บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติคณะรัฐมนตรี ชุดที่ 60

by krunut


   

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีของไทย คนที่ ๒๘
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๑ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   : ปี ๒๕๓๓ ปริญญาโท Master of Public Admin Kentucky State University, U.S.A    
   : ปี ๒๕๓๑ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประวัติการทำงาน
   บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย มีสินค้าเพื่อขาย อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานให้เช่า
   

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร  
   - รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑๓(๒๕๐๗)  
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (๒๕๑๓)
   - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๓๗
   - ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับ รุ่นที่ ๑๑
   - ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการปกครอง สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น (ญี่ปุ่น)
   - ประกาศนียบัตรการวางแผนและจัดรูปเมือง (สหรัฐอเมริกา)

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ชั้นสูงสุด
   - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม) ชั้นสูงสุด

   ประวัติทางการเมือง
   - หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
   - รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒ สมัย
   

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
รองนายกรัฐมนตรี
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๓ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา      
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ส.ส. ปี ๒๕๒๖,๒๕๒๙,๒๕๓๑,๒๕๓๕/๒,๒๕๓๘,๒๕๓๙,๒๕๔๔,๒๕๕๐
   - ปี ๒๕๒๖ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - ปี ๒๕๓๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - ปี ๒๕๓๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - ปี ๒๕๓๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
   - ปี ๒๕๓๙ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   - ปี ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   

พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
รองนายกรัฐมนตรี    การศึกษา
   - โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
   - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๖ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๒๒ รับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมาตลอด เป็นเวลากว่า ๒๗ ปี เคยปฏิบัติราชการรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - พ.ศ. ๒๕๔๘ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ผบก.ตชด.ภาค ๓ ซึ่งรับผิดชอบภาคเหนือทั้งหมด ยังมีผลงานการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายร่วม ๕๐ ครั้ง จนสถานการณ์คลี่คลายลง
   - รอง ผกก.๑ บก.กฝ. (ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) แล้วขยับเป็น ผกก.๑ บก.กฝ. ในวัยเพียง ๓๒ ปี เป็นผู้กำกับที่หนุ่มที่สุดขณะนั้น
   - รอง ผบก.กฝ. แล้วโยกมาเป็นรอง ผบก.ตชด. ภาค ๓ ก่อนสลับเป็นรอง ผบก.ตชด. ภาค ๑
   - ปี ๒๕๓๗ ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหาร ก่อนจะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้คุมพื้นที่ชายแดนภาคใต้
   - ปี ๒๕๔๗ ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - ปี ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
   

นายกิตติรัตน์ ณ.ระนอง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาฯ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ    ประสบการณ์การทำงาน
   - อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร
   - Deputy Director--Academic Affairs, Sasin, Corporate Social Responsibility
   - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
   - กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาฯ
   - กรรมการคณะกรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
   - กรรมการอิสระ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
   

นายชุมพล ศิลปอาชา
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๑ พรรคชาติไทยพัฒนา)  
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ Syracuse University สหรัฐอเมริกา
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
   - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   - หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๒๒, ๒๕๒๖, ๒๕๒๙, ๒๕๓๑, ๒๕๓๕/๑, ๒๕๓๕/๒, ๒๕๓๘, ๒๕๓๙
   - สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   - รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
   - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
   - อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
   - อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ส.ส.ระบบเขต จ.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - อนุมัติบัตรผู้มีความรู้หรือความชำนาญ สาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาโรคตาชุมชน มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
   - พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๓๕/๑,๒๕๓๕/๒,๒๕๓๘, ๒๕๓๙,๒๕๔๔,๒๕๔๘,๒๕๕๐
   - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
   - ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
   

นางสาว กฤษณา สีหลักษณ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๔๔ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
   - รัฐศาสตร์ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประวัติการทำงาน
                     - นักบริหารดีเด่นได้รับโล่ห์เกียรติคุณรับรองจาก ชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย ปี ๒๕๓๗
   

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒๓ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - หลักสูตรจู่โจม ศูนย์การทหารราบ ทบ.สหรัฐอเมริกา ฟอร์ตเบนนิ่ง
   - หลักสูตรพลร่ม ศูนย์การทหารราบ ทบ.สหรัฐอเมริกา ฟอร์ตเบนนิ่ง
   - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๓ (วปรอ.๓๓)
   - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๔๘
   - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.)
   - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
   - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
   - เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๕

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๙ สมาชิกวุฒิสภา
   - ๖ มกราคม ๒๕๔๔ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
   - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พ้น ๓ ต.ค.๒๕๔๕)
   - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผู้ทรงคุณวุฒิ
   - ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
   - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
   - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
   - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
   

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

การศึกษา
- ระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ B.Sc. (Econ.) จาก London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสอบบัญชีชั้นสูง The Fellow of Chartered Accountants สถาบันการสอบบัญชีของประเทศอังกฤษ
- สำเร็จหลักสูตร Senior Managers in Government ที่ John F. Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา    เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เมื่อปี ๒๕๔๕
   ตำแหน่งปัจจุบัน
   - เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
   - คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
   - ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย และกรรมการในคณะกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
   - กรรมการในคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี กระทรวงพาณิชย์
   - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร
                     - กรรมการตัวแทนกระทรวงการคลังในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
   

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ส.ส.ระบบเขต จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - Bachelor of Business Administration สาขาFinance University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาบัตร สาขาวปม.๓ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาวชิรมงกุฎ
   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๔, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐
   - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๔๗, ๒๕๔๘ สภาผู้แทนราษฎร
   - เลขานุการ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๔๘
   - ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๔๙
   

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๑๘ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
   - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
   - โรงเรียนเซนต์สตีเว่น ฮ่องกง
   - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย HAWTHONE
   รัฐนิวแฮมเชอร์ สหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ปี ๒๕๔๐ กรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นองค์กรเอกชน
   สภาร่างรัฐธรรมนูญ
   - ปี ๒๕๓๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อการพัฒนาการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
   จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
   - สมาชิกวุฒิสภา (๒๒ มี.ค. ๓๕ - ๒๑ มี.ค.๓๙)
   - ปี ๒๕๓๕ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา
   - ๑๕ มี.ค.๓๔ - ๒๑ มี.ค.๓๕ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
   

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒๐ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยังส์เทาวน์ สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้, โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ แอครอน, โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาวชิรมงกุฎ
   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
   - ปี ๒๕๔๓ ประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร
   

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๑๕ พรรคเพื่อไทย)    การศึกษา
   - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๔๕
   - จบการศึกษาระดับปริญญาโท  คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๔๗
   - อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ มหาวชิรมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด
   - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
   - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ประถมาภรณ์ มงกุฎไทย
   - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก
   - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ปี ๒๕๓๗ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ)
   - ปี ๒๕๓๘-๓๙ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)
   - ปี ๒๕๔๔-๔๕ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ   จึงรุ่งเรืองกิจ)
   - ปี ๒๕๔๔-๔๖ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายพิเชษฐ์  สถิรชวาล)
   - ปี ๒๕๓๗ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ)
   - ปี ๒๕๓๘-๓๙ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)
   - ปี ๒๕๔๔-๔๕ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
   - ปี ๒๕๔๔-๔๖ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายพิเชษฐ์  สถิรชวาล)
   

นายธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    การศึกษา
   - ปี ๒๕๑๓ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ปี ๒๕๓๘ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ปี ๒๕๔๒ นักบริหารระดับสูง (นบส.๑)
   - ปี ๒๕๔๓ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๒, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   ประวัติการทำงานภาคราชการ
   - ปี ๒๕๑๔ บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างตรี, กองก่อสร้าง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๔ รองอธิบดี (นักบริหาร ๙), กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปี ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ๑๐), กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปี ๒๕๔๙ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ ๑๐), กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ อธิบดี (นักบริหาร ๑๐), กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - ปัจจุบัน รมว.เกษตรและสหกรณ์


   

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๓๓ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
   - เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - อนุกรรมาธิการงบประมาณ
   - กรรมาธิการยุติธรรม และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   

พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   การศึกษา
   - โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๑๗
   - โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๔๕
   - โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๒๙
   - วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๒๙
   - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๖
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - จม.,จ.ช.,ต.ช.,ท.ม.,ท.ช.,ป.ม.,ป.ช.,ม.ว.ม.
   - เหรียญจักรมาลา, เหรียญราชการชายแดน
   - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภท ๒
   ประวัติการทำงานภาคราชการ
   - เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ์
   - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ
   - รองเสนาธิการทหารอากาศ
   - เสนาธิการทหารอากาศ
   - ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
   

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๑๑ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต รป.บ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   - อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
   

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

การศึกษา
- เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาขบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ประธานกรรมาธิการคมนาคม
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๑ สมัย
   

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส.ส.ระบบเขต จ.เลย พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา MAPUA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ฟิลิปปินส์
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย
   - ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
   - เลขานุการ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส.ส.ระบบเขต จ.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย)

การศึกษา
- ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร รุ่นที่ ๗
- ร.ร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
- ร.ร.นายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๐ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - ผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่ ๑๐๒ (F-๑๖ ADF) ๒๕๔๔-๒๕๔๗
   - อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ๒๕๔๓-๒๕๔๗
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธ์  ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙)
   - รองประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำนักฝนหลวงการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๒๕๔๘-๒๕๔๙
   

นายพิชัย นริพทะพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
   - ปริญญาโท ด้านการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช
   - คณะทำงานทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย
   

นายภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ส.ส.ระบบเขต จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต นิด้า
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ. ขอนแก่น  ๕ สมัย
   - รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัย
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - กรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
   

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ส.ส.ระบบเขต จ.พิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา)

การศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมรี่วิลล์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาวชิรมงกุฎ
   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๔๔, ๒๕๔๘
   

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ส.ส.ระบบเขต จ.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย)

การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) สหรัฐอเมริกา (California State University of Long Beach)
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - อดีต ส.ส. ๖ สมัย
   - กรรมาธิการการคมนาคม
   - กรรมาธิการงบประมาณแผ่นดิน ๒ สมัย
   - กรรมาธิการทบวงมหาวิทยาลัย
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   

นายฐานิสร์ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ส.ส.ระบบเขต จ.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๙, ๒๕๔๔, ๒๕๔๘
   

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๕ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการปกครอง ม.รามคำแหง
   - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม ม.เกษตรศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม
   - รมช.สาธารณสุข
   - ปี ๒๕๔๐ สมาชิกวุฒิสภา
   - ปี ๒๕๔๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
   - ปี ๒๕๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
   

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(ส.ส.ระบบเขต จ.นครปฐม พรรคเพื่อไทย)

การศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครปฐม พ.ศ.๒๕๓๑,๒๕๓๕,๒๕๓๙,๒๕๔๔,๒๕๔๘,๒๕๕๐
   

นางสุกุมล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(ส.ส.ระบบเขต จ.ชลบุรี พรรคพลังชล)
   การศึกษา
   - ประถมศึกษา โรงเรียนดาราสมุทร
   - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
   - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
   ประวัติการทำงาน
   - สมาชิกชมรมสตรีแสนสุข
   

นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๗ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ปี ๒๕๑๑ ปริญญาตรี การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ปี ๒๕๑๓ ปริญญาโท บริหารการประมง Oregon State University สหรัฐอเมริกา
   - ปี ๒๕๑๙ ปริญญาเอก นิเวศวิทยา University of Manitoba แคนาดา
   - ปี ๒๕๓๓ ปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   - ปี ๒๕๓๔ ดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   - ปี ๒๕๓๕ ดุษฎีบัณฑิต ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - ปี ๒๕๓๓ มหาวชิรมงกุฎ
   - ปี ๒๕๓๔ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓
   - ปี ๒๕๓๖ ทุติยจุลจอเกล้า
   - ปี ๒๕๓๘ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ส.ส.ระบบเขต จ.แพร่ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

นางบุญรื่น ศรีธเรศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ส.ส.ระบบเขต จ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม
   - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
   - ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองของผู้บริหารระดับสูงของ สถาบันพระปกเกล้า
   ประวัติการทำงาน
   - นายกสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔
   - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สภากาชาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
   - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจกาฬสินธุ์
   - ทำงานด้านการเมืองร่วมกับสามี (ส.ส.สังข์ทอง ศรีธเรศ) ๗ สมัย
                     
   

นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ส.ส.ระบบเขต จ.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาวชิรมงกุฎ
   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๔, ๒๕๔๘, ๒๕๕๐
   

นายวิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ส.ส.ระบบเขต จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย)
   การศึกษา
   - ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - ป.ม.
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   - ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - รองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ
   - ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาเส้นทาง East-West Corridor ในกรรมาธิการต่างประเทศ
   - ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) แลโครงการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
   

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   การศึกษา
   - AA สาขา BA San Diego Golf Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - BBA สาขา BA The American College ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - MBA สาขา MBA The American College ประเทศอังกฤษ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาวชิรมงกุฎ
   - ประถมาภรณ์ช้างเผือก

   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - กรรมาธิการการสาธารณสุข
   - กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
   - กรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
   - รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(ส.ส.ระบบเขต จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)
   การศึกษา
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - MASTER OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITY OF HAWAII
   - วิทยาศาสตรการแพทย์คลีนิค สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ แพทย์สภา
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
   - มหาวชิรมงกุฎ
   ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ๕ สมัย
   - ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข, รมว.แรงงาน
   - รองนายกรัฐมนตรี, รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุข, รองประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
   ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 คน ใช่หรือไม่

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง