บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

“สยามประชาภิวัฒน์” จัดเสวนาใหญ่“วิกฤติประเทศไทย ใครคือตัวการ?”กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ซึ่งอาจารย์อย่างน้อย 5 มหาวิทยาลัยรวมตัวจัดตั้งขึ้น และ ถูกมองกว่าอยู่ขั้วตรงกันข้าม กับกลุ่มนิติราษฎร์ จัดเวทีเสวนาใหญ่ครั้งแรก ในช่วงบ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมจี๊ด เศรษฐบุตร(LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “วิกฤติประเทศไทย ใครคือตัวการ?

สำหรับรายละเอียดการเสวนา เริ่มด้วยการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ “กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และอาจารย์ ศักดิ์ณรงค์ มงคล นักวิชาการอิสระ

จากนั้น ปาฐกถา เรื่อง “เผด็จการโดยพรรคการเมืองทุนนิยมผูกขาด” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์

ตามด้วยเสวนาทางวิชาการ “วิกฤติประเทศไทย ใครคือตัวการ” โดย นักวิชาการกลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์”

ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สุวินัย ภรณวิลัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อาจารย์ ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , อาจารย์คมสัน โพธิ์คง สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปิดท้ายด้วย แจ้งกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางวิชาการ “ก้าวไปข้างหน้า” ของกลุ่ม

กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ประกอบไปด้วย อาจารย์ 5 สถาบัน คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) , สุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) , ธรรมศาสตร์(มธ.) รังสิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมตัวกันในนาม “กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์” เพื่อเคลื่อนไหวสังคมและทางการเมือง

ประกาศอุดมการณ์กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์”

สังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและการค้าเสรีถูกนำมาใช้ภายใต้ “ระบบอุปถัมภ์” จนก่อให้เกิด “ทุนนิยมผูกขาด” ที่เข้ามาครอบงำอำนาจทางการเมือง ผ่านการเลือกตั้งและการใช้นโยบายประชานิยม จนส่งผลให้เกิดการ “ผูกขาดอำนาจทางการเมือง” และนำไปสู่การ “ผูกขาดอำนาจในสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จ” จนเกิด “วิกฤติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีการชี้นำความคิดความเชื่อของประชาชนไปในทิศทางที่ทุนนิยมผูกขาดต้องการ

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันจึงรวมตัวกัน ในนามกลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความรู้ และ ขับเคลื่อน “การปฎิรูปประเทศไทย : การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยคำนึงถึงการออกแบบโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสถาบันทางสังคมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม

กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ขอประกาศอุดมการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการสู่สังคม โดยยึดมั่นการคุ้มครองปัจเจกบุคคลตามหลัก “นิติรัฐ การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชน” ภายใต้ “หลักภราดรภาพและความมั่นคงของสังคม” รวมทั้ง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่ไม่ “เปิดช่อง” ให้เกิดการ “ผูกขาดอำนาจในสังคมไทย”

เพื่อบรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ได้กำหนดจุดยืนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมและระบบการเมืองไทย

๒. สนับสนุนการปฏิรูประบอบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย เพื่อขจัดอิทธิพลของเผด็จการโดยพรรคการเมืองนายทุน

๓. ขจัดวิกฤติเสรีภาพ ที่มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตจนนำไปสู่สังคมแบบอนาธิปไตย

๔. ขจัดวิกฤติความคิดและความเชื่อที่ว่าสูตรสำเร็จของประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเท่านั้น

๕. ขจัดวิกฤติในด้านศีลธรรมและจริยธรรม ที่ก่อให้เกิดการการผูกขาดอำนาจ และการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกว้างขวาง

พวกเราในนามกลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” จึงขอประกาศอุดมการณ์ต่อสังคม และพร้อมขับเคลื่อนเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม อันจะยังประโยชน์สุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวสยามอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน

กลุ่ม “สยามประชาภิวัฒน์” ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

รายชื่ออาจารย์ “กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์”

1. รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

2. รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

3. รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

4. อ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

5. รศ.นเรศร์ เกษะประกร

6. อ.ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ

7. รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

8. ผศ.ทวี สุรฤทธิ์กุล

9. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

10. ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์

11. อ.คมสัน โพธิ์คง

12.รศ.ดร.วิจิตรา ฟุ้งลัดดา วิเชียรชม

13. ผศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

14. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

15. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ

16. รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย

17. อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร

18. อ.ศาสตรา โตอ่อน

19. ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา

20. ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

21.รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

22. รศ.สุปราณี อัทธเสรี

23. ผศ. สมพร สันติประสิทธิกุล

24. อ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

25. อ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว

26. อ.ศักดิ์ณรงค์ มงคล

**ขอขอบคุณ** สยามรัฐ และ www.prasong.com
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง