บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

เทียบขุมทรัพย์ 36 ชีวิต ครม.“ยิ่งลักษณ์1”Vs“อภิสิทธิ์1”


ยิ่งลักษณ์1”Vs“อภิสิทธิ์1” 5,056 ล้าน ต่อ 6,773 ล้าน

เทียบทรัพย์สิน 36 ชีวิตครม.ปู 1 ปะทะ มาร์ค 1 ฝ่ายหลังอู้ฟู่กว่า 1.7 พันล้าน ตัวต่อตัว“อภิสิทธิ์” รวยน้อยกว่า“ยิ่งลักษณ์”


ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ คณะรัฐมนตรีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  (ครม.ยิ่งลักษณ์ 1 ) จำนวน36 คน หลังเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2554
ทางศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯwww.tcijthai.comได้ค้นหารวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเข้ารับตำแหน่งของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  (ครม.อภิสิทธิ์ 1)โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์มีทรัพย์สินไม่รวมกับคู่สมรส(ที่ไม่ได้จดทะเบียน) มีมูลค่า541,132,001.31  บาท ขณะที่นายอภิสิทธิ์ มีทรัพย์สิน 52,883,552.33 บาท  พบว่ามีส่วนต่างถึง 483,874,493 บาท
ทางศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com จึงรวบรวมการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของครม.ทั้ง2คณะมาเปรียบเทียบมีรายละเอียดดังนี้
รายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของครม. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วันที่เข้ารับตำแหน่ง10 ส.ค.2554

ชื่อ
ทรัพย์สิน (จำนวนเงิน : บาท)
รวม (บาท)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คู่สมรส (ไม่ได้จดทะเบียน)
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
536,758,045.86
76,779,386.56
4,373,955.45
เฉพาะผู้ยื่นและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะไม่รวมคู่สมรส
541,132,001.31
ไม่มีหนี้สิน
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
คู่สมรส
24,970,290.06
90,179,731.12
115,050,021.18
หนี้สินคู่สมรส 39,975,792.35
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
75,074,228.83
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
คู่สมรส
84,344,340.24
93,865,518.01
178,209,858.25
ไม่มีหนี้สิน
พล.ต.อ. โกวิท วัฒนะ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6,715,466.81
20,763,951.49
8,938.92
27,488,357.49
หนี้สินคู่สมรส 68,396.92
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
27,419,960.57
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
31,982,560.95
31,978,577.30
115,593.26
64,076,731.51
หนี้สินรวม4,171,265.93
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
59,905,465.58
นายชุมพล ศิลปะอาชา
คู่สมรส
56,497,485.03
393,150,418.10
449,647,903.13
หนี้สิน 8,000,000
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
441,647,903.13
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
คู่สมรส
53,805,706.59
49,934,561.25
103,740,267.84
หนี้สิน4,258,393.57
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
99,481,874.27
น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์
17,465,981.86
17,465,981.86
ไม่มีหนี้สิน
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
คู่สมรส
250,257,178.18
130,189,703.55
380,446,881.73
ไม่มีหนี้สิน
นายธีระ  ภูวนาถนรานุบาล
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
72,633,784
39,893,089.85
1,401,000
113,927,874.59
หนี้สินคู่สมรส 599,330
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
113,328,544.59
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2,640,801.43
1,832,369.36
190,307.06
4,663,477.85
หนี้สิน 241,083.45
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
4,449,394.40
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
คู่สมรส

98,434,819.79
107,607,667
206,042,486.79
หนี้สิน 40,000,000
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
166,042,486.79
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุลฃ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
31,686,065.83
14,329,215.51
46,015,281.34
หนี้สิน 332,538.57
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
45,682,742.77
นายสันติ พร้อมพัฒน์
คู่สมรส
9,263,868.54
10,880,948.03
20,144,816.57
หนี้สิน 1,443,701.62
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
18,701,114.95
นายธีระ วงศ์สมุทร
5,135,860.90
5,135,860.90
ไม่มีหนี้สิน
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
คู่สมรส
35,882,755.06
3,624,853.71
39,507,608.77
หนี้สินคู่สมรส 7,685,683.24
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
31,821,925.53
พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต
คู่สมรส
23,390,172.41
23,633,137.89
46,942,310.30
ไม่มีหนี้สิน
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
195,478,927.61
195,478,927.61
หนี้สิน21,167,196.08
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
174,311,731.53
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
3,937,398.57
3,937,398.57
ไม่มีหนี้สิน
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12,070,288.74
19,402,257.57
1,127,090.74
32,599,637.05
หนี้สินรวม 1,599,637.01
มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
31,000,000.04
น.อ.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10,278,126.01
4,460,759.47
2,220,000

16,958,885.48
หนี้สินรวม 5,317,135.07
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
11,641,750.41
นายพิชัย นริพทะพันธุ์
คู่สมรส
118,541,565.04
90,139,902.37
208,681,467.41
หนี้สินรวม 15,404,170.06
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
193,277,297.35
นายภูมิ สาระผล
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
31,831,681.99
10,738,331.89
1,192,444.55
43,762,458.43
ไม่มีหนี้สิน
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
26,796,663.87
26,796,663.87
หนี้สิน 236,399.29
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
26,560,264.58
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
163,755,456.49
163,755,456.49
หนี้สิน 40,093,864.72
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
123,661,591.77
นายฐานิสร์ เทียนทอง
43,686,094.51
43,686,094.51
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
คู่สมรส
59,908,100.45
222,590,966.76
282,499,067.21
หนี้สิน 3,413,864.32
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
279,085,202.89
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
38,197,396.52
38,197,396.52
หนี้สิน 6,099,632.13
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
32,097,764.39
นางสุกุมล คุณปลื้ม
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
35,319,704.69
88,793,313.03
7,804,537.44
รวม131,917,555.16
หนี้สินรวม 49,101,458.50
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
49,101,458.50
นายปลอดประสพ สุรัสวดี
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
615,991,516
347,002,859
963,499,502
963,499,502
ไม่มีหนี้สิน
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล
26,461,983.57
26,461,983.57
หนี้สิน 2,379,162.39
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
24,082,821,18
นางบุญรื่น ศรีธเรศ
30,182,573.45
30,182,573.45
หนี้สินรวม 1,555,078.32
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
28,627,495.13
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
225,779,687.44
225,779,687.44
หนี้สิน  8,863,928.46
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
216,915,759
นายวิทยา บุรณศิริ
12,566,061.42
12,566,061.42
หนี้สิน  1,257,680.34
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 11,308,381.08
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
10,985,776.90

10,985,776.90
หนี้สิน 4,840,012.02
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
 6,145,764.88
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
คู่สมรส
23,464,105.43
215,206,007.87
238,670,113.30
ไม่มีหนี้สิน

การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ครม.อภิสิทธิ์ 1  เข้ารับตำแหน่ง17 ธ.ค.2551

ชื่อ
จำนวนเงิน        (บาท)
รวม      (บาท)
1.กรณ์ จาติกวณิช
คู่สมรส
692,427,739
117,502,857
809,930,597
หนี้สิน 2,255,116
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 807,675,480
2.พีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
261,658,508
422,291,949
38,820,059
722,770,517
หนี้สิน 12,683,809
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 710,086,707
3.ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
672,467,748
36,891,479
1,341,764
710,700,991
หนี้สิน 15,848,618
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 694,852,373
4.ชาติชาย พุคยาภรณ์  (ลาออก26 พ.ค.52)
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
491,158,386
31,664,118
11,070,083
533,892,589
หนี้สิน 15,640,068
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 518,252,521
5.กัลยา โสภณพนิช ,คุณหญิง
คู่สมรส
59,169,834
429,692,003
488,861,838
หนี้สิน 65,160,516
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  423,701,321
6.ชุมพล ศิลปอาชา
คู่สมรส
46,064,690
398,286,921
444,351,611
หนี้สิน 500,000
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 443,851,611
7.วีระชัย วีระเมธีกุล
ไม่มีคู่สมรส
405,053,323
405,053,323
ไม่มีหนี้สิน
8.มานิต นพอมรบดี
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
243,587,895
53,833,211
2,937,865
300,358,971
หนี้สิน 44,373,907
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 255,985,063
9.ไพฑูรย์ แก้วทอง
คู่สมรส
72,535,166
201,767,792
274,302,958
หนี้สิน 4,019,759
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 270,283,199
10.พฤติชัย ดำรงรัตน์
ไม่มีคู่สมรส
245,618,033
245,618,033
ไม่มีหนี้สิน
11.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
คุ่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
22,793,348
215,452,987
249,517
238,495,853
ไม่มีหนี้สิน
12.บุญจง วงศ์ไตรรัตน์
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
2,4065,783
188,889,685
1,800
212,957,268
หนี้สิน 36,235,584
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 176,721,683
13.สนั่น ขจรประศาสน์ ,พล.ต.
คู่สมรส
103,101,482
37,184,690
140,286,173
หนี้สิน 3,694,671
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 136,591,502
14.ถาวร เสนเนียม
คู่สมรส
81,316,823
27,687,218
109,004,041
หนี้สิน 3,426,869
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 105,577,171
15.ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
คู่สมรส
66,807,554
38,058,636
104,866,190
ไม่มีหนี้สิน
16.กอร์ปศักดิ์ สภาสุ
ไม่มีคู่สมรส
101,012,027
101,012,027
หนี้สิน 31,487,674
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 69,524,353
17.พรทิวา นาคาศัย
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
97,391,907
2,188,058
228,856
99,808,822
หนี้สิน 3,387,464
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 96,421,358
18.สุเทพ เทือกสุบรรณ 
ไม่มีคู่สมรส
98,255,536
98,255,536
หนี้สิน  58,332,269
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 39,923,267
19.วิฑูรย์ นามบุตร (ลาออก 3ก.พ.52)
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ

86,902,803
439,504
30,610
87,372,918
หนี้สิน 12,973,541
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,399,376
20.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติตภาวะ
68,042,051
11,965,660
776,203
80,783,915
หนี้สิน 32,056,154
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,727,761
21.กษิต ภิรมย์
คู่สมรส
28,655,841
51,321,461
79,977,302
ไม่มีหนี้สิน
22.เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
คู่สมรส
43,756,024
24,095,821
67,851,845
หนี้สิน 163,727
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 67,688,118
23.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ไม่มีคู่สมรส
56,856,005
56,856,005
ไม่มีหนี้สิน
24.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
37,057,945
15,356,024
469,582
52,883,552
หนี้สิน 1,087,674
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน  51,795,878
25.สุวิทย์ คุณกิตติ
คู่สมรส
4,336,045
43,880,524
48,216,570
หนี้สิน 1,168,314
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 47,048,255
26.สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
24,227,121
21,717,901
770,682
46,715,075
หนี้สิน 10,969,216
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,746,488
27.*ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ,ร.ต.
คู่สมรส
17,748,103
19,781,240
37,529,344
หนี้สิน 144,642,591
มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 107,113,247
28.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
ไม่มีคู่สมรส
27,998,311
27,998,311
หนี้สิน 1,382,463
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,615,848
29.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
ไม่มีคู่สมรส
27,711,470
27,711,470
หนี้สิน 17,922,790
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 9,788,679
30.อลงกรณ์ พลบุตร
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
5,360,264
21,001,621
87,654
26,449,541
หนี้สิน 3,110,954
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,338,586
31.วิทยา แก้วภราดัย
คู่สมรส
14,008,972
8,874,933
22,883,905
หนี้สิน 4,421,431
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,462,474
32.จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
คู่สมรส
7,397,858
11,167,541
18,565,400
หนี้สิน14,102,697
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,462,702
33.โสภณ ซารัมย์
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ
12,924,222
5,113,095
344,608
18,381,927
หนี้สิน 6,464,026
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,917,901
34.ธีระ สลักเพชร
คู่สมรส
14,298,203
1,373,389
15,671,592
หนี้สิน 91,763
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,579,829
35.ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
คู่สมรส
2,091,235
9,419,892
11,511,128
หนี้สิน 26,974
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,848,154
36.ธีระ วงศ์สมุทร
ไม่มีคู่สมรส
5,521,142
5,521,142
ไม่มีหนี้สิน
รวม

6,773,408,280
รวบรวมโดยศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com
อย่างไรก็ตามหากนับถึงยอดรวมของบัญชีทรัพย์สินของครม.ยิ่งลักษณ์ทั้งหมด จะพบว่า มีทรัพย์สินถึง 5,056,054,427.8 บาท หรือ  5,056 ล้านบาท ก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยครม.อภิสิทธิ์ 1 มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 6,773,408,280 บาท หรือ 6,773  ล้านบาท ซึ่งมากกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ถึง 1,717,353,8952.2 บาท หรือ1,717  ล้านบาท

ที่มา:ฐานข้อมูลรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง