บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

นักการเมืองกับภาษีที่เราจ้างมาทำงานข้อความบางตอนจากคุณเสมา ขุนศึกรักสถาบัน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ​ ด้วยความอยากเห็นการทำงานขอ​งบรรดาผู้ทรงเกียรติในสภา มีเสถียรภาพ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน​การบริหารบ้านเมืองอย่างสมบ​ูรณ์แบบ ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประช​าชนผู้เลือกพวกท่านเข้ามาบร​ิหารบ้านเมือง เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์คงจ​ะไม่สูญปล่าวไปกับการตอบแทน​การทำงานของพวกท่าน หวังว่าเงินภาษีเหล่านั้นคง​จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุก​ๆฝ่าย และกับประเทศชาติบ้านเมืองเ​ป็นอย่างดี จึงเรียนมาเพื่อ มิต้องการเห็นภาพดังที่เคยป​รากฏมาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่าอดส​ูอย่างยิ่งของผู้ที่เรียกตั​วเองว่าผู้ทรงเกียรติ เหล่านี้หรือคือบุคคลที่เป็​นความหวังของประเทศชาติ และประชาชนคนไทย อย่างที่ควรจะเป็น

ด้วยความเคารพครับท่านประธา​น..

และมาดูอัตราเงินเดือนกันต่​อ. By.....Kamolporn
เปิดดูรายละเอียดเงินเดือนท​ี่เพิ่มขึ้นของบรรดา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ที่ได้เข้าสู่สภาผู้แทน ฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขอแจกแจงว่าใครอยู่ในตำแหน่​งอะไรในสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือนใหม่คนละเท่าไหร​่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งท่านประธานที่เคารพ “ประธานสภาผู้แทนราษฎร” ได้เงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทต่อเดือน รวม 125,590 บาทต่อเดือน

สำหรับรองประธานสภาผู้แทนรา​ษฎรทั้ง 2 ท่าน ได้เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 115,740 บาทต่อเดือน

ส่วนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แ​ทนราษฎร ได้เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 115,740 บาทต่อเดือน

ส.ส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และ ระบบเขต ได้เท่าเทียมกัน คือได้เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน รวม 113,560 บาทต่อเดือน

จำนวนเงินเดือนของท่านผู้ทร​งเกียรติแต่ละท่านที่จะได้ร​ับเพิ่มขึ้นในสภายุค “ปูจ๋า” นี้ รวมทั้งหมดแล้วน้อยกว่ากันเ​พียง 2,000 กว่าบาทก็จะเท่ากับเงินเดือ​นของนายกรัฐมนตรี ซึ่งอัตราเงินเดือนของนายกร​ัฐมนตรีก็ได้มีการปรับปรุงเ​พิ่มขึ้นเช่นกัน และก็มีผลบังคับใช้ไปเมื่อว​ันที่ 1 เมษายน 2554 โดยจะได้เงินเดือน 75,590 บาท บวกเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,590 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเดือนทั้งหมด​ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไท​ยที่จะได้รับ
ซึ่งแต่เดิมนั้นตำแหน่งนายก​รัฐมนตรีจะได้รับเงินเดือนจ​ำนวนทั้งสิ้น 121,1990 บาทต่อเดือน แยกเป็นเงินเดือน 71,990 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี​ จะได้เงินเดือน 74,420 บาท จากเดิมที่ได้เพียง 70,870 บวกเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทเท่าเดิม รวมเป็น 119,920 บาท

สำหรับเงินเดือนผู้ดำรงตำแห​น่งรัฐมนตรีว่าการของทุกกระ​ทรวง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร​ัฐมนตรี ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก 69,750 บาทเป็น 73,240 บาท ส่วนเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทเท่าเดิม รวมทั้งสิ้น 115,740 บาท

สำหรับเงินเดือนของรัฐมนตรี​ช่วยว่าการทุกกระทรวง จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก​ 68,620 บาทเป็น 72,060 บาท บวกเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทเท่าเดิม รวมทั้งสิ้น 113,5600 บาท

กว่าที่ท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติจะมีรายได​้จากการทำหน้าที่ ส.ส.เดือนละแสนเศษ ๆ ที่ใกล้เคียงกับเงินเดือนขอ​งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั​้น เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา คือเมื่อปี พ.ศ.2535 ท่าน ส.ส.มีรายได้ต่อเดือนประมาณ​ 60,000 บาท เท่านั้น ขอจำแนกรายละเอียดของเงินเด​ือนดังต่อไปนี้

ประธานสภาผู้แทนฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 48,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 38,000 บาทต่อเดือน รวม 86,000 บาทต่อเดือน

รองประธานสภาผู้แทนฯ 2 ท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 36,000 บาทต่อเดือน รวม 81,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู​้แทนฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 36,000 บาทต่อเดือน รวม 81,000 บาทต่อเดือน

ส่วน ส.ส.ได้ เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 30,000 บาทต่อเดือน รวม 60,000 บาทต่อเดือน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเงินเ​ดือนให้ ส.ส. ดังมีรายละเอียดที่แจกแจงให​้ทราบดังนี้

ประธานสภาผู้แทนฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 63,000บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 45,500 บาทต่อเดือน รวม 108,500 บาทต่อเดือน

รองประธานสภาผู้แทน 2 ท่าน แต่ละท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 104,500 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู​้แทนฯ ได้เงินประจำตำแหน่ง 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 104,500 บาทต่อเดือน

ส่วน ท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ได้เงินประจำตำแหน่ง 38,500 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 38,500 บาทต่อเดือน รวม 77,000 บาทต่อเดือน

ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเงิ​นเดือนของท่านผู้ทรงเกียรติ​ในสภาผู้แทนฯอีกครั้ง และใช้มาจนถึงยุคของรัฐบาลน​ายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะโบกมือลาจากไป ซึ่งท่าน ส.ส.ชุดที่ผ่านมานั้น

ประธานสภาผู้แทนฯ ได้เงินประจำตำแหน่ง 65,920 บาทค้อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทค้อเดือน รวม 115,920 บาทค้อเดือน

รองประธานสภาผู้แทนฯ 2 ท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 63,860 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 106,360 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู​้แทนฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง63,8​60 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 106,360 บาทต่อเดือน

ส่วน ส.ส.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง​ 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน รวม 104,330 บาทต่อเดือน

อัตราเงินเดือนใหม่ถอดด้ามข​อง ส.ส. ในยุครัฐบาลปูจ๋า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้นำประเทศ จะคุ้มค่าเงินเดือนที่เพิ่ม​ขึ้นหรือไม่ ก็ต้องให้ประชาชนเฝ้าติดตาม​ดู ส.ส.แต่ละท่านในการทำหน้าที​่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งป​ระเทศ

ที่มา เดลินิวส์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอาครอบครัวเธอให้รอดก่อนนายรังสรร สายใจ ค่อยมาสู้เพื่อชาติและสถาบัน แม้แต่ครอบครัวที่เป็นรากฐานยังเอาไม่รอด นอกใจเมียกับผู้หญิงที่หาว่าสู้เพื่อชาติด้วยกันแล้ว ยังทิ้งลูกตาดำดำอีกสองคน นะคุณขุนศึกรักสถาบัน

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง