บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ลายแทงเม็ดเงินวิจัย-ที่ปรึกษา“นิด้า” เคี้ยวนิ่มๆ 51หน่วยงานรัฐ 477 ล้าน


เจาะละเอียดยิบเม็ดเงินวิจัย-ที่ปรึกษา“นิด้า”477 ล้าน คว้าเรียบหน่วยงานภาครัฐ 51 แห่ง 104 โครงการ เคี้ยวนิ่มๆจากการรถไฟฯ 87 ล้าน กระทรวง พม.แชมป์ควักกระเป๋าจ้างมากสุด เปิดชื่องานร้อนอินเทรนด์ ทัศนคติ“เสมอภาคหญิงชาย”–สร้างเครื่องมือพัฒนาจริยธรรมความโปร่งใสองค์กร
         ในขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการว่าจ้างให้ทำวิจัยหรือเป็น ที่ปรึกษาโครงการรัฐมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่ในอันดับ 4 ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อยู่อันดับ 5  (คิดตามมูลค่าวงเงินที่ได้รับว่าจ้าง)
         ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดพบว่า ในรอบ 3 ปี สถาบันแห่งนี้ได้รับว่าจ้างจำนวน 88 โครงการ (สัญญา) วงเงิน  435,693,845 บาท แบ่งเป็น
        ปี 2551 จำนวน 33 โครงการ วงเงิน  140,899,316  บาท
        ปี 2552  จำนวน 27 โครงการ 139,949,370   บาท
        ปี 2553   28 โครงการ   154,845,159 บาท
        7 เดือนของปี 2544 ( 1 ต.ค.2553-30 เม.ย.2554) จำนวน  16  โครงการ  วงเงิน 42,147,650   บาท
       รวม 3 ปี 7 เดือน  104 โครงการ วงเงิน  477,841,495 บาท
       ทั้งนี้โครงการที่ทำสัญญาในช่วง 7 เดือนของปี 2554  ได้แก่
       1.โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอิสระในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสำนักงบประมาณ   วงเงิน 4,397,000 บาท 
      2.โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)   วงเงิน 2,950,000 บาท 
      3.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศ  โดยสำนักงาน ก.พ.วงเงิน 2,220,350 บาท 
      4.แปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ  โดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  วงเงิน 3,500,000 บาท 
      5.โครงการประเมินผลสำเร็จตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการ เคหะแห่งชาติ ประจำปี 2553โดยการเคหะแห่งชาติ  วงเงิน 2,500,000 บาท 
      6.ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์(นพม.) รุ่นที่ 3   โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  วงเงิน 3,340,000 บาท 
      7. ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) รุ่นที่ 2โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  วงเงิน 2,800,000 บาท 
      8.ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2554 – 2559 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  วงเงิน 2,250,000 บาท 
      9.ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมการจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11   โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  วงเงิน 2,250,000 บาท 
     10.โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” โดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 3,977,600 บาท 
     11.ที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการค้าและการจัดทำยุทธศาสตร์ธุรกิจ สมาคมการค้า โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 1,800,000 บาท 
     12.ที่ปรึกษาให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารของ กปน. หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” สำหรับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า งบประมาณปี2554  โดย  การประปานครหลวง  วงเงิน 1,569,000 บาท
      13.ที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ กปน. ปีงบประมาณ 2554โดย  การประปานครหลวงวงเงิน 1,650,000 บาท 
      14.ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระยะที่ 2)  โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  วงเงิน 1,500,000 บาท 
      15.ที่ปรึกษาเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 2,412,000 บาท 
      16.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม  วงเงิน 1,776,000 บาท 
      โครงการที่น่าสนใจ ปี 2553  อาทิ ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสร้างเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
      จ้างจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงงานยาสูบ พ.ศ.2555 – 2559  โดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
       โครงการสำรวจ “ร้อยละของประชาชนที่มีเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคและบทบาทหญิงชาย”  โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      งานบริการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้ โดยสารอากาศยานในเมือง-ระยะที่3โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานข้อมูล)
       หน่วยงานที่ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษามากสุด ในรอบ 3 ปี คิดตามจำนวนโครงการ ได้แก่
      สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำนวน  7 โครงการ วงเงิน  13,561,200  บาท
      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  จำนวน  6 โครงการ  วงเงิน  17,430,670บาท
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)  5 โครงการ  วงเงิน 11,764,194  บาท
      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  5 โครงการ  วงเงิน  14,669,450  บาท
      สำนักงบประมาณ 4 โครงการ  วงเงิน  18,656,320  บาท
      คิดตามมูลค่ารวม  มากสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย  87,419,250  บาท(2 โครงการ)
       สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   27,350,000   บาท (3 โครงการ)
       สำนักการศึกษา  21,622,500  (1 โครงการ)
       สำนักงบประมาณ 18,656,320  (4 โครงการ)
       สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  17,430,670  (6 โครงการ)
       เบ็ดเสร็จ 51 หน่วยงาน (ดูตาราง)
     
หน่วยงาน
จำนวนโครงการ
วงเงิน (ล้านบาท)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
1
1,486,989
สำนักงบประมาณ
4
18,656,320
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6
17,430,670
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
5
11,764,194
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1
10,650,000
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1
2,950,000
กรมการท่องเที่ยว
1
7,850,000
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7
13,561,200
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3
12,679,000
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
6,573,200
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
7,550,000
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1
4,959,343
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1
3,499,970
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
1
16,000,000
การประปาส่วนภูมิภาค
2
14,500,000
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2
2,500,000
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2
2,606,400
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1
3,000,000
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
1
4,750,000
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
1
4,750,000
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5
14,669,450
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1
1,800,000
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3
5,059,000
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1
3,249,000
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
3
27,350,000
กรมสรรพสามิต
1
4,796,500
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3
8,000,000
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1
1,500,000
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2
87,419,250
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
2,000,000
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1
1,690,000
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1
5,998,000
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1
1,870,000
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
2
13,361,000
กระทรวงยุติธรรม
1
14,500,000
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1
1,455,200
กรมอนามัย
1
2,550,000
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1
2,400,000
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1
5,000,000
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1
1,573,000
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1
4,695,000
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
1
4,700,000
กรมบัญชีกลาง
1
3,851,359
การเคหะแห่งชาติ
1
7,800,000
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
1
3,088,800
การประปานครหลวง
1
1,250,000
สำนักการศึกษา
1
21,622,500
สำนักงานกิจการยุติธรรม
1
2,000,000
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราบการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)
1
1,535,000
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1
1,033,500
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1
9,000,000
ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม
                                …..
ภาพจาก www.hrd.ni

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง