บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ผงะ! 68 หน่วยงานรัฐควักเงินจ้าง“ยาม”องค์การทหารผ่านศึกแห่งเดียว1,000 ล้านไม่เว้นกองทัพ

เปิดข้อมูล 68 หน่วยงานราชการถูกมัดมือจ้างยามรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึกอื้อไม่เว้นแม้กระทั่งกองทัพ ปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระ กทม.รวมเม็ดเงินนับพันล้านต่อปี ชาวบ้านโวยหย่อนประสิทธิภาพ-จ่ายเงินแลกที่จอดรถ
      ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)  ตรวจสอบ พบว่าในปีงบประมาณ  2553 (1 ต.ค. 2552- 30 ก.ย.2553)ที่ผ่านมา หน่วยงานราชการ 68 แห่งได้ว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารสำนักงาน สถานที่ เป็นเงินประมาณ 762.9 ล้านบาท  ไม่รวมการว่าจ้างให้จัดหาวัสดุอื่น อาทิ จัดซื้อเสื้อเกราะ ซื้อผ้าห่มผ้าปูที่นอน  ตัดเย็บเครื่องแบบ ของกองทัพ อีก 834.6 ล้าน รวมวงเงิน 1,597.5 ล้านบาท

       เมื่อเทียบปี 2552 วงเงินที่หน่วยงานรัฐในการว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการทำ หน้าที่รักษาความปลอดภัยลดลงประมาณ 160 ล้านบาท โดยปี 2552 หน่วยงาน 57 แห่งว่าจ้าง รปภ. 923.7 ล้านบาท  ไม่รวมว่าจ้างทำภารกิจอื่น อาทิ จัดหาพัสดุ ประมาณ 400 ล้านบาท รวม 1,323.7  ล้านบาท

      ขณะที่ปี 2551 หน่วยงานของรัฐจำนวน 48    แห่งจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลรักษาความปลอดอาคารสถานที่706.7  ล้านบาทจากดทั้งหมด 1,447.8 ล้านบาท


ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
จำนวนสัญญาว่าจ้างทั้งหมด 172 296 267
วงเงิน (ล้านบาท) 1,447.8 2,560.4 1,597.5
หน่วยงานราชการที่จ้างรปภ. องค์การทหารผ่านศึก(แห่ง)  48 57 68
มูลค่า   (บาท) 706,765,200 1,322,347,528 762,926,097
                               ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)   รวบรวม
       สำหรับปีงบฯ 2554  จนถึงเดือน ก.พ. 2554 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทำสัญญากับหน่วยงานไปแล้ว 123 สัญญา วงเงิน 711.7 ล้านบาท  ในจำนวนนี้เป็นสัญญารักษาความปลอดภัย 93 สัญญา  วงเงิน 428.3ล้านบาท (ดูรายละเอียดในฐานข้อมูล)     
       ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ว่าจ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยมากที่สุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554 ว่าจ้างให้ดูแลอาคาร สถานที่ อาทิโรงเรียน สถานที่ราชการ ฯลฯ  จำนวน 50 แห่ง วงเงิน 123.8 ล้านบาท  (ดูตาราง)

       กล่าวสำหรับหน่วยงานที่จ้างในปี 2553   อาทิ
      กรมประชาสัมพันธ์ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย 3,166,680  บาท   (9 ธ.ค. 2552)
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  1,306,920 บาท  (12 ต.ค. 2552)
      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  1,163,040 บาท  (18 พ.ย. 2552)
      ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) และบริเวณลานจอดรถยนต์ภายนอกอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) 2,166,440 บาท  (21 ธ.ค. 2552)
      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด  จ้างบริการรักษาความปลอดภัยให้กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ1,459,200 บาท  (26 พ.ย. 2552)
      กรมช่างอากาศกองทัพอากาศ  จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณกรมช่างอากาศ1,058,760 บาท  (27 ต.ค. 2552)
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัย(คปภ.)กระทรวงการคลังจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สำนักงาน คปภ.  3,297,360 บาท  (30 ธ.ค. 2552)
      โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 96 คน14,351,136 บาท  (11 ส.ค. 2553)
       ด่านศุลกากรหนองคายกระทรวงการคลัง  จ้างรักษาความปลอดภัยแก่ด่านศุลกากรหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย และสถานที่กำหนด กำหนด12 เดือน1,038,288 บาท  (30 ส.ค. 2553)
      ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่าเดินทางไปติดต่อหน่วยงานราชการที่จ้าง รปภ.แห่งนี้เป็นประจำ บางครั้งไม่ได้รับความสะดวก ต้องเสียเงินให้เจ้าหน้าที่ รปภ.เพื่อแลกกับที่จอดรถยนต์
                                                                    .........................

     การว่าจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด
วงเงิน (บาท)
วันทำสัญญาจ้าง
1.ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบึงรับน้ำหนองบอน
2,278,200
1 ต.ค. 53
2.จ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง
1,788,996
1 ต.ค. 53
3.ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งธนบุรี
1,478,160
1 ต.ค. 53
4.จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน ของสำนักพัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ(ดินแดง1-2)และวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพฯ
1,478,160
14 ต.ค. 53
5.จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาวามปลอดภัย ภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง จำนวน 11 โรงเรียน
3,087,427
15 ต.ค. 53
6.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเขตหนองแขม
1,076,112
18 ต.ค. 53
7.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัยอาคารและภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน
1,034,112
22 ต.ค. 53
8.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารสำนักงานของสำนักผังเมืองและสำนักการจราจรและขนส่ง
1,034,112
26 ต.ค. 53
9.จ้างยามดูแลทรัพย์สินสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
1,034,112
26 ต.ค. 53
10.จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตามสิน
1,220,928
28 ต.ค. 53
11.จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2,141,568
29 ต.ค. 53
12.จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่ ร.ร.ในสังกัด กทม. จำนวน 11 ร.ร.
2,944,656
29 ต.ค. 53
13.จ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้ ร.ร.ในสังกัด สำนักงานเขตบางซื่อ 7 ร.ร.
1,873,872
29 ต.ค. 53
14.จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1,606,176
1 พ.ย. 53
15.จ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงานเขตจอมทอง
1,034,112
4 พ.ย. 53
16.จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม จำนวน 6 โรงเรียน
1,533,168
15 พ.ย. 53
17.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตคลองเตย
1,022,112
15 พ.ย. 53
18.จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง
1,022,112
16 พ.ย. 53
19.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนสันติภาพ
1,225,728
19 พ.ย. 53
20.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนนวมินทร์ภิรมย์
2,353,440
22 พ.ย. 53
21.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนสันติปราการ
1,219,728
22 พ.ย. 53
22.จ้างดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
1,168,128
23 พ.ย. 53
23.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณกทม.2
7,828,848
26 พ.ย. 53
24.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนรมณีรนาถ
1,424,544
26 พ.ย. 53
25.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬาบึงหนองบอน
1,472,160
29 พ.ย. 53
26.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยอาคารกีฬาเวสน์3
1,180,128
29 พ.ย. 53
27.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
2,360,256
29 พ.ย. 53
28.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
2,944,320
29 พ.ย. 53
29.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง
1,180,128
29 พ.ย. 53
30.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬารามอินทรา
1,180,128
29 พ.ย. 53
31.รักษาความปลอดภัยในสวนวนธรรม
1,392,144
30 พ.ย. 53
32.รักษาความปลอดภัยในสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
2,187,024
30 พ.ย. 53
33.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยบริเวณลานคนเมือง ลานจอดรถชั้นใต้ดินฯ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพ
10,287,120
3 ธ.ค. 53
34.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานกองวิชาการและแผนงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1,034,112
3 ธ.ค. 53
35.จ้างรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของส่วนราชการต่างๆ ภายในสำนักการโยธาจำนวน16จุด
13,124,976
9 ธ.ค. 53
36.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย
1,418,544
24 ธ.ค. 53
37.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนเสรีไทย
1,892,592
24 ธ.ค. 53
38.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนลุมพินี
7,552,800
24 ธ.ค. 53
39.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนหลวง ร.9
9,078,960
24 ธ.ค. 53
40.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ ตัดกับถนนพระราม9
1,858,992
24 ธ.ค. 53
41.จ้างยามรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษา(ฝั่งพระนคร)
1,734,576
24 ธ.ค. 53
42.รักษาความปลอดภัยสวนธนบุรีรมย์
1,424,544
24 ธ.ค. 53
43.รักษาความปลอดภัยสวนหนองจอก
1,255,728
28 ธ.ค. 53
44.รักษาความปลอดภัยสวนวัชรเบญจทัศ
3,842,400
29 ธ.ค. 53
45.จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร และอาคารจอดรถยนต์ใต้ดินศาลาว่าการกรุงเทพฯ2 ดินแดง
3,286,548
30 ธ.ค. 53
46.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)
3,685,200
10 ม.ค. 54
47.จ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่1 และแหงที่ 2
1,218,528
9 มี.ค. 54
48.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เยาวชนสะพานสูง
1,074,912
9 เม.ย. 54
49.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เยาวชนคลองเตย
1,201,728
9 เม.ย. 54
50.จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
1,067,712
20 เม.ย. 54
รวม
123,844,771 
  ที่มา:ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (www.tcijthai.com)  รวบรวม 


รายชื่อหน่วยงานรัฐที่ว่าจ้าง รปภ.จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในปีงบฯ2554


หน่วยราชการที่ว่าจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรักษาความปลอดภัย (ปีงบฯ2554) ตัวเลขถึงเดือนเมษายน

หน่วยงาน
วงเงิน       (บาท)
วันทำสัญญา
กรมประชาสัมพันธ์
3,400,368
3,211,536
28 ต.ค. 53
3 พ.ย. 53
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2,062,224
1,326,144
29 ต.ค. 53
14 ต.ค. 53
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
5,160,960
22 ต.ค. 53
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1,180,128
23 พ.ย. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2,225,304
17 ธ.ค. 53
กองบัญชาการทหารสูงสุด
1,480,560
1,133,120
13 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
กองทัพอากาศ
1,073,712
29 พ.ย. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3,528,384
19 พ.ย. 53
กรมศุลกากร
9,098,112
21 ธ.ค. 53
กรมสรรพากร
2,944,320
1 ต.ค. 53
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1,028,112
22 ต.ค. 53
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3,388,368
15 พ.ย. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5,694,288
13 ธ.ค. 53
กรมชลประทาน
2,203,097
1,188,096
1,643,796
1,269,758
3 พ.ย. 53
1 ธ.ค. 53
21 ธ.ค. 53
28 ก.พ. 54
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1,326,144
29 ต.ค. 53
กรมปศุสัตว์
2,739,816
1,490,160
16 พ.ย. 53
15 ธ.ค. 53
กรมวิชาการเกษตร
11,003,184
4 พ.ย. 53
กรมส่งเสริมสหกรณ์
3,108,336
14 ม.ค. 54
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2,506,272
28 ต.ค. 53
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2,648,688
23 ธ.ค. 53
กระทรวงคมนาคม
1,271,520
4 ต.ค. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
13,226,144
18 ต.ค. 53
กรมเจ้าท่า
882,096
1,077,324
22 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
กรมการบินพลเรือน
1,493,760
16 พ.ย. 53
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2,118,960
1,320,144
13 ต.ค. 53
11 พ.ย. 53
กรมควบคุมมลพิษ
1,918,608
11 ต.ค. 53
กรมทรัพยากรน้ำ
1,764,192
18 พ.ย. 53
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2,064,624
29 ต.ค. 53
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,480,560
17 พ.ย. 53
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20,725,980
1 ก.พ. 54
กรมไปรษณีย์โทรเลข
5,757,024
11,671,488
21 ก.พ. 54
13 มิ.ย. 54
กรมอุตุนิยมวิทยา
1,180,128
13 ธ.ค. 53
กระทรวงพลังงาน
23,161,732
19,836,876
15 ก.พ. 54
6 ก.ค. 54
กระทรวงมหาดไทย
202,088
8 ต.ค. 53
กรมการปกครอง
1,770,192
1,030,512
13 ม.ค. 54
13 ม.ค. 54
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1,618,176
1,983,408
1 ต.ค. 53
1 พ.ย. 53
กรุงเทพมหานคร
2,278,200
1,788,996
1,478,160
1,478,160
3,087,427
1,076,112
1,034,112
1,034,112
1,034,112
1,220,928
2,141,568
2,944,656
1,873,872
1,606,176
1,034,112
1,533,168
1,022,112
1,022,112
1,225,728
2,353,440
1,219,728
1,168,128
7,828,848
1,424,544
1,472,160
1,180,128
2,360,256
2,944,320
1,180,128
1,180,128
1,392,144
2,187,024
10,287,120
1,034,112
13,124,976
1,418,544
1,892,592
7,552,800
9,078,960
1,858,992
1,734,576
1,424,544
1,255,728
3,842,400
3,286,548
3,685,200
1,218,528
1,074,912
1,201,728
1,067,712
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
14 ต.ค. 53
15 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
22 ต.ค. 53
26 ต.ค. 53
26 ต.ค. 53
28 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
1 พ.ย. 53
4 พ.ย. 53
15 พ.ย. 53
15 พ.ย. 53
16 พ.ย. 53
19 พ.ย. 53
22 พ.ย. 53
22 พ.ย. 53
23 พ.ย. 53
26 พ.ย. 53
26 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
29 พ.ย. 53
30 พ.ย. 53
30 พ.ย. 53
3 ธ.ค. 53
3 ธ.ค. 53
9 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
28 ธ.ค. 53
29 ธ.ค. 53
30 ธ.ค. 53
10 ม.ค. 54
9 มี.ค. 54
9 เม.ย. 54
9 เม.ย. 54
20 เม.ย. 54
กระทรวงยุติธรรม
14,008,164
1,764,192
1 พ.ย. 53
30 พ.ย. 53
กรมบังคับคดี
3,674,400
19 พ.ย. 53
กรมราชทัณฑ์
1,618,176
1,764,192
18 ต.ค. 53
29 พ.ย. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5,590,608
24 พ.ย. 53
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
752,880
18 ต.ค. 53
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1,904,208
23 ธ.ค. 53
สำนักงานประกันสังคม
4,490,280
4,646,892
7 ต.ค. 53
30 ธ.ค. 53
กรมศิลปากร
1,766,592
1,218,528
1 ธ.ค. 53
2 ธ.ค. 53
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
4,980,696
14 ต.ค. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,101,312
15 ต.ค. 53

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2,652,288
21 ต.ค. 53
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1,260,000
9,929,856
3,291,600
438,048
2,595,360
2,332,680
6,088,656
4,051,592
5,006,544
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
1 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
30 พ.ย. 53
16 ธ.ค. 53
2 ก.พ. 54
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,236,344
1,063,215
1 ต.ค. 53
7 ธ.ค. 53
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15,600,000
22 ต.ค. 53
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3,856,416
1 ต.ค. 53
กระทรวงสาธารณสุข
1,034,112
2 พ.ย. 53
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1,786,656
1 ก.พ. 54
กรมการแพทย์
3,680,400
127,808
30 พ.ย. 53
17 ธ.ค. 53
กรมควบคุมโรค
3,680,400
3,245,352
1 ต.ค. 53
17 พ.ย. 53
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3,663,984
18 พ.ย. 53
กรมสุขภาพจิต
1,985,808
1,985,808
2,500,272
4 พ.ย. 53
4 พ.ย. 53
4 ม.ค. 54
กรมอนามัย
2,445,456
18 พ.ย. 53
กระทรวงอุตสาหกรรม
1,176,864
1,180,128
1,180,128
6,314,640
1,034,112
2,798,304
1,326,144
5 ต.ค. 53
18 ต.ค. 53
20 ต.ค. 53
29 ต.ค. 53
22 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 53
2 ธ.ค. 53
สำนักงานอัยการสูงสุด
2,064,624
16 ธ.ค. 53
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6,338,688
7 ต.ค. 53
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1,174,128
11 ต.ค. 53
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
     6,911,520
4 พ.ย. 53
สำนักงานศาลปกครอง
9,140,978
12 ต.ค. 53
สำนักงานศาลยุติธรรม

438,048
163,419,744
8 ธ.ค. 53
18 ม.ค. 54
รวม
660,781,029

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง