บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติการณ์ โหวตโน

ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของโหวตโน ต่อการเมืองที่จะมีขึ้น

1.ในส่วนของโครงสร้างทางการเมือง(ส่วนบน)

 -โหวตโน คือ ตัว input ข้อเรียกร้องที่แสดงถึง"การปฏิเสธ"
นักการเมืองที่จะเข้าสู่อำนาจในกล่องที่(1)และ(2)
-ผลของการโหวตโน จะเป็นเช่นไร จะออกมาที่ตัว output โดย
จะมี "ความมีหรือไม่มีความชอบธรรมทางการเมือง" เป็นตัวกำหนด

>>>>>>>>>>>[สถาบันพระมหากษัตริย์]<<<<<<<<<<
                                   - รัฐธรรมนูญ -

                                โครงสร้างส่วนบน

input >      1.[บริหาร] 2.[นิติบัญญัติ] 3.[ตุลาการ]    > out put
ข้อเรียกร้อง           4. [ข้าราชการส่วนกลาง]       1.นโยบาย
ข้อสนับสนุน                           |                         2.พรบ /พรก/พรฏ
                   [ทหาร]                |                        3.คำพิพากษา
                                              |                        4.กฏกระทรวง/กรม
                              โครงสร้างส่วนกลาง

              [กลุ่มกดดัน] [กลุ่มผลประโยชน์] [สื่อมวลชน]
                              [ข้าราชการส่วนภูมิภาค]
                                             |
                                             |
                                      [ประชาชน]
                [องค์กรปกครอง/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น]

                            โครงสร้างสร้างส่วนล่าง

2.รัฐธรรมนูญ มาตรา๓.
- อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
- อำนาจที่ฝ่ายการเมืองคืนให้ประชาชน จึงกลับมาอยู่ที่พระมหากษัตริย์ เพื่อทรงใช้กับ โครงสร้างส่วนบน
กล่องที่(1 - 3)

3.ความชอบธรรมทางการเมือง
- หากผลของโหวตโน มีเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ ปฏิเสธผลลัพธ์จากการเลือกตั้งนี้ได้ ทั้งในระบบ จากการประท้วงกดดันinput และจากประเพณีปฏิบัติด้วยการถวายฎีกา ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย เพื่อเปิดทางสู่การนำใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา๗

4.รัฐธรรมนูญ มาตรา๗.
- ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วนิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ที่ผ่านๆมา เมื่อเกิดปฏิวัติ รัฐประหารเพื่อยึดอำนาจจากฝ่ายการเมือง คณะผู้ยึดอำนาจจึงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แทนฝ่ายการเมือง และจัดตั้งรัฐบาลเอง ในรูปแบบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีอำนาจ 3 ฝ่าย กล่อง(1 - 3)

5.ผลลัพธ์ของ "ความชอบและไม่ชอบธรรมทางการเมือง" -
-ในเมื่อคณะผู้ยึดอำนาจ จัดตั้งรัฐบาลภายใต้สภานิติบัญญัติได้ แล้วทำไมประชาชนจะร้องขอพระองค์ท่านให้ทรงมี รัฐบาลโดยภาคประชาชน สำหรับคนทั้งประเทศไม่ได้หล่ะครับ เพราะจะไม่มีความแตกต่างในรูปแบบต่อสภานิติบัญญัติฯเลย แต่จะอิงความเป็นประชาธิปไตย ที่มาจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ได้อย่างเต็มเปี่ยม

บทสรุป -
ความไม่ชอบธรรมทางการเมืองนั้น สะท้อนให้เห็นได้จากคะแนนโหวตโน เกินครึ่งจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ความชอบธรรมทางการเมืองนั้น สะท้อนให้เห็นได้จากเหตุผลที่อ้างอิงจากโครงสร้างทางการเมือง ตัวบทกฎหมาย ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา๓ และมาตรา๗

โดย : ศูนย์ปฏิบัติการณ์การเมืองภาคประชาชน บนFACEBOOK / 14.05.54

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง