บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศไทย โดย : ปรีดา กุลชล


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 02:00
โลกจำเป็นต้อง ปฏิรูปการบริหารอันมีสาเหตุมาจากการวิจัยของ ดร.เดมมิ่ง พบว่า ต้นเหตุการบริหารที่ไม่มีคุณภาพของทุกประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่ 85%

เกิด จากการขาดระบบหรือมีระบบไม่ดี (Deming 85/15 rule) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด เช่น นายกรัฐมนตรีเนื่องจากละเว้นไม่สร้างระบบ...ประเด็นการปฏิรูปประเทศจึงอยู่ ที่ปฏิรูปการบริหารให้มีระบบเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นซึ่งนานาชาติทั่วโลก ปฏิรูปกันในประเด็นนี้ ...รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่เป็นรัฐธรรมนูญปฏิรูปการเมืองบัญญัติให้จัดระบบงานราชการไว้ในมาตรา 75 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้จัดระบบการบริหารราชการในมาตรา 78 (2) ...สาเหตุความล้มเหลวของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างซ้ำซากกว่า 10 ปีเป็นเพราะรัฐบาลชุดต่างๆ ไม่ใฝ่รู้เรื่องการบริหารที่มีคุณภาพ TQM (Total Quality Management)จนทำให้การปฏิรูปหลงทางออกนอกประเด็นเพราะขาดระบบ เช่น ปฏิรูปเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำของ คปร.ที่ขาดระบบ...การปฏิรูป 9 เรื่องของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่ไม่มีระบบรองรับ...รวมทั้งการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญที่ขาดระบบทำให้รัฐธรรมนูญไม่มีคุณภาพ  สาเหตุความล้มเหลวของการปฏิรูปประเทศเป็นเพราะคณะกรรมการชุดต่างๆขาด คุณสมบัติความรู้การบริหารที่มีคุณภาพ TQM. และไม่ใช่ภาคการเมือง

หลักฐานยืนยันความล้มเหลวข้างต้นได้จากคำพูดของนายบัญฑร อ่อนดำ กรรมการสมัชชาปฏิรูปที่ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวัน ที่ 26 ธันวาคม 2553 ที่เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดต่างๆ 
“เรา ไม่ใช่ภาคการเมือง มันแก้ยาก หมอประเวศทำเรื่องปฏิรูปมา 10 ปี ก็ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปราชการไม่สำเร็จ ผมเอา พ.ศ. 2475 เป็นหลัก พยายามปฏิรูปก็ไม่สำเร็จ” นายบัญฑร อ่อนดำนอกจากเป็นกรรมการสมัชชาปฏิรูปแล้ว ยังมีอดีตเป็นพระมหาเปรียญ 7 ประโยคที่เชื่อถือได้

ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศทำได้ไม่ยาก ถ้าเกาให้ถูกที่คันคือมุ่งไปที่ระบบโดยศึกษาการจัดระบบหรือการบริหารระบบจาก สถาบันที่นานาชาติให้การรับรองและนำวิธีการบริหารระบบมาประยุกต์ใช้ในการ ปฏิรูปประเทศไทย  สถาบันที่นานาชาติรับรองมี 2 สถาบันคือ

1. องค์กรมาตรฐานสากล ISO: สถาบันแห่งนี้กำหนดให้นานาชาติใช้การบริหารระบบ(Quality Management System)มาตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และได้ปรับปรุงให้เป็นการบริหารคุณภาพ TQM.(Total Quality Management)เมื่อ ปี ค.ศ. 2000 ที่เรียกว่า ISO 9000:2000  การบริหารระบบหรือการบริหารคุณภาพฉบับที่ใช้ปัจจุบันคือ ISO 9000:2008 องค์กรมาตรฐานสากลเองก็มีปัญหาเรื่องระบบ...สังเกตได้ที่นำระบบของรัฐบาล สหรัฐมาใช้เป็นแบบอย่างของ ISO 9000 เมื่อ ปี 1987 คือ MIL-Q-9858 A. ซึ่งเป็นระบบจัดซื้อมิใช่ระบบบริหาร...ความเชื่อถือเรื่องการจัดระบบและการ บริหารระบบของ ISO จึงถดถอยโดยนานาชาติเลี่ยงไปศึกษาที่ระบบบริหารของประเทศต้นแบบ คือ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

2. มาตรฐานบอลริจ Baldrige Criteria ของรัฐบาลสหรัฐ: เป็นมาตรฐานที่สหรัฐอเมริกาใช้ในการปฏิรูปประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยออกเป็นกฏหมายมหาชน Public Law 100-107  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฏหมายการปรับปรุงคุณภาพแห่งชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act of 1987) ซึ่งเป็นการบริหารคุณภาพ TQM ที่ดีที่สุด โดยเน้นการบริหารที่ระบบงาน(Work Systems)และกระบวนการทำงาน(Work Processes)ชาติต่างๆมากกว่า 70 ประเทศรวมทั้งประเทศในยุโรปใช้มาตรฐานบอลริจเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการ บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การบริหารมีคุณภาพ

ประเทศไทยกับมาตรฐานบอลริจ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช้มาตรฐานบอลริจในรูปรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA.(Thailand Quality Award)  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)ใช้มาตรฐานบอลริจปฏิรูประบบราชการที่เรียก ว่า  PMQA.(Public Sector Management Quality Award) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ใช้ปฏิรูปการศึกษาเรียกว่า ECPE.(Education Criteria for Performance Excellence). แต่ทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเพราะติดขัดที่การออกแบบระบบ(System design) ทำให้ไม่สามารถใช้การบริหารระบบ(Management System)และการปรับปรุงระบบ(Quality Improvement)ที่เป็นเป้าหมายของมาตรฐานบอลริจ  ความไม่เป็นเอกภาพในการบริหารทำให้ กพร. และ สกอ. สร้าง 2 มาตรฐานโดยไม่รู้ตัวที่บั่นทอนมาตรฐานการบริหารที่ดีเลิศของมาตรฐานบอลริ จเสียเอง

ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศไทย:

ความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศที่ช่วยให้การบริหารของรัฐบาลมีคุณภาพที่ดี ที่สุดได้แก่มาตรฐานบอลริจ Baldrige Criteria นี่แหละ...มาตรฐานบอลริจเป็นหลักประกันคุณภาพการบริหารของรัฐบาลที่ช่วย ป้องกันมิให้รัฐบาลผิดบกพร่อง 85% จนเป็นเหตุให้มีการโกงการเลือกตั้งอุ้มนายทุนให้เป็นรัฐบาลผูกขาดการปกครอง ประเทศด้วยระบอบเผด็จการอย่างยั่งยืน...มาตรฐานบอลริจเป็นหลักประกันช่วยให้ การกระจายอำนาจของชาติมีคุณภาพเพราะมีระบบป้องกันมิให้ผู้รับเหมาเข้าไปยึด อำนาจการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นทุกวันนี้  คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คปร.)มิได้ปฏิรูปที่ระบบให้การบริหารมีคุณภาพ

สรุป: การบริหารคุณภาพ TQM หรือ มาตรฐานบอลริจเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดที่สหรัฐและประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้ง ประเทศในเอเชียและออสเตรเลียใช้ป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูป การบริหารของทุกกระทรวงรวมทั้งปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ...โดยออกแบบระบบงาน Work Systems และออกแบบกระบวนการทำงานWork Processes ที่เป็นหัวใจของการปฏิรูปที่ชี้ทางให้เห็นความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศไทย

การประกาศปฏิรูปประเทศไทยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 เรื่องปฏิรูปความเหลื่อมล้ำของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ....การปฏิรูปตามข้อเสนอ 9 ข้อของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป...รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เป็นการประกาศความล้มเหลวตามคำพูดของนายบัณฑร อ่อนดำ กรรมการสมัชชาปฏิรูป เพราะไม่ปฏิรูปเพื่อให้มีการบริหารระบบตามมาตรฐานสากล  เป็นเหตุทำให้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีคุณภาพต่อไปอีกหลังปีใหม่ สร้างความผิดหวังให้ประชาชนที่รู้เท่าทันเนื่องจากเห็นว่า การที่รัฐบาลละเว้นไม่สร้างระบบก็เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง...เพราะระบบ ป้องกันการซื้อเสียงได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง