บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

“เฉลิม” รับ รบ.เตรียมแก้ไขรธน.มาตรา 291 ปัดนิรโทษฯ”ทักษิณ”

        วันนี้(30ส.ค.2554) รองนายกฯ”เฉลิม”สารภาพรัฐบาลเตรียมแก้ มาตรา 291 ตั้ง ส.ส.ร.แก้ รธน.ย้ำไม่ใช่นิรโทษฯ”ทักษิณ”
        ายงานแจ้งว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวยอมรับว่า รัฐบาลจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยการออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)แต่ พท.คงไม่รีบดำเนินการ ทั้งนี้ ยอมรับเวลา 1 ปี คงไม่เสร็จ ถ้าไม่เริ่มอีก 3 ปีก็อาจไม่เสร็จ อย่างไรก็ตาม อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จในรัฐบาลชุดนี้
        ร.ต.อ. เฉลิมกล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยมีโอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญ แค่แก้ไขมาตรา 291 เพื่อให้มี ส.ส.ร.เท่านั้น จากนั้น พท.ก็หมดบทบาท ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) วิจารณ์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าเป็นการแก้ไขแบบมีเลศนัยก็อาจมีปัญหา ที่บอกว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ยืนยันว่าไม่มี เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ไม่ใช่กฎหมายยกเว้นโทษ   

ที่มา  chaoprayanews.


เนื้อหาของมาตรา ๒๙๑

มาตรา ๒๙๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระทำได้ ตาม หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ดังต่อไปนี้
                        (๑) ญัตติ ขอแก้ไขเพิ่มเติม ต้อง มาจาก คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ สภาผู้แทนราษฎร หรือ จาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา มีจำนวน ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ ทั้งสองสภา หรือ จาก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ไม่น้อยกว่า ห้าหมื่นคน ตาม กฎหมาย ว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
                            ญัตติ ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีผลเป็น การเปลี่ยนแปลง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หรือ เปลี่ยนแปลง รูปของรัฐ จะเสนอ มิได้
                        (๒) ญัตติ ขอแก้ไขเพิ่มเติม ต้อง เสนอเป็น ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และให้ รัฐสภา พิจารณา เป็น สามวาระ
                        (๓) การออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธี เรียกชื่อ และ ลงคะแนน โดยเปิดเผย และ ต้องมี คะแนนเสียง เห็นชอบด้วย ในการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ ทั้งสองสภา
                        (๔) การพิจารณา ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้อง จัดให้มี การรับฟังความคิดเห็น จาก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เข้าชื่อเสนอ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ด้วย
                            การออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอา เสียงข้างมาก เป็นประมาณ
                        (๕) เมื่อ การพิจารณาวาระที่สอง เสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้ สิบห้าวัน เมื่อ พ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ รัฐสภา พิจารณา ในวาระที่สาม ต่อไป
                        (๖) การออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่สาม ขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี เรียกชื่อ และ ลงคะแนน โดยเปิดเผย และ ต้อง มีคะแนนเสียง เห็นชอบด้วย ในการที่จะให้ออกใช้ เป็น รัฐธรรมนูญ มากกว่า กึ่งหนึ่ง ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ ทั้งสองสภา
                        (๗) เมื่อ การลงมติได้เป็นไป ตาม ที่กล่าวแล้ว ให้นำ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย และ ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๑๕๐ และ มาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง