บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ลงนามเห็นด้วยกับการแก้ไข มาตรา 112


118 รายชื่อคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา
112 (ครก.)

1. นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
2. นายสุจิตต์ วงษ์เทศ
3. นายอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
4. นายอานันท์ กาญจนพันธุ์
5. นายเอกกมล สายจันทร์
6. นายเกษียร เตชะพีระ
7. น.ส.ขวัญระวี วังอุดม
8. นายวัฒนา สุกัณศีล
9. นายธีระ สุธีวรางกูร
10. นายปูนเทพ ศิรินุพงษ์
11. น.ส.วันรัก สุวรรณวัฒนา
12. นายอนุสรณ์ รุณโณ
13. วาด รวี (นามปากกา) หรือนายรวี สิริอิสสระนันท์
14. น.ส.มุกหอม วงษ์เทศ
15. นายวิจักขณ์ พานิช
16. นายวัฒน์ วรรลยางกูร
17. พิเชษฐ์ แตงทอง
18. นายอุทิศ เหมะมูล
19. ประกาย ปรัชญา (นามปากกา)
20. นายอติภพ ภัทรเดชไพศาล
21. น.ส.นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
22. น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร
23. น.ส.เยาวลักษ์ อนุพันธุ์
24. นายวินัย ผลเจริญ
25. น.ส.กานดา นาคน้อย
26. นายไชยันต์ รัชชกูล
27. นายชาญณรงค์ บุญหนุน
28. นายพิพัฒน์ สุยะ
29. นายนิติ ภวัครพันธุ์
30. นางสุวิมล รุ่งเจริญ
31. นายนิธิ เอี่ยวศรีวงศ์
32. นายพนัส ทัศนียานนท์
33. นายชัยศิริ จิวะรังสรรค์
34. นายยศ ตันตสมบัติ
35. นางโกสุมภ์ สายจันทร์
36. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
37. นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล
38. นายชัชวาลย์ บุญปัน
39. นายปิยบุตร แสงกนกกุล
40. นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
41. นางสาวนลินี ตันธุวนิตย์
42. นายปราบดา หยุ่น
43. นายสุรพศ ทวีศักดิ์
44. นางสฤณี อาชวานันทกุล
45. นายวชิระ บัวสนธ์
46. นายอนุสรณ์ ติปยานนท์
47. นายซะการีย์ยา อมตยา
48. นายกฤช เหลือสมัย
49. น.ส.ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง

50. นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
51. นางจิตรา คชเดช
52. น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า
53. นายประเวศ ประภานุกูล
54. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
55. นายคมลักษณ์ ไชยยะ
56. นายเชษฐา พวงหัตถ์
57. เอมอร หิรัญราช
58. น.ส.นฤมล ทับจุมพล
59. นายธนาพล ลิ่มอภิชาต
60. นางผาสุก พงษ์ไพจิตร
61. นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
62. นายธงชัย วินิจจะกูล
63. นายฉลาดชาย รมิตานนท์
64. นายวัฒนา สุกัณศีล
65. นางกฤตยา อาชวนิจกุล
66. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
67. น.ส.สาวตรี สุขศรี
68. นายประจักษ์ ก้องกีรติ
69. นายเชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์
70. นางมรกต ไมยเลอร์ (เจวจินดา)
71. นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์
72. น.ส.ไอดา อรุณวงศ์
73. นายคำสิงห์ ศรีนอก
74. นายอธิคม คุณาวุฒิ
75. นายทองธัช เทพารักษ์
76. นายวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
77. นายวินัย ปราบริปู
78. นายธิติ มีแต้ม
79. น.พ.ริติภูมิ จุฑาสมิต
80. นายสมบัติ บุญงามอนงค์
81. น.ส.พูนสุข พูนสุขเจริญ
82. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
83. นายพฤกษ์ เถาถวิล
84. นายชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์
85. นายโกวิท แก้วสุวรรณ
86. นางพวงทอง ภวัครพันธุ์
87. นางสิริพรรณ นกสวน สวัสดี
88. นายเกษม เพ็ญภินันท์
89. นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
90. นายทักษ์ เฉลิมเตียรณ
91. นายธเนศวร์ เจริญเมือง
92. นางปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
93. นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
94. น.ส.ศรีประภา เพชรมีศรี
95. นายเกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
96. น.ส.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
97. นายฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
98. นายอภิชาต สถิตนิรามัย
99. นายยุกติ มุกดาวิจิตร
100. นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ
101. น.ส.ภัควดี วีระภาสพงษ์
102. นายพิภพ อุดมอิทธิพงศ์
103. นางดวงมน จิตร์จำนงค์
104. นายวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง
105. นายเรืองรอง รุ่งรัศมี
106. เดือนวาด พิมวนา หรือ น.ส.พิมใจ จูกลิ่น
107. บินหลา สันกาลาคีรี หรือนายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท
108. นายศุภชัย เกตุการุณกุล
109. นางอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
110. นายแดนทอง บรีน
111. น.ส.ภาวิณี ชุมศรี
112. น.ส.อันธิฌา ทัศคร
113. นายพงศาล มีคุณสมบัติ
114. นายชาตรี ประกิตนนทการ
115. นายบุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
116. นายเวียงรัฐ เนติโพธิ์
117. นายฉลอง สุนทราวาณิชย์
118. นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง