บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อ ส.ส. ที่ถูกแขวน 142 คน


  by ลุงแจ่ม ,

รายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ถูกแขวน 16 คน
 พรรค เพื่อไทย 11 ราย 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 3.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 4.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย 5.นายเหวง โตจิราการ 6.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 7.นายพายัพ ปั้นเกตุ 8.นายพิชิต ชื่นบาน 9.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 10.นางสาวจารุพรรณ กุลดิลก 11.นายวิเชียร ขาวขำ
 พรรคประชาธิปัตย์ 3 ราย 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 3.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
 พรรคภูมิใจไทย 1 ราย 1.นายชัย ชิดชอบ 

 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ราย 1.นางพัชรินทร์ มั่นปาน

ส.ส.แบบแบ่งเขต 126 คน
 กทม. 12 ราย - 1.เขต 5 น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล พท. 2.เขต 7 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ปชป. 3.เขต 9 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ปชป. 4.เขต 12 นายการุณ โหสกุล พท. 5.เขต 15 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ปชป. 6.เขต 16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พท. 7.เขต 22 นายสามารถ มะลูลีม ปชป. 8.เขต 23 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ปชป. 9.เขต 25 นางนันทพร วีรกุลสุนทร ปชป. 10.เขต 28 พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ ปชป. 11.เขต 30 นางอรอนงค์ คล้ายนก พท. 12.เขต 31 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ปชป.
 กระบี่ 1 ราย - 13.เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง ปชป.
 กาญจนบุรี 4 ราย - 14.เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พท. 15.เขต 2 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร ปชป. 16.เขต 3 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ พท. 17.เขต 4 นายประชา โพธิพิพิธ ปชป.
 จันทบุรี 1 ราย - 18.เขต 2 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ปชป.
 ฉะเชิงเทรา 2 ราย - 19.เขต 1 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ ปชป. 20.เขต 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ ปชป. 
 ชลบุรี 6 ราย -  21.เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พช. 22.เขต 2 นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ พช. 23.เขต 3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พช. 24.เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ปชป. 25.เขต 5 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา พช. 26.เขต 6 นางสุกุมล คุณปลื้ม พช.
 ชัยนาท 2 ราย - 27.เขต 1 นางพรทิวา นาคาศัย ภท. 28.เขต 2 นางนันทนา สงฆ์ประชา ภท.
 ชัยภูมิ 2 ราย - 29.เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ภท. 30.เขต 4 นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร พท.
 เชียงราย 2 ราย - 31.เขต 1 นายสามารถ แก้วมีชัย พท. 32.เขต 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พท.
 เชียงใหม่ 2 ราย - 33.เขต 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พท. 34.เขต 3 น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พท.
 นครนายก 1 ราย - 35.เขต 1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ภท.
 นครปฐม 1 ราย - 36.เขต 5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พท. 
 นครพนม 1 ราย - 37.เขต 4 นายชูกัน กุลวงษา พท. 
 นครราชสีมา 5 ราย - 38.เขต 5 นายโกศล ปัทมะ พท. 39.เขต 9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ชพน. 40.เขต 10 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ภท. 41.เขต 12 นายประนอม โพธิ์คำ ภท. 42.เขต 15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภท. 
 นครศรีธรรมราช 2 ราย - 43.เขต 1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ ปชป. 44.เขต 2 น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธ์ ปชป. 
 นครสวรรค์ 1 ราย - 45.เขต 2 นายดิสทัต คำประกอบ พท.
 นนทบุรี 4 ราย - 46.เขต 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ พท. 47.เขต 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร พท. 48.เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พท. 49.เขต 6 นายฉลอง เรี่ยวแรง พท.
 นราธิวาส 1 ราย - 50.เขต 4 นายเจะอามิง โตะตาหยง ปชป.
 บุรีรัมย์ 4 ราย - 51.เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภท. 52.เขต 3 นายโสภณ ซารัมย์ ภท. 53.เขต 4 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ภท. 54.เขต 5 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ ภท. 
 ปทุมธานี 1 ราย - 55.เขต 5 ว่าที่ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี พท. 
 ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย - 56.เขต 2 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ปชป.
 ปราจีนบุรี 1 ราย - 57.เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภท.
 ปัตตานี 1 ราย - 58.เขต 4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ภท. 
 พระนครศรีอยุธยา 2 ราย - 59.เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ชทพ. 60.เขต 5 นายองอาจ วชิรพงศ์ พท.
 พะเยา 1 ราย - 61.เขต 3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง พท.
 พิจิตร 1 ราย - 62.เขต 1 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ชทพ. 
 พิษณุโลก 1 ราย - 63.เขต 1 นายวรงค์ เดชกิจวิกรม ปชป.
 เพชรบูรณ์ 1 ราย - 64.เขต 3 นายยุพราช บัวอินทร์ ปชป.
 แพร่ 1 ราย - 65.เขต 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ พท. 
 ภูเก็ต 2 ราย - 66.เขต 1 นางอัญชลี เทพบุตร ปชป. 67.เขต 2 นายเรวัต อารีรอบ ปชป.
 มหาสารคาม 1 ราย - 68.เขต 5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท พท.
 มุกดาหาร 1 ราย - 69.เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พท.
 ยโสธร 2 ราย - 70.เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พท. 71.เขต 3 นายพีรพันธุ์ พาลุสุข พท.
 ยะลา 1 ราย - 72.เขต 2 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา ปชป.
 ร้อยเอ็ด 1 ราย - 73.เขต 8 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พท.
 ระยอง 1 ราย - 74.เขต 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ ปชป. 
 ราชบุรี 2 ราย - 75.เขต 1 นายมานิต นพอมรบดี ภท. 76.เขต 4 นางชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร ภท.
 ลพบุรี 3 ราย - 77.เขต 2 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภท. 78.เขต 3 นายอำนวย คลังผา พท. 79.เขต 4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภท.
 ลำปาง 2 ราย - 80.เขต 2 นายวาสิต พยัคบุตร พท. 81.เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พท.
 ลำพูน 1 ราย - 82.เขต 2 นายสถาพร มณีรัตน์ พท.
 เลย 1 ราย - 83.เขต 3 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พท.
 ศรีสะเกษ 1 ราย - 84.เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พท.
 สกลนคร 1 ราย 85.เขต 4 นายพัฒนา สัพโส พท.  
 สตูล 1 ราย - 86.เขต 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร ชทพ. 
 สมุทรปราการ 4 ราย - 87.เขต 2 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พท. 88.เขต 3 นางอนุสรา ยังตรง พท. 89.เขต 4 นายวรชัย เหมะ พท. 90.เขต 6 น.ส.เรวดี รัศมิทัศ ภท. 
 สระแก้ว 1 ราย - 91.เขต 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พท. 
 สระบุรี 2 ราย - 92.เขต 1 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ปชป. 93.เขต 3 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ภท. 
 สิงห์บุรี 1 ราย - 94.เขต 1 ดร.สุรสาล ผาสุข พท. 
 สุโขทัย 3 ราย - 95.เขต 1 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ ปชป. 96.เขต 3 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล ภท. 97.เขต 4 นายมนู พุกประเสริฐ ภท. 
 สุพรรณบุรี 1 ราย - 98.เขต 4 นางสาวพัชรี โพธสุธน ชทพ. 
 สุราษฎร์ธานี 1 ราย - 99.เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ปชป. 
 สุรินทร์ 4 ราย - 100.เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภท. 101.เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พท. 102.เขต 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พท. 103.เขต 6 จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ พท.
 หนองคาย 3 ราย - 104.เขต 1 ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย พท. 105.เขต 2 นายสมคิด บาลไธสง พท. 106.เขต 3 นางชมภู จันทาทอง พท. 
 หนองบัวลำภู 1 ราย - 107.เขต 2 นายไชยา พรหมา พท. 
 อ่างทอง 1 ราย - 108.เขต 2 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ชทพ. 
 อำนาจเจริญ 2 ราย - 109.เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร พท. 110.เขต 2 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ปชป.
 อุดรธานี 6 ราย - 111.เขต 2 พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์ พท. 112.เขต 3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ พท. 113.เขต 4 นายขจิตร ชัยนิคม พท. 114.เขต 5 นายทองดี มนิสสาร พท. 115.เขต 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พท. 116.เขต 9 นายเทียบจุฑา ขาวขำ พท.
 อุตรดิตถ์ 3 ราย - 117.เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล พท. 118.เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พท. 119.เขต 3 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พท. 
 อุทัยธานี 1 ราย - 120.เขต 1 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล ปชป. 
 อุบลราชธานี 6 ราย - 121.เขต 2 นายศุภชัย ศรีหล้า ปชป. 122.เขต 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พท. 123.เขต 6 นายพิสิทธ์ สันตะพันธ์ พท. 124.เขต 8 น.ส.บุณย์ธิดา สมชัย ปชป. 125.เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง พท. 126.เขต 11 นายตุ่น จินตะเวช ชทพ.
สำนักข่าวเนชั่น

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เออ..ถ้าได้เป็นนายกหญิงแล้ว ก้อขอให้ทำได้อย่างที่พูดไว้..ไม่ใช่อะไรๆก้อพี่ชายๆๆ พรรคเพื่อไทยพากันมีสมองคิดเองเป็นรึป่าว ว่ะ ไอ้พวกชอบเผาบ้านเผาเมือง และชอบถามกันดีจังเรื่อง92 ศพเนี่ย ใครใช้ให้พวกแกเผาว่ะ เผาเพื่ออะไร เผาเพื่อให้คนรังเกียจ ในความสถุลของตัวเองหรอ แต่ก่อนเคยชอบนะพรรคนี้นะ แต่การกระทำของคนเสื้อแดงนี่สิ บอกตรงๆว่าไพร่จริงๆ นายคนที่แกรักนะ พากันรู้ไหม มันแดกเงินภาษีไปเท่าไร ขนาดเราไป7-11 เรายังเสียภาษีเลย7เปอร์เซ็น แล้วมันเป็นพ่อกูหรอที่จะไม่เสีย โกงกันเข้าไป ทั้งญาติมิตรสหาย ส.ส บางคนเป็นมาแล้ว3สมัย ไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลย เอาเงินงบประมาณไปทำกิจการตัวเอง แล้วชาวบ้านตาดำๆจะเอาอะไรทาน พวกสูพากันคิดหน่อยเพื่อไทย มีสมองหน่อย อย่าให้แต่ ทักษิณคิดแต่ให้สูหลาย พวกโง่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วชอบถามกันดีจังเรื่องไข่ชั่งกีโลเนี่ย..ชอบยกเอามาเป็นประเด็นจัง..ถามอยู่นั้นแหละมึงไม่มีเรื่องอื่นจะถามเค้าแล้วหรอ เล็กๆน้อยก็เอา..เค้าบอกว่าเป็นทางเลือกเท่านั้นแล้วแต่พวกเมิงจะขายแบบชั่งกิโลหรือไม่ชั่งก็ได้เค้าบอกแค่เป็นทางเลือก ยกประเด็นมาแต่เรื่องนี้หูสูแตกหรอ เขาบอกอยู่ปาวๆๆ แล้วพวกมึงตอบกูได้ไหม ว่าทำไมนายสูมีตังจัง ตังที่โกงเค้ามาอ่ะ ขนาดคนรับใช้ที่บ้าน ยังมีหุ้นกะเค้าด้วย...ป๊าดโถ่ ไม่ได้อิจฉาหรอกนะ ถ้าแน่จริงกลับมาสู้คดีสิ กลัวทำไม อย่าอ้างนั่น อ้างนี่ ประเทศไทยมีกฎหมายอันเดียวมึงอย่าแยกออกเป็น2อัน ถ้าทำถูกจริงจะกลัวทำไม

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง