก้ไขกฎหมายตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ เวทีวิชาการว่าด้วยกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

กิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 อันมาจากการรวมตัวกันของเครือข่ายนักวิชาการและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มกรรมกรแดงเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มกวีราษฎร์ กลุ่มแดงสยามกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มนิติม่อน กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน กลุ่มประชาคมศิลปากรเพื่อประชาชน กลุ่มเพื่อนนักโทษการเมืองไทย กลุ่มมหิดลเสรีเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มสันติประชาธรรม กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ กลุ่มอาร์ติเคิล112 คณะนักเขียนแสงสำนึก คณะนิติราษฎร์ แนวร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาเสรีชนล้านนา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

ในงานจะเปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันกฎหมายภาคประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของครก.112 โดยเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเตรียมเอกสารอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาเข้าร่วมเพื่อแนบเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ในงานนี้ด้วย

กำหนดการ


เวทีวิชาการ - ศิลปวัฒนธรรม “แก้ไขมาตรา 112”

ติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ http://sewanaietv.blogspot.com/

จัดโดย คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2555 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


13.00 – 13.15 น. เปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 หรือ ครก.112
อ่านแถลงการณ์โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ตัวแทนครก.112 และนักวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล


13.15 - 13.30 น. ปาฐกถา “ทำไมจึงต้องแก้ไขมาตรา 112” (บันทึกเทป) โดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์

13.30 – 13.50 น. นำเสนอวิดีทัศน์ “เส้นทางกฎหมายหมิ่น”

13.50 – 14.10 น. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมช่วงที่หนึ่ง
วิดีโอ “เงียบจนแสบแก้วหู” โดย กลุ่มศิลปินนิติม่อน
ละครเวที หายนะ (Catastrophe) โดย ซามูเอล เบคเกตต์ (Samuel Beckett) โดยกลุ่มละครอิสระ

14.10 – 15.10 น. กิจกรรมวิชาการช่วงที่หนึ่ง
ข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ และกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดย คณะนิติราษฎร์

15.10 – 15.50 น. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมช่วงที่สอง
อ่านบทกวีและแถลงการณ์ โดยกลุ่มกวีราษฎร์

15.50 -17.00 น. กิจกรรมวิชาการช่วงที่สอง
ตอบคำถามคาใจ: ทำไมต้องแก้ 112 โดย
ผศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์ กลุ่มสันติประชาธรรม และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร กลุ่มสันติประชาธรรม และอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วาด รวี คณะนักเขียนแสงสำนึก
อ.สาวตรี สุขศรี คณะนิติราษฎร์
ดำเนินรายการโดย ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ กลุ่มสันติประชาธรรม และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.00 – 17.30 น. ผู้เข้าร่วมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ นำเอกสารเข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112 หย่อนลงในกล่องรับรายชื่อ

*** ดำเนินรายการตลอดงาน โดย อ.วันรัก สุวรรณวัฒนา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ขั้นตอนและคำแนะนำในการร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ทั้งผู้มาร่วมงาน และผูั้้ไม่สะดวกมาร่วมงานวันนี้

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน "ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์)" สามารถทำได้โดย

1. กรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มข.ก.1 ตามที่แนบมานี้ (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ฺม)
2. แนบสำเนาบัตรประชาชน (หรือบัตรอื่นใดที่ของทางราชการที่มีรูปถ่ายแสดงตน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. รวมเอกสารทั้งหมด 3 แผ่น ส่งมายัง "ตู้ปณ.112 ปณฝ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200"

คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม
** ต้องมีทั้งนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
** ลายเซ็นในเอกสารทั้งหมด ต้องเป็นแบบเดียวกัน
** ในส่วนบนของหนังสือที่เขียนว่า “เขียนที่” นั้น ให้เขียนที่อยู่ สถานที่ไหนก็ได้ที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม
** ใน ข้อ 5 ของแบบฟอร์มข.ก.๑ ที่มีคำว่า พ.ศ. ...และ ฉบับที่..."ไม่ต้อง" เติมข้อความใดๆ ในช่องจุดจุดจุด

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์) มี 7 ประเด็น ดังนี้

1. ให้ยกเลิกมาตรา 112 ออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักร

2. เพิ่มหมวดลักษณะความผิดเกี่ยวกับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และเกียรติยศผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

3.แบ่งแยกการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากการคุ้มครองสำหรับตำแหน่งพระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

4. เปลี่ยนบทกำหนดโทษ โดยไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำ แต่กำหนดเพดานโทษสูงสุดจำคุกไม่เกินสามปีสำหรับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และไม่เกินสองปีสำหรับ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

5. เพิ่มเหตุยกเว้นความผิด กรณีแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต

6. เพิ่มเหตุยกเว้นโทษ กรณีข้อความที่กล่าวหานั้นได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง และการพิสูจน์นั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ

7. ห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษผู้ที่ทำความผิด ให้สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้น


เชียงใหม่
สามารถขอแบบฟอร์มและลงชื่อได้ที่ร้าน Book Republic 15/6 ถนนริมคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053 210 267 email: bookre-public@gmail.com


ไทยอีนิวส์กลัวทำไม กับม.112

กลัวทำไม กับม.112 หากไม่….
                                                        เฉลิมชัย ยอดมาลัย

 

         เหตุใดคนไทยกลุ่มหนึ่งจึงกระเหี้ยนกระหือรือ  ทุรนทุรายเรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับใช้  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112  ราวกับว่า  เมื่อมีกฎหมายนี้แล้ว  จะทำให้พวกเขาและบรรพบุรุษของเขาหายใจไม่ออก  กินนอนไม่ได้  ขับถ่ายไม่สะดวก  ช่างน่าสงสัยจริง ๆ ว่า  ทำไมคนพรรค์นี้จึงเจาะจงให้ยกเลิกเพียงมาตราเดียว  เหตุใดไม่เรียกร้องให้แก้ไข  หรือ  ล้มล้างกฎหมายมาตราอื่น ๆ ด้วย          หากว่ากันตามตรรกะของสังคมที่ศิวิไลซ์แล้ว  กฎหมาย  คือ  กฎระเบียบและข้อบังคับประจำสังคม  หากไม่มีผู้ใดจงใจละเมิดกฎหมาย  ก็ไม่เคยปรากฎว่ากฎหมายจะสามารถเอาผิดผู้บริสุทธิ์ได้  แต่สำหรับเมืองไทย  อาจมิใช่สังคมศิวิไลซ์เต็มรูปแบบ  เนื่องจากต้นขบวนของกระบวนการยุติธรรมของเรา โดยเฉพาะตำรวจจำนวนหนึ่ง  ยังทำหน้าที่ไม่โปร่งใส  แถมยังทำงาน  เพื่อเอาใจนักการเมืองสายพันธุ์สามานย์  ซึ่งมีบรรพบุรุษถือกำเนิดมาจาก  นรกภูมิบางขุม  อีกด้วย
        แต่ถึงกระนั้น  วิญญูชนในสังคมไทยก็มิได้ปล่อยให้  บุคลากรสามานย์ในกระบวนการยุติธรรมสามารถ  ทำอะไรได้ตามอำเภอใจไปเสียทุกกรณี  ดังนั้นจึงทำให้ตำรวจสามานย์  และ  บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  ที่มีใจไม่เที่ยงธรรม  ไม่สามารถใช้อำนาจได้โดยพลการ  โดยขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลจากภาคประชาสังคม  ที่เป็นวิญญูชนโดยแท้จริง
        วิญญูชนรู้ดีว่าในสังคมไทย  มีขบวนการโค้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ขบวนการนี้  พยายามล้มล้างสถาบันฯ  ให้จงได้ด้วยเล่ห์เพทุบายสารพัด  คนกลุ่มนี้มักอ้างโดยขาดข้อพิสูจน์เชิงประจักษ์ว่า  สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร  
        คนพวกนี้ได้แก่  กลุ่มคนบางกลุ่มที่สอนหนังสืออยู่ตามมหาวิทยาลัย  แต่ไม่เคยสัมผัสความเป็นจริงในสังคมไทย  คนพวกนี้มักอยู่ในคณะด้านสังคมศาสตร์  เช่น  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  (คนพรรค์นี้มีไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ของคณาจารย์ทั้งคณะ)  กลุ่มคนเสื้อแดงผู้นิยมความรุนแรง  ซึ่งมีแกนนำกลุ่มเป็นผู้คลั่งไคล้ลัทธิคอมมิวนิสต์ยุคโบราณ  รวมถึง  พวกคนแก่หน้าโง่ที่มีจมูกไว้ให้แกนนำคนเสื้อแดงสายคอมมิวนิสต์จูง ไปก่อเหตุวุ่นวาย  เป็นระยะ ๆ กับพวกเด็กรุ่นใหม่ไร้ปัญญา  แต่อยากเด่นดัง  เพราะเข้าใจผิดคิดว่า  การด่าประณามสถาบันกษัตริย์  คือเรื่องเก๋ไก๋  เป็นการแสดงความกล้าหาญ         ขอย้ำอีกครั้งว่า  พวกที่ต้องการให้ยกเลิกมาตรา 112  ส่วนใหญ่  ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว  ซึ่งเรื่องนี้เป็นความจริงที่คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ซึ่งคนเหล่านั้นทำงานอยู่ต่างก็รู้ดี  คนพวกนี้  ดีแต่แอบนินทา  พระราชวงศ์ให้นิสิตนักศึกษาฟัง เพราะรู้ดีว่านิสิตไม่ต้องการต่อปากต่อคำ  แต่คนพรรค์นี้ไม่เคยมีหลักฐานชัด ๆ ประกอบคำว่าร้ายต่าง ๆ  แต่มักจะอ้างเอกสารต่างประเทศซึ่งเลื่อนลอยบ้าง  อ้างลมอ้างแล้งบ้าง  ซึ่งมิใช่วิสัยของนักวิชาการที่แท้จริง
        วิญญูชนรู้ดีว่า  กลุ่มที่ต้องการให้ล้มล้างมาตรา112  ต้องการประณามและด่าทอสถาบันพระมหากษัตริย์  แต่กลัวต้องติดคุกติดตะราง  ดังนั้น  จึงต้องกระเสือกกระสน  ทุรนทุราย  ให้ยกเลิกมาตรานี้  เพื่อตนจะได้ด่าทอได้สะดวก  นิสัยเช่นนี้  หรือ  คือนิสัยของนักปราชญ์  น่าสงสารแวดวงวิชาการของไทย  เสียเหลือเกิน
  ขอขอบคุณ แนวหน้า
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง