บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โหวตโน เป็นไปถูกต้องทางกฎหมาย

โดย rattawut

ความเป็นไปได้ทางหนึ่ง ของการ Vote No ในทางกฏหมาย คือฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเลือกสส.เขต แม้เพียงเขตเดียวเท่านั้นก็ตาม เพราะเขตที่คะแนน Vote No มากกว่า ผู้ชนะที่ 1 ในเขตนั้นๆ ประชาชนผู้ Vote No สามารถอ้างเจตนารมณ์ประชาธิปไตยที่ใช้เสียงส่วนใหญ่เป็นตัวตัดสิน เพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกผู้ชนะตามกฏหมายคนนั้น จึงถือว่าผิดหลักประชาธิปไตย ขัดเจตนารมณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริง และขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา ๓ ที่บัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

 

หากศาลตัดสินให้ Vote No ชนะในขตนั้น หลังจากเปิดสภาไปแล้ว ก็อาจจะเกิดกรณีสุญญากาศ เพราะสภาจะมี สส.ไม่ครบ 500 คน แม้สมมติว่า ศาลจะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้า Vote No ในเขตนั้นเข้มแข็งชนะตลอด ก็จะทำให้สภาไม่มีวันได้ สส.ครบ 500 คน ภายใน 180 วัน ตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ จึงเข้าสู่สภาวะไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้ จึงต้องใช้ประเพณีการปกครอง บนพื้นฐานบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗ เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิวัติ/ปฏิรูปประเทศ อย่างถูกต้องชอบธรรมตามกฏหมายทุกประการ

 

แต่ถ้าเกิดกรณี มีเขตมากกว่า 25 เขต ที่ Vote NO ชนะตลอด แล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ Vote No ชนะ ก่อนการเปิดสภา ก็จะส่งผลให้เปิดสภาไม่ได้ เพราะจำนวนสส.ไม่เกินกว่า 475 คน (ต้องเกินกว่าร้อยละ 95 ของสส.ทั้งหมด 500 คน จึงจะเปิดสภาได้) จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองทันที  

 

อ้างอิง 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

มาตรา ๙๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน

 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 

ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

 

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ทำให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

 

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน แต่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ครบตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

 

 

ชวน'กรีด'ณัฐวุฒิ'ลูกขับBMW พ่อขับรถจี๊ปหนักใคร

ชวน'กรีด'ณัฐวุฒิ'ลูกขับBMW พ่อขับรถจี๊ปหนักใครชวน"ถาม"ปลื้ม"ขับBMW-Z4 พ่อขับรถจี๊ปรบกวนอะไร"ณัฐวุฒิ" พวกปาไข่ทำคนไทยแตกแยก ย้อนพรรคพท. ทำนิรโทษกรรม ไม่ใช่การปรองดอง


นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การนิรโทษกรรมว่า ต้องถามคนพูดเรื่องนิรโทษกรรม คืออะไร นิรโทษกรรมใคร เกิดขึ้นจากการกระทำอะไร ต้องไปดูเพราะจะตอบแบบรวม ๆ ไม่ได้ แต่หลักของการปรองดองดีที่สุด คือ หลักที่ใช้มาตรฐานเหมือน ๆ กัน ผิดว่าไปตามผิด ถูกก็ต้องบอกถูก จะเป็นการยืนยันหลักการปกครองบ้านเมืองที่ชอบธรรมและเป็นหลักของการใช้ กฏหมายที่มั่นคง แต่หากกฏหมายไม่ดีเราต้องแก้ หลักเบื้องต้นต้องยึดแบบนี้ ส่วนรายละเอียดของการนิรโทษกรรมจะมีการนำเสนออย่างไร ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง 
ส่วนกรณี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ปราศัยว่าตนเองล้างรถจี๊ปยุคสงครามโลกเตรียมออกหาเสียง แต่ไม่พูดถึง BMW Z4 ของน้องปลื้ม นายชวนพูดสั้น ๆ ว่า "ขับรถจี๊ป มันรบกวนอะไรคุณณัฐวุฒิ"
"ชวน" กรีดพวกปาไข่ทำคนไทยแตกแยก
นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง แผนปรองดองของพรรคเพื่อไทยว่า ต้องไปดูว่าเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจากอะไร ต้องดูตรงนี้ก่อน หากความปรองดองมาจากความไม่เข้า ใจก็ต้องทำความเข้าใจกัน แต่หากการปรอองดองคือการทำให้คนทำผิดไม่ต้องรับผิดแบบนี้ไม่ใช่ปรองดอง ขณะนี้ถือว่ามาตรการปรองดองที่ดี่สุดในเบื้องต้นคือการที่ให้กลไกของการ บริหารบ้านเมืองเป็นไปได้จริง ใคร ทำผิดก็ว่าไปตามผิด การแก้ให้ผิดเป็นถูกไม่ใช่วิธีปรองดองแต่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะ กลายเป็น การสร้างปัญหาใหม่ ต้องไปถามคนที่คิดเรื่องนี้ว่าโจทย์ของเขาคืออะไร 

ส่วนความเป็นห่วงของอุปทูตหลายประเทศใน การจัดตั้งรัฐบาล นายชวน กล่าวว่า การตั้งรัฐบาลตอนนี้ไม่เหมือนก่อน  การตั้งรัฐบาลต้องออกเสียงสมาชิกทุกคนในสภา ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเอารายชื่อ ส.ส.ไปเสนอต่อประธานว่ามีเสียงข้างมาก เดี๋ยวนี้ต้องถามในสภา เพราะฉะนั้น ตัวจริงที่จะชี้ขาดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคือสมาชิกสภา ที่ตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งสมัยนายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ มาจนถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ใช้กระบวนการออกเสียง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ก็ชนะในครั้งสุดท้าย และทำให้เป็นต้นเหตุของความไม่สงบในบ้านเมืองเพราะกลุ่มที่แพ้ไม่ยอมเลิก  
นายชวน กล่าวว่า แนวทางที่จะทำให้การเมืองมั่นคงคือทุกฝ่ายต้องเคารพกกติกา การประท้วงปาไข่ไม่ควรทำ ถ้าทุกคนในทุกภาคคิดจะทำแบบนี้ บ้านเมืองจะแตกแยก ใครที่ไม่ใช่พวกตัวเองลงพื้นก็มาปาไข่หรือประท้วง ถ้าทุกภาคทำเหมือนกันประชาชนก็จะขัดแย้งกันมากขึ้น ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการการปกครองมา 79 ปี เลือกตั้งผ่านมายี่สิบกว่าครั้งไม่เคยมีแบบนี้
รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง