บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ความล้มเหลวในการปฏิรูปการบริหารทุกชนิดของประเทศไทยอยู่ที่ "การออกแบบระบบ"(System design)ไม่เป็น

โดย ปรีดา กุลชล ผ่าน Rattawoot Pratoomraj

"ระบบ"(Quality system)คือ solution การบริหารของชาติและของโลก...ประเทศไทยมีจุดอ่อนที่"การออกแบบระบบ"ดังกล่าว โดย ก.พ.ร. และ กระทรวงศึกษาฯสูญเงินเรื่องนี้ไปกว่า 2 ล้านล้านบาท (2-Trillion)

การออกแบบระบบ Quality system เป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลก จึงเป็นต้นเหตุทำให้ไม่สามารถเริ่มใช้การบริหารระบบ TQM (Total Quality Management)ได้ เพราะไม่มีระบบให้บริหาร

ระบบ TQM ที่ดีที่สุดคือมาตรฐานบอลริจ Baldrige Criteria ของสหรัฐที่ใช้ปฏิรูปประเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตามกฏหมาย Public Law 100-107, 1987 (ดู google) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามารถแข่งขันให้ประเทศ

กฏหมาย 100-107 ดังกล่าวมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act of 1987 โดยมีมาตรฐาน"การบริหารระบบ" 7 หมวด ที่นักปราชญ์การบริหารคุณภาพ Joseph M. Juran บอกว่าเป็น TQM ที่ดีที่สุด

ประเทศทั่วโลกเกือบ 100 ประเทศได้ใช้มาตรฐานบอลริจ TQM ดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการปฏิรูปประเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อให้การ บริหารของชาติมีคุณภาพ และมีของแถมติดมาด้วยคือ "ความสามารถแข่งขัน"

ประเทศไทยโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้นำมาตรฐานบอลริจ Baldrige Criteria มาตั้งเป็นรางวัลจูงใจสนับสนุนให้ภาคเอกชนปฏิรูปการบริหารสู่ TQM เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพ...แต่น่าเสียใจที่ล้มเหลวเพราะติดที่การออกแบบ ระบบ(System design) TQM จึงไม่สมประกอบ

อย่างไรก็ตาม กพร.(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) และ สกอ. ได้ไปศึกษามาตรฐานบอลริจจากสถาบัญเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อปฏิรูประบบ ราชการ(กพร) และ ปฏิรูปการศึกษา(สกอ)...เหมือนแม่ปูสอนลูกปูให้เดินตรง...เป็นไปไม่ได้เพราะ ยังแปลระบบ(Governance)ว่า"ธรรมาภิบาล"

กพร. ในฐานะลูกปูเมื่อได้ร่ำเรียนมาจากสถาบันแม่ปูดังกล่าวแล้ว...เกิดร้อนวิชา ลองผิดลองถูกโดยตั้ง"ระบบ"มาตรฐานขึ้นมาเองที่แตกต่างจากมาตรฐานบอลริจที่ แม่ปูสอน ได้แก่ "คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 อันเป็นการสร้าง 2 มาตรฐานที่สมบูรณ์

ประเด็นสำคัญสำคัญที่สุดของการปฏิรูปการบริหารของโลกหรือการปฏิรูปประเทศ ทั่วโลกคือ"ระบบ"(Quality system)เพียงตัวเดียวเท่านั้น..."ระบบ"ตัวนี้แพงมากสำหรับประเทศไทย เพราะสูญเงินกับการสร้าง"ระบบ"ไปแล้วประมาณ 2 ล้านล้านบาทใช้เวลากว่า 10 ปียังคงล้มเหลว

แชมเปี้ยนความล้มเหลวมี 2 องค์กรใหญ่ คือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (.พ.ร.)
<http://www.opdc.go.th/index.php> ที่เชี่ยวชาญการลองผิดลองถูก โดยทำตัวเป็นตาบอดคลำช้างในการปฏิรูประบบราชการมาครบ 10 ปีพอดี...ส่วน กระทรวงศึกษาฯล้มเหลวเพราะไม่รู้ว่า"ระบบ"ตามหมวด 6 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 คือ TQM โดยผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)<http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php> ดำเนินการเสมือนเป็นตาบอดคลำช้าง

ความล้มเหลวในการปฏิรูปการบริหารทุกชนิดของประเทศไทยทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอยู่ที่"การออกแบบระบบ"(System design)เท่านั้น...ผู้ที่จะทำให้สำเร็จได้ต้องมีประสบการณ์เคยออกแบบระบบมา แล้วเท่านั้น...นักวิชาการหรือนักทฤษฎีได้แค่ลองผิดลองถูก

สาเหตุที่การออกแบบระบบยาก เพราะในระบบเดียวต้องทำหน้าที่ได้ถึง 3 ประการพร้อมๆกัน คือ
1. ระบบสามารถเป็นแผนยุทธศาสตร์
2. ระบบต้องแสดงวิธีปฏิบัติที่ง่ายและถูกต้อง
3. ระบบใช้เป็นมาตรฐานประเมินคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถแข่งขันได้.

อย่างไรก็ตาม...มีคนไทยที่ข้าพเจ้ารู้จักอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์สามารถออกแบบระบบดังกล่าวได้ดี ขณะนี้คนพวกนั้นเปรียบเสมือนนักฟุตบอลอาชีพระดับโลกที่ยังขาดสนามแข่งขัน เพราะรัฐบาลกีดกันและนิยมใช้ผู้มีชื่อเสียงให้ลองผิดลองถูกปฏิรูปเพื่อซื้อ เวลาการลุกฮือ
เพิ่มเติม
   
 การไร้ความสามารถแข่งขันของชาติซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ประเทศไทย อ่อนด้อยเรื่องความสามารถแข่งขันบนเวทีโลก เพราะยังไม่มีสถาบันทางเศรษฐกิจของชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันอย่าง จริงจัง ทั้งในเวทีการประชุมประจำปีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเวทีการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำทิศทางของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ขาดประเด็นความสามารถแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 นั้น ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ที่ขาดความรู้เรื่องความสามารถแข่งขัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับแรก เพื่อให้ชาติมีความสามารถแข่งขัน เนื่องจากมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558

                                                                         ปรีดา กุลชล
                                                                Prida147@hotmail.com

ความมุ่งหมายหรือทิศทางสำคัญที่สุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ ความสามารถในการแข่งขันของชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ประเทศไทยอ่อนด้อยเรื่องความสามารถแข่งขัน บนเวทีโลก เพราะยังไม่มีสถาบันทางเศรษฐกิจของชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันอย่าง จริงจัง ทั้งในเวทีการประชุมประจำปีของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเวทีการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำทิศทางของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ขาดประเด็นความสามารถแข่งขัน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553นั้น ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ที่ขาดความรู้เรื่องความสามารถแข่งขัน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับแรก เพื่อให้ชาติมีความสามารถแข่งขัน เนื่องจากมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558

ความสามารถแข่งขันคืออะไร
คนทั่วไปมักคิดว่า ความสามารถแข่งขันคือการต่อสู้แข่งขันกับคู่แข่งเหมือนกีฬามวยหรือกีฬา ฟุตบอล...การต่อสู้กับบุคคลอื่นหรือสู้กับคู่แข่งมิใช่วิธีสร้างความสามารถ แข่งขันตามบทความนี้ วิธีการสร้างความสามารถแข่งขันตามมาตรฐานสากลใช้วิธีการปรับปรุง คุณภาพ(Quality Improvement)จนสามารถผลิตบริการหรือสินค้าให้ประชาชนหรือลูกค้ามีความพึงพอ ใจคุณภาพ(Customer Satisfaction) ดังนั้น การวางแผนของชาติให้มีความสามารถแข่งขันคือการวางแผนให้กระทรวงต่างๆพัฒนา องค์กรของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มความสามารถแข่งขันซึ่งใช้วิธี การสำรวจหรือชี้จุดอ่อน(Identify)ของกระบวนการทำงาน(Work Processes)เพื่อหาโอกาสให้มีการปรับปรุง(Opportunity for Improvement).….การปรับปรุงคุณภาพตามวิธีนี้คือการสร้างความสามารถแข่งขัน ตามมาตรฐานสากล

การปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement)คืออะไร
การปรับปรุงคุณภาพให้ทำเป็นระบบได้แก่จัดให้มี “ระบบงาน” (Work Systems)ที่เป็นระบบแสดงความมุ่งหมาย(Purpose)และขั้นตอนวิธี ปฏิบัติ(Procedures)ในการปรับปรุงคุณภาพให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นคู่ มือ....คู่มือที่จำเป็นของการปรับปรุงคุณภาพอีกอย่างหนึ่งที่ละเว้นมิได้ คือคู่มือ “กระบวนการทำงาน” (Work Processes) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในรูปเอกสารที่บรรยายลักษณะการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้น (Inputs) กระบวนการ(Process)เพิ่มมูลค่า จนออกมาเป็นผลผลิต (Outputs) การมีคู่มือกระบวนการทำงานช่วยให้ง่ายต่อการสำรวจค้นหาจุดอ่อนต่างๆในการ ปฏิบัติงานให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง OFI. (Opportunity for Improvement)....เมื่อเห็นจุดอ่อนในกระบวนการทำงานแล้ว ก็ให้แก้ไขที่จุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งด้วยวิธีการฝึกอบรมเพื่อกำจัดจุด อ่อน...ด้วยวิธีนี้นี่แหละ คือ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กรของท่าน...เมื่อรัฐบาลส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีข้างต้นอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นั่นคือ การสร้างความสามารถแข่งขันให้ทั้งประเทศ หากมีการเอาจริงเอาจังพัฒนาในเรื่องนี้ ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถแข่งขันสูงเหนือกว่าชาติอื่นในภูมิภาคอา เซียน และในระดับสากล.

วิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถแข่งขัน...ทำได้อย่างไร

วิธีการปรับปรุงคุณภาพ ในทางปฏิบัติให้มีการตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพ PIT (Process Improvement Team)เข้าไปช่วยหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุง ทีมนี้เป็นทีมเฉพาะกิจ(Ad-hoc Team) ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ขนาดของทีมมี 5-7 คน ทุกคนผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพมาแล้วเป็นอย่างดี ระยะเวลาทำงานปรับปรุงประมาณ 3 – 5 เดือน เมื่องานปรับปรุงคุณภาพประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ให้ยุบทีม โดยมีการให้รางวัลลูกทีมทุกคนที่พาทีมประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย…ราย ละเอียดเพิ่มเติมดู Peter R. Scholtes, The Team Handbook (Madison, WI: Joiner Associates, 1988); H. James Harrington, Business Process Improvement (New York: McGraw-Hill, 1991); Joseph M. Juran and Frank M. Gryna, Quality Planning and Analysis (New York: McGraw-Hill, 1993); Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh, The Six Sigma Way (New York: McGraw-Hill, 2000) องค์กรใหญ่ในสหรัฐ เช่น G.E. ลงทุนให้พนักงานนับแสนคนเข้ารับการฝึกอบรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร หลายสัปดาห์ บริษัทซัมซุงของเกาหลีปฏิบัติตามโดยใช้วิธีฝึกอบรมเหมือนกับ G.E. จนติดอันดับ Top Ten ของโลกได้...นี่คือวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถแข่งขันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อถือได้หรือไม่
การที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับวิจารณ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่มี คุณภาพนั้นเป็นความจริง ถึงแม้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พยายามช่วยโดยบัญญัติให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีนั้นไร้ค่าโดยสิ้นเชิง เพราะสภาที่ปรีกษาดังกล่าวขาดความรู้เรื่องระบบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 แต่ละฉบับเชื่อถือได้ไม่เกิน 15% เท่านั้น เพราะแผนดังกล่าวทุกฉบับไม่มี “ระบบ” รองรับ หลักฐานยืนยันเรื่องนี้ได้จากการวิจัยของ ดร.เดมมิ่งที่นานาชาติให้ความเชื่อถือ Edwards W. Deming, The New Economics (Cambridge, MA; MIT Center for Advanced Engineering Study, 1993)

วิธีแก้ให้เป็นแผนที่เชื่อถือได้

ให้มีการวางแผนโดยมีระบบรองรับตามการแนะนำขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 9000:2008 ได้แก่แผนโฮชิน Hoshin Planning รายละเอียดดู Serv Singh Soin, Total Quality Control Essentials (New York:McGraw-Hill, 1992); Yoji Akao (ed.), Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM (Cambridge, MA: Productivity Press, 1991)

ส่วนเสริม ความคิดเห็น

  • Khomshatt Shattrakom กพร เป็นเรื่องที่ดี แต่เอามาใช้ผิดๆ ทำให้เปลืองคนและงบประมาณจำนวนมาก ต้องปรับ
   22 มีนาคมเวลา 12:57 น. · · 1 คนถูกใจ Rattawoot Pratoomraj

  • Ronayos At Gmailcom กระทรวงศึกษา สำนักงานกพ. สำนักนายก ปปช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงตางประเทศ และ นายกอภิสิทธิ์ เดินออกมาดูงานของญาติธรรมจากสันติอโศก ตรงถนนพิษณุโลก นั่นแหละ มีแสดงทั้งวันทั้งคืน ธรรมะของพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดแล้ว ถึงคงอยู่มาได้ถึง 2500 ปี มีบริษัทไหน จักรวรรดิไหน อาณาจักรไหน ราชวงศ์ไหนสืบทอดมานานได้เท่าพุทธศาสนจักร
   22 มีนาคมเวลา 15:37 น. · · 2 คนกำลังโหลด...

  • Ronayos At Gmailcom คนท่าทางฉลาดแต่หลงสุดๆ กลับแยกแยะ ถูก-ผิด ดี-เลวไม่ออก ของดีอยู่ตรงนั้น กัลยาณมิตรอยู่ตรงนั้นไม่ฟัง กลับไปคบ ทุนนิยมสามานย์ ฮุนเซน เนวิน สุเทพ โจรแดง แล้วเอาลวดหนามกับอำนาจอธรรมมาเบียดบัง ประชาชนกัลยาณมิตรออกไป
   22 มีนาคมเวลา 15:40 น. · · 4 คนกำลังโหลด...

  • Ronayos At Gmailcom http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197962006900793&id=100000609860273 ต้องฝากคุณ Rattawoot โปรดสะกิดคุณอี้ (น่าจะอารมณ์เย็นเหมือนกัน) ถ้ามีโอกาสนะครับ... หากคุณอี้มีบุญกุศลเหลืออยู่จากความใฝ่ในธรรม แยกแยะผิด-ถูกได้ อาจจะพอเข้าใจ ว่าคุณอี้ ควรทำอะไร อย่างไร
   22 มีนาคมเวลา 15:50 น. ·

  • Sawai Boonma ถ้าคนเลว ระบบวิเศษอย่างไรก็ช่วยไม่ได้หรอกครับ
   23 มีนาคมเวลา 3:45 น. · · 3 คนกำลังโหลด...

  • ดร.ไก่ Tanond การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จะมีอะไรที่ดีไปกว่าถสาปนาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผู้คน และเดินหน้าสู่ความเป็นสากลด้วยระบบตรวจสอบนี้เล่า
   23 มีนาคมเวลา 6:52 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Khomshatt Shattrakom ใกล้ประเมินผลงาน มันก็ไม่ต่างจากของเดิม แถมอาจจะแย่กว่า พวกใครก็พวกมัน
   23 มีนาคมเวลา 9:33 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Sawai Boonma ครับ...ถูกต้องแล้วสำหรับประเทศไทย นั่นคือปัญหาที่แท้จริงของการปฏิรูปประเทศ...นอกจากออกแบบระบบไม่เป็นแล้ว ยังไม่รู้วิธีการบริหารระบบให้มีประสิทธิภาพด้วย คุณไสวน่าจะเห็นระบบที่ดีใน US แล้ว
   23 มีนาคมเวลา 18:19 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol ดร. ไก่ครับ...ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของการปฏิรูปเศรษฐกิจ...ประเด็นสำคัญที่ดีกว่าที่เป็นสากลคือการปรับปรุงคุณภาพเศรษฐกิจ (Quality Improvement) เพื่อสร้างความสามารถแข่งขันของประเทศไทย
   23 มีนาคมเวลา 18:32 น. ·

  • Prida Kunchol ‎"ระบบ" จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับการออกแบบ...คนจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบ การบริหาร"ระบบ"เป็นมาตรฐานสากลที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น น่าจะเลือกออกแบบระบบที่ดีไว้ก่อนเพื่อให้มีฐานในการปรับปรุงคน...แต่ถ้าระบบไม่ดีก็เทกระจาดเลวกันทุกคน เห็นได้จากสังคมการเมืองไทยวันนี้
   23 มีนาคมเวลา 18:50 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol อยากวิงวอนให้กลุ่มการเมืองภาคประชาชนให้ความสนใจเรื่อง"ระบบ"(Quality system) เพราะนี่คือเครื่องมือสำคัญยิ่งที่สร้างความสำเร็จให้การปฏิรูปการบริหารทุกประเภท ซึ่งพวกเรามีหน้าที่ในการปฏิรูปการเมือโดยข้าพเจ้าจะปรึกษากับ ดร.ไก่ แนะนำให้พวกเราเก่งใช้เครื่องมือนี้
   24 มีนาคมเวลา 22:55 น. · · 2 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol การใช้ประโยชน์ภาคปฏิบัติโดยสร้าง"ระบบ"นี้ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนั้นยากมากและแพงมาก เพราะ ก.พ.ร. และ กระทรวงศึกษาฯลงทุนสร้างระบบนี้กว่า 2 ล้านล้านบาทโดยใช้เวลากว่า 10 ปี ยังทำไม่ได้...ซึ่งกลุ่มของเรา"ทำได้"ระดับดีเลิศของโลก(World best)......ฟรีๆ ครับ โปรดติดตามที่ ดร.ไก่
   24 มีนาคมเวลา 23:04 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Anne Anneyanitt คุณภาพการจัดองค์กร คุณภาพระบบ และคุณภาพคน เป็นบรรไดสามขั้นที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะ ระบบดีจะรักษาไม่ได้เพราะใส่คนไม่ถูกงาน และถ้าคนไม่มีจิตสำนึกใส่ใจพัฒนาระบบ ระบบดีที่ไหนในโลกก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
   25 มีนาคมเวลา 21:26 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom พรรคประชาธิปัตย์นะครับ สุภาษิตประจำพรรคก็ดี คำขวัญ motto แต่ละอันๆ ก็ดี ระบบพรรคก็ดีที่สุดในบรรดา*พรรค* ทั้งหลายของประเทศไทย คนในพรรคก็น่าจะมี่ทั้งการศึกษา วุฒิ และทุนทรัพย์มากกว่าพรรคอื่นๆ โดยเฉลี่ยต่อหัว แต่ได้จารชนสัญชาติอังกฤษที่ โกหกเป็นนิจ ไม่มีหิริ โอตัปปะ พาชาติเหายนะเพราะอะไรครับ
   25 มีนาคมเวลา 22:34 น. ·

  • Anne Anneyanitt เป็นเรื่องของระดับคุณภาพจริยธรรมของคน ระบบใดๆหรือกฏหมายก็จัดการไม่ได้ค่ะ มีแต่พลังความดีที่อหิงสาจริงๆที่จะสยบได้ค่ะ ว่าไม๊ แบบท่านคานที
   25 มีนาคมเวลา 22:38 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom ทำไมหน่วยงานต่างๆ ชอบใช้ความรู้เทคนิคฝรั่ง แต่ไม่กำหนดว่าคนในองค์กร (อย่างน้อยเวลาเดินในที่ทำงาน) ต้องถือ ศีล 5 ครับ เรียนกันมาตั้งแต่ประถม หรือว่ามัน *เชย* ถ้าพรรคการเมืองใดมีศีล 5 ครบ มีจริง ค่อนข้างจบเลย ไม่ต้องมีมาตรการอะไรอื่น แต่ถ้าบวกข้อห้ามเรื่องอบายมุข 4 ข้อได้ องค์กรนั้นสมบูรณ์แบบ ถ้าเป็นพรรคการเมือง ก็สมบูรณ์แบบ ถ้าเป็นองค์กรที่บวกธรรมเข้าไปอีก ยิ่งเจริญใหญ่ และเป็น win win ที่แท้จริง ไม่ใช่หรือ ครับ
   25 มีนาคมเวลา 22:42 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Anne Anneyanitt ถูกเผงเลยค่ะ เห็นด้วยค่ะ ได้ทำการสอนและพัฒนาเรื่องระบบบริหารคุณภาพมาตลอดร่วม 27 ปีกับหน่วยงาน 725 แห่ง ปัจจุบันตบท้ายต้องสอนหลักธรรมค่ะ
   25 มีนาคมเวลา 22:44 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom
   ระบบบริหารแบบฝรั่ง แบบอเมริกา ที่ว่าดี นะดีอยู่ตรงที่การเอาเปรียบประเทศอื่น เอาทรัพยากรต่างๆ เช่นพลังงานไปใช้มากกว่าเพื่อนร่วมโลก และเขามีทางทำให้ค่าใช้จ่ายทางพลังงานค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับรรายได้ มีเครื่องยนต์กลไกที่ทุ่นการใช้แรงงานคนมาก...ที่ สุด คิดจะทำอะไรก็ทำได้ เพราะ automate หมด แต่กระนั้น ระบบก็กำลัง หรือจะ ล่มสลาย แม้แต่ธนาคาร กิจการการเงิน ประกัน ที่ล่มให้เห็น แม้แต่รัฐบาลอเมริกัน ได้ปธน.และสภา ยุคบุช ที่สามารถหลอกชาวบ้านไปถล่มซัดดัมได้ ผมว่าเราต้องกลับมามองดู ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้หนักดีกว่า องค์กรจะดีก็ต้องเลือกคนดี(ทางศีลธรรม) เข้ามา ใครมีศีล 5 ไม่ครบก็ต้องแก้ หรือไม่ยอมแก้ ก็ต้องออกไป บริษัทเอกชนคงบังคับใช้ตลอด 24 ชม.ไม่ได้ แต่ สำหรับพรรคการเมือง ประชาชนต้องบังคับใช้ กับนักการเมืองแบบ 24 ชม.ดูเพิ่มเติม

   25 มีนาคมเวลา 22:57 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom
   วัฒนธรรมสังคมไทย ยังเอื้อต่อคอรัปชั่นมาก เพราะเอาตัวเองและความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลเป็นตัวตั้ง ไม่เคารพกฏเกณฑ์ (เพราะไม่เห็นตัวตน) เช่น การมีเด็กฝาก เข้าโรงเรียน เด็กฝากเข้าทำงาน เด็กฝากเื่พื่อเลื่อนตำแหน่ง ความมีเส้น-สาย บุญคุณ นี่ก็ำทำให้กฎเก...ณฑ์ธรรมาภิบาลต่างๆ สำหรับองค์กรเป็นไปได้ยากมาก ถ้าพูดสั้นๆ สังคมไทยต้องไม่ปากว่า ตาขยิบ (ต้องไม่เป็นสังคมที่ตอแหล) เราฝึกเด็กให้เข้าคิวในชั้นเรียน แต่พอออกมานอกห้อง ก็แย่งกันซื้อของ ไม่เข้าคิว.......เราสอนเด็กบอกให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย แต่ เราเองขับรถ หยุดรถให้คนกำลังจะข้ามทางม้าลาย เหมือนฝรั่งหรือเปล่า แล้ววันหนึ่งประเทศไทยเราจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตามฝันของนายกที่บอกว่าตอนนี้เลื่อนแผนออกไปก่อนเท่านั้น...แค่สงกรานต์ที ปีใหม่ที ตาย7-8ร้อย ยังแก้ไม่ได้เลย.....ถ้าประเทศไทยยังมีวัฒนธรรมสังคมที่ ศีลต่ำและธรรมต่ำ นะครับได้ตายกันเป็นเบือดูเพิ่มเติม

   25 มีนาคมเวลา 23:11 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Anneyanitt และ คุณ Ronyos ครับ...ยินดีมากที่ได้รู้จักทั้ง 2 ท่าน ข้าพเจ้าได้เพื่อนที่ดีเรื่องการบริหารสมัยใหม่ของโลกซึ่ง คุณ Anneyanitt สอนวิชาบริหารคุณภาพมาถึง 27 ปี คงได้ share และ win win แน่นอน...สำหรับคุณ Ronayos ชอบการเมือง จะมีความสุขมากเมื่อได้เห็นข้าพเจ้าและคุณ Anneyannitt สร้างความสำเร็จปฏิรูปการเมืองเป็นครั้งแรก
   25 มีนาคมเวลา 23:15 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom ธุรกิจ อุตสาหกรรมของเอกชน ถึงแม้จะได้เปรียบในแง่ที่ต้องทำปฏิรูปจัดการได้อย่างมีประสิทธิผลจริง แต่ก็ได้แค่นั้้น คือเฉพาะในองค์กรตัวเอง ถ้าไม่ร่วมปฏิรูปสังคมนะครับ ไม่มองออกไปทั้งด้านล่าง และ ด้านบน .... นี่คือปัญหาเฉพาะหน้าที่ ถ้าคนชั้นกลางไม่ร่วมสนับสนุนการปฏิรูปแบบสันติวิธีที่คนชั้นกลาง ยอม กื้อกูลคนชั้นล่างและรากหญ้า ประเทศชาติจะล่มสลาย
   25 มีนาคมเวลา 23:19 น. ·

  • Prida Kunchol เอาเรื่องการบริหารคุณภาพก่อน...ข้าพเจ้าย้ำเสมอที่หัวใจของการบริหารประเภทนี้คือ"ระบบ" Quality system ถ้าบริหารระบบนี้ให้ได้ดีเพียงตัวเดียว นั่นคือ ความสำเร็จที่แท้จริงของการปฏิรูปการเมือง(ระบบราชการ) ปฏิรูปการศึกษา และปฏิรูปเศรษฐกิจที่สร้างความสามารถแข่งขันให้ประเทศได้โดยง่าย
   25 มีนาคมเวลา 23:24 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom ในปทท.มีคนที่มีหน้าที่จ่ายภงด.เพียง 6 ล้านคน จากคนทั้งประเทศ 60 กว่าล้าน ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ กว่า 80 % อยู่ในมือของคน น้อยกว่า 20% ปัญหาใหญ่โตมากมายของบ้านเมืองก ว่า 80% แต่สื่อมวลชนน้อยกว่า 20% ที่จะเสนอปัญหาเหล่านี้ และปํญหาใหญ่ที่สุด ที่ขวางอยู่ คือปํญหาการเมือง คนเมือง คนชั้นกลาง พนักงานบริิษัท เลือกที่จะทำเป็นไม่รู้ว่ามีปัญหานี้นอกจากจะไม่มีสื่อ ที่กล้าวิพากษ์ นอกจาก ASTV
   25 มีนาคมเวลา 23:27 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom องค์กร หนึ่งนะครับ อยากจะปฏิรูปองค์กรมากๆ แต่คนในองค์กรไม่พูด เพราะพูดไม่ได้ เพราะกลัวอิทธิพล เพราะมีการได้ผลประโยชน์ ได้สินบน หรือ เป็นพวกกัน มีบางคนในกลุ่มทุจริต โกง แต่สมาชิกในองค์กรก็ทำเป็นเฉยเสีย โดยเฉพาะผู้จัดการองค์กรฉ้อฉลไปวันๆ เลี้ยงดูให้หัวหน้าแผนกพออยู่ได้ แต่ระดับคนงานก็หลอกไปวันๆ จะไปปฏิรุป ไปจัดกิจกรรมเทรนนิ่ง จัดแล้วจัดอีก กี่รอบต่อกี่รอบ สมาชิกก็ยิ้้มแห้งๆ แล้วเฉยเสีย ....จะทำอย่างไรครับ
   25 มีนาคมเวลา 23:31 น. ·

  • Prida Kunchol คุณภาพการจัดองค์กร, คุณภาพระบบ และคุณภาพคน เป็นบรรได 3 ขั้นที่ต้องพัฒนาพร้อมๆกัน...ชี้ให้เห็นว่าคุณ Anneyanitt เป็นนักวิชาการ แต่ข้าพเจ้าเป็นนักปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์ระดับสูงของโลก การแลกเปลี่ยนที่ข้าพเจ้าเห็นต่างคือ win win ที่ชาติจะได้ประโยชน์ โดยเฉพาะเยาวชนที่ตกเหวเพราะการศึกษาของไทยไม่มีคุณภาพ
   25 มีนาคมเวลา 23:36 น. ·

  • Prida Kunchol ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราขการ และการปฏิรูปแผนเศรษฐกิจของชาติต้องมีโครงสร้างที่เป็นระบบ(Organization as a system) มีผู้นำ (Leadership) บริหารระบบ 3 ระบบ คือ 1.ระบบยุทธศาสตร์(Strategy system) 2.ระบบปฏิบัติงาน(Operation system) และ3.ระบบบริหารคน(Workforce system) โดยมีระบบการวัด(Measurement)เพื่อปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement).
   25 มีนาคมเวลา 23:46 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom คุณปรีดาครับ ท่านอาจจะใช้ชีวิตในตปท.มานาน ประสบความสำเร็จกับความชำนาญของท่าน ส่วนหนึ่งของปัญหาประเทศไทยก็มีส่วนจากการออกแบบ แต่ที่สำคัญคือ คนไทย สังคมไทย ยังขาดธรรมะ ตอนนี้ึคนที่สำคัญที่สุดที่กำลังจะทำให้ประเทศฉิบหายมีอยู่ประมาณ 2000 คน เพราะพวกนี้นอกจาก เลวแล้ว ยังมีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมือง
   25 มีนาคมเวลา 23:50 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom นักกม.ระดับสูงของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกนะครับ เพราะมีประสบการณ์ทั้งได้เห็นของเก่าทั้งไทยและเทศ แต่การบังคับใช้ ให้เกิดผล ทำไม่ได้ ....กฎดี แต่ไม่มีการบังคับใช้ครับ
   25 มีนาคมเวลา 23:53 น. ·

  • Prida Kunchol องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของข้าพเจ้ามีมากกว่าของคุณ Anneyanitt แต่ในทางปฏิบัติจะง่ายกว่า เพราะข้าพเจ้าเน้นที่"ระบบ" เมื่อสามารถ Design ระบบได้ดีจริง...การบริหารจะง่ายมากซึ่งประเด็นนี้คือจุดอ่อนของประเทศไทยที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถออกแบบระบบได้ดีจริง...การปฏิรูปทุกชนิดจึงล้มเหลว
   25 มีนาคมเวลา 23:56 น. ·

  • Ronayos At Gmailcom ศาสตร์ของคุณปรีดา จะเป็นเครื่องมือที่ดี ก็แต่เมื่อมีคนดี หยิบเอาไปใช้ ตอนนี้ไม่มีคนดีในสภา ในรัฐบาล ในพรรคการเมืองที่มีอำนาจครับ และ คนเมืองกับคนชั้นกลาง เช่นคน 2-3 ล้านคน (จาก 10 ล้านคน) ในกรุงเทพ ก็ยังไม่ตื่นรู้มากพอที่จะลุกขึ้นมาชี้หน้าไล่ 500 คนในสภาครับ ส่วนสื่อมวลชนที่มีอยูในประเทศก็ถูกซื้อ ถูกอุดปากไปเสีีย หมดแม้แต่ในเครือกรุงเทพธุรกิจที่คุณปรีดาเขียนอยู่ละครับ
   25 มีนาคมเวลา 23:57 น. ·

  • Prida Kunchol การออกแบบระบบจึงเป็นหัวใจของการบริหารประเภทนี้ ถ้าออกแบบระบบไม่ได้ดีจริง นั่นคือความล้มเหลว ซึ่งข้าพเจ้าทราบว่ามีองค์กรในประเทศไทยเกือบหมื่นแห่งที่พยายามออกแบบระบบ เช่น ระบบ ISO 9000 แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นระบบที่ดีแม้แต่แห่งเดียว...คงต้องรอดูของดีจริงที่กลุ่มการเมืองภาคประชาชนกระมัง
   วันวันเสาร์เวลา 0:06 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Ronayos ครับ...พรรค ปชป. อย่าไปตำหนิท่านเลย เพราะพรรค ปชป.ยังไร้เดียงสาเรื่องบริหารคุณภาพ TQM การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ 10 ปีก่อนที่มีอภิสิทธิ์เป็นประธานสภาการศึกษาล้มเหลว, การปฏิรูประบบราชการที่มีอภิสิทธิ์คุม สำนักงาน ก.พ. ล้มเหลว...กระทรวงยุติธรรมที่ปฏิรูป TQM ได้ถูกต้อง แต่อภิสิทธิ์ให้ระงับเพราะความไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องการบริหารสมัยใหม่ของโลก
   วันวันเสาร์เวลา 0:15 น. ·

  • Prida Kunchol ธรรมะ ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้ง TQM และ Six Sigma ใช้ "อริยสัจ" คือค้นหาจุดอ่อนที่ต้นเหตุ และ นำมา Breakthrough Improvement เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
   วันวันเสาร์เวลา 0:20 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Ronayos เข้าใจผมผิดเสียแล้ว ผมมีประสบการณ์ทำงานบริหารระบบ(Management system)กินเงินเดือนจากงบประมาณของ US.Federal Government ก็จริง แต่ชีวิตการทำงานเป็น Employee ของรัฐบาลสหรัฐ และ เป็นผู้จัดการบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ปีเท่านั้น ชีวิตผมอีกเกือบ 20 ปีสัมผัสอยู่กับชาวบ้านเกษตรกรพวกชาวนาชาวสวนชนบทห่างไกลจากตัวเมืองในภาคเหนือ และเจ็บใจแทนชาวบ้านที่เห็นพวกนายทุนเอาเปรียบเกษตรกร
   วันวันเสาร์เวลา 0:52 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Anneyanitt สอนบริหารคุณภาพมา 27 ปี...แต่ผมและทีมสร้าง"ระบบ"(Quality system)ประสบความสำเร็จและถูกต้องในปี 1972 ก่อนประเทศอังกฤษสร้างระบบ Quality system (ที่ไม่ถูกต้อง)ใน BS-5750, 1979 ถึง 7 ปี. ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่กล้าวิจารณ์อังกฤษ และ ISO 9000 ที่เจนีวา ว่านำตัวอย่างระบบที่ไม่ถูกต้องมาจากสหรัฐ
   วันวันเสาร์เวลา 1:06 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Ronayos โปรดอย่ามองข้าพเจ้าเชิงดูแคลนนัก ถึงแม้ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาแต่มีดีอยู่ไม่น้อย ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำ Top Ten ทางการบริหารที่ทันสมัยของโลกได้ง่ายมาก...ถ้าเรามีโอกาสได้สนทนากัน คุณ Ronayos จะต้องเชื่อว่า TQM ที่คนอื่นต้องศึกษาหลายปี แต่ผมสามารถแสดงให้เห็นและปฏิบัติ(Implement)ได้โดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง เพราะผมมีประสบการณ์
   วันวันเสาร์เวลา 1:36 น. ·

  • Prida Kunchol คุณ Ronayos มองคนในแง่ดี เช่น นักกฏหมายระดับสูงของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเขียนรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก...แต่ข้าพเจ้าใช้ผลการวิจัยเป็นพื้น ฐาน จากการวิจัยที่โลกรับรอง Deming, "Out of the Crisis." ยืนยันว่า ทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 ทั้ง 2 เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคุณภาพ เพราะขาด"ระบบ"(Quality system) รองรับ...ถ้าให้คะแนนอยู่ในระดับที่เลวมาก เพราะมีคุณภาพระหว่าง 6-15% เท่านั้น.
   วันวันเสาร์เวลา 2:04 น. ·

  • Prida Kunchol รัฐธรรมนูญเป็นเรื่อง"บริหาร" ที่ต้องการความรู้การบริหารที่ทันสมัยของโลกด้วย...แต่ผู้ยกร่างโดยเฉพาะเลขาธิการ กมธ.ยกร่างฯเป็นนักกฏหมายมหาชนที่ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารที่ทันสมัยของโลกแต่ประการใด...เมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีคุณภาพจึงไม่มี"ระบบ"ป้องกันวิกฤต...องค์กรอิสระรวมทั้งการเลือกตั้งล้วนไม่มีคุณภาพ...การเลือกตั้งจึงมิได้ทำให้เป็นประชาธิปไตย...รวมทั้งวิกฤตการเมือง การโกงชาติขายชาติขายแผ่นดินล้วนมีต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคุณภาพทั้งสิ้น
   วันวันเสาร์เวลา 2:20 น. ·

  • Prida Kunchol วิกฤตการเมือง...ที่พันธมิตรฯออกมาชุมนุมกว่า 60 วัน...มีต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญ 2550 ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญนักกฏหมายระดับสูงที่ขาดความรู้การบริหารสมัยใหม่ TQM ทำให้"รัฐธรรมนูญไม่มีคุณภาพ" เพราะขาด"ระบบป้องกัน(Quality system)โจรการเมืองที่เข้ามาคอร์รัปชันและแบ่งแผ่นดินให้เขมร...รัฐธรรมนูญฉบับนี้เลวที่สุด เพราะผิดบกพร่องอย่างน้อย 85% จากผลวิจัย
   วันวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. ·

  • Prida Kunchol จุดมุ่งหมายของพันธมิตรฯ คือการ Vote No เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง...การปฏิรูปการเมืองจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มีผลดีต่อชาติ...เพียงการเปลี่ยน"รัฐธรรมนูญให้มีคุณภาพ" ทำให้รัฐธรรมนูญมีระบบ(Quality system)ตามมาตรฐานสากล..อันมีผลสร้างความสำเร็จให้การปฏิรูปการเมือง และมีของแถมให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จด้วย..เพราะใช้โครงร่างที่มี"ระบบ"อันเดียวกัน
   วันวันอาทิตย์เวลา 10:12 น. ·

  • Prida Kunchol พัฯธมิตรฯมีเป้าหมายที่ "การปฏิรูปการเมือง" นั้นถูกต้องที่สุด...เพราะนี่คือ Solution ของการแก้ปัญหาอธิปไตยของชาติทุกเรื่อง ทั้งปัญหาของฝ่ายนิติบัญญัติ..ปัญหาฝ่ายบริหาร..และปัญหาฝ่ายตุลาการ
   วันวันอาทิตย์เวลา 11:19 น. ·

  • Prida Kunchol ก่อนอื่นต้องเข้าใจนิยาม "ปฏิรูปการเมือง" ว่าหมายถึงอะไรก่อน...เพื่อจะได้ปฏิรูปให้ตรงประเด็น.
   วันวันอาทิตย์เวลา 11:23 น. ·

  • Prida Kunchol ต้องรู้ถึง "สาเหตุที่โลกปฏิรูปการเมือง"ด้วย เพื่อให้ได้ปฏิรูปถูกทาง มิฉะนั้นจะปฏิรูปหลงทางและลองผิดลองถูกเหมือนตาบอดคลำช้าง เช่น ที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จ้างผู้มีชื่อเสียงปฏิรูปประเทศอยู่วันนี้
   วันวันอาทิตย์เวลา 11:30 น. ·

  • Prida Kunchol ความหมายของคำว่า"การเมือง"...พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า..."การเมือง" น. งานเกี่ยวกับการบริหารประเทศ ดังนั้น ปฏิรูปการเมืองคือ ปฏิรูปงานเกี่ยวกับการบริหารประเทศหรือปฏิรูปงานบริหารราชการซึ่ง ก.พ.ร. รับผิดชอบปัจจุบัน
   วันวันอาทิตย์เวลา 11:43 น. ·

  • Prida Kunchol สาเหตุที่โลกปฏิรูปการบริหารเพราะมีการวิจัยพบว่า(Deming)พบว่า การบริหารที่ขาด"ระบบ"นั้น บกพร่องอย่างน้อย 85% ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองให้สำเร็จคือ ปฏิรูปการบริหารประเทศให้มี"ระบบ"ประกอบการบริหาร
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:19 น. ·

  • Prida Kunchol การปฏิรูปการบริหารประเทศหรือปฏิรูปการเมืองให้มี"ระบบ"เพื่ออะไร ?...คำตอบคือ เพื่อให้การบริหารของประเทศมี"คุณภาพ"(ไม่ผิด 85%) เพราะระบบคือหลักประกันคุณภาพ(Quality Assurance)ตามมาตรฐานสากล
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:25 น. ·

  • Prida Kunchol ปฏิรูปการเมืองให้มีระบบ เพื่อให้มีคุณภาพทำได้อย่างไร ?...ตอบ: ทำได้โดยการปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement).
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:32 น. ·

  • Prida Kunchol การปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement)ทำได้อย่างไร ?...ตอบ: ทำได้โดยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ คือปรับปรุงจากไม่รู้ให้รู้ หรือเมื่อรู้แล้วก็ปรับปรุงให้รู้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพสูงขึ้น.
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:38 น. ·

  • Prida Kunchol เมื่อองค์กรของท่ายมีคุณภาพสูงเหนือกว่าผู้อื่น...นั่นคือ...องค์กรของท่านมีความสามารถแข่งขันเหนือกว่า
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:40 น. ·

  • Prida Kunchol เมื่อปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูปการบริหารประเทศให้มีระบบและปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพสูงขื้น...นั่นคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของช่าติ
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:45 น. ·

  • Prida Kunchol การปรับปรุงคุณภาพที่ดีที่สุดต้องเริ่มที่การประเมินทั้งระบบ(Work Systems) และ กระบวนการทำงาน( Work Pocesses) เรียกว่า"ประเมินการบริหารระบบทำงาน" Evaluating Performance Management System.
   วันวันอาทิตย์เวลา 12:55 น. ·

  • Prida Kunchol ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองต้องมีผู้รู้ จริงเรื่อง"ระบบ"(Work systems/Quality system) และ กระบวนการทำงาน(Work Processes) รวมทั้งออกแบบได้ด้วย มิฉะนั้น จะเกิดการลองผิดลองถูก เสียเวลาและเสียเงินรวมทั้งล้มเหลว...การปฏิรูปการเมืองจะล้มเหลวหากออกแบบระบบไม่เป็นตามหัวข้อเรื่องข้างต้น
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:03 น. ·

  • Prida Kunchol หากออกแบบระบบ(System design)ไม่เป็น...ก็ไม่มีระบบให้บริหาร...ไม่มี"กระบวนการทำงาน"ให้ปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้น...ต้องมีผู้ออกแบบ"ระบบ"(Work systems) และ ออกแบบกระบวนการทำงาน(Work Processes)ก่อน...จึงจะเริ่มปฏิรูปการเมืองได้.
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:08 น. ·

  • Prida Kunchol สำนักงาน ก.พ. โดย ป.ร.ร. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. ปฏิรูปการเมืองมาครบ 13 ปีแล้ว...ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว ?...คำตอบคือ...ยังมิได้เริ่มต้นปฏิรูปการเมืองแม้แต่ก้าวแรก.
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:14 น. ·

  • Prida Kunchol ทำไม ก.พ.ร.ยังไม่เริ่มปฏิรูปก้าวแรก...ใช้เวลาไปทำอะไร ?...ตอบ: เพราะ ก.พ.ร. ออกแบบระบบไม่เป็น ทั้งระบบ Work systems/Quality system รวมทั้งออกแบบกระบวนการทำงานไม่เป็นด้วย..จึงไม่สามารถเริ่มปฏิรูปการเมืองได้...ใช้เวลาส่วนมากกับการลองผิดลองถูก(Trial and Errors)เช่น จัดสัมมนา
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:20 น. ·

  • Prida Kunchol ก.พ.ร. ยังมิได้เริ่มปฏิรูปการเมืองแม้แต่ก้าวแรกแม้จะใช้งบประมาณของประชาชนกว่า 1 ล้านส้านบาท(Trillion) นอกจากออกแบบระบบระบบไม่เป็นแล้ว คณะกรรมการ ก.พ.ร.ที่ตั้งจากการเล่นพวก จึงขาดคุณสมบัติความรู้การบริหาร TQM ซึ่งเป็นการบริหารระบบที่สร้างความสำเร็จ
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:25 น. ·

  • Prida Kunchol ความล้มเหลวของ ก.พ.ร.นอกจากปํญหาเรื่องระบบแล้ว...การเริ่มต้นยังผิดซึ่งเหมือนกับติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิด...การทำงานของ ก.พ.ร.เกือบ 10 ปีจึงผิดหมด !!!
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:34 น. ·

  • Prida Kunchol ก.พ.ร. เริ่มต้นทำผิดอะไรบ้าง ?...จึงไม่ได้เริ่มปฏิรูปการเมืองแม้แต่ก้าวแรก
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:36 น. ·

  • Prida Kunchol ‎1. โครงสร้างโบราณ(Bureaucracy/Hierarchy): รัฐบาลทักษิณมอบหมายให้ดร.นักปราชญ์โบราณตกยุค(ผอก.โรงเรียนชื่อดัง)ที่ขาดคุณสมบัติความรู้ TQM แสดงโครงสร้างหลายลำดับชั้นในการประชุมของ ก.พ.ร.ที่พัธยา ที่มิใช่โครงสร้างที่เป็นระบบ(Organization as a system)ชอง TQM.
   วันวันอาทิตย์เวลา 13:48 น. ·

  • Prida Kunchol ‎2. Good Governance หรือ "ระบบที่ดี"ซึ่งเป็นหัวใจของ TQM หรือหัวใจของการปฏิรูปการเมือง ถูกสำนักนายกรัฐมนตรีนำไปแปลความหมายผิด โดยแปลว่า"การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ซึ่งเป็นคำที่ไม่สำคัญ เมื่อ ก.พ.ร.นำคำนี้ไปใช้ จึงผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้น
   วันวันอาทิตย์เวลา 14:02 น. ·

  • Prida Kunchol ‎3. กฏหมายที่ตอกย้ำการผิดตั้งแต่จุดเริ่มของ ก.พ.ร. คือ ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ษ. 2546 ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ซึ่ง TQM ประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement)มิใช่เพื่อคุ้มค่า
   วันวันอาทิตย์เวลา 14:18 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol ‎4. การสัมนาที่ ก.พ.ร.ใช้เงินส่วนใหญ่หลายแสนล้านบาทไปจัดสัมมนาจนทุกวันนี้นั้น ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสำเร็จในการปฏิรูปการเมืองหรือปฏิรูประบบราชการแต่ประการใด เมื่อ ก.พ.ร.ยังขาดความรู้ในการออกแบบระบบ...เพราะเรื่องต่างๆที่จัดสัมมนานั้นต้องมี"ระบบ"รองรับ มิฉะนั้น จะไม่สามารถบริหารและปรับปรุงคุณภาพได้ตามความมุ่งหมาย(Purpose)ของการปฏิรูปการเมือง
   วันวันอาทิตย์เวลา 14:28 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol จากหลักฐานการเริ่มต้นที่ผิดเพราะไม่สามารถออกแบบระบบ ทำให้ไม่มีระบบให้บริหาร การบรืหารระบบหรือการบริหารคุณภาพ เป็นการบริหารที่ถูกต้องของการปฏิรูปการเมืองที่ ก.พ.ร.ยังไม่สามารถเริ่มต้นนับหนึ่งได้ จนกว่าจะมีการเปลี่นฃยนคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติความรู้การบริหารที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
   วันวันอาทิตย์เวลา 14:46 น. ·

  • Prida Kunchol โลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู้การบริหารระบบ หรือ การบริหารคุณภาพ TQM. ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และประเทศไทยแสดงความเด็มใจโดยมีฉันทามติเห็นด้วย...จนถึงบัดนี้กว่า 20 ปีแล้ว...ทำไมรัฐบาลไม่ปฏิรูปการเมืองให้การบริหารมีคุณภาพ ??
   วันวันอาทิตย์เวลา 19:49 น. ·

  • Prida Kunchol มีหลักฐานชัดแล้วว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกอบโกยผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก โกงชาติถึงขนาดขายชาติได้ โดยอาศัยการเลือกตั้งและการบริหารที่ไม่มีคุณภาพ เช่น รัฐบาลทักษิณ รัฐบาลสมัคร รัฐบาลอภิสิทธิ์
   วันวันอาทิตย์เวลา 19:57 น. ·

  • Prida Kunchol รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงไม่ต้องการปฏิรูปการเมือง เพราะการปฏิรูปที่ถูกต้องมี"ระบบ"ป้องกันการคอร์รัปชั่นโกงชาติได้...แต่กระแสเรียกร้องปฏิรูปการเมืองของประชาชนแรงมาก รัฐบาลจึงพยายามยืดเวลาความสำเร็จของการปฏิรูปการเมืองให้เนิ่นนานออกไปให้มากที่สุด เช่น ก.พ.ร.ยังมิได้เริ่มต้นแม้จะใช้เวลามาแล้ว 10 ปี
   วันวันอาทิตย์เวลา 20:12 น. ·

  • Prida Kunchol รัฐบาลโกงรู้ดีว่า...ผู้ที่ทำให้ปฏิรูปการเมืองสำเร็จมีคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีเท่านั้น...วิธีการยืดเวลานั้นง่ายนิดเดียว คือ แต่งตั้งให้ผู้ขาดคุณสมบัติความ รู้ TQM เช่น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่นายกฯอภิสิทธิ์แต่งตั้ง สำหรับ ก.พ.ร. รัฐบาลทักษิณได้คัดเลือกแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติมา 10 ปีแล้ว เพราะนายกฯทั้ง 2 รู้ดีว่า ผู้ขาดคุณสมบัติปฏิรูปการเมืองอีก 100 ปีก็ไม่สำเร็จ
   วันวันอาทิตย์เวลา 20:35 น. · · 1 คนกำลังโหลด...

  • Prida Kunchol หลักฐานอ้างอิง: นายบัญฑร อ่อนดำ กรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้สัมภาษ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2553 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ "เราไม่ใช่ภาคการเมือง มันแก้ยาก หมอประเวศทำเรื่องปฏิรูปมา 10 ปี ก็ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปราชการไม่สำเร็จ"
   วันวันอาทิตย์เวลา 20:56 น. · · 1 คนถูกใจ Suthipong Prachayapruit

 • 0 ความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น

  รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

  คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

  บทความย้อนหลัง