บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายละเอียด โรงการ และงบประมาณ ที่ การประชุม ครม.นัดประวัติศาสตร์ อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมครม.นัดสุดท้ายวานนี้ (3 ..) ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติงบประมาณในทุกหน่วยราชการรวมแล้ว รวม 5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านธนาคารอารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก และเห็นชอบในหลักการการขอชดเชยภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ 1 - ปีที่ 2 เท่ากับ 0% ต่อปี ส่วน ปีที่ 3 - ปีที่ 5 กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR- 0.50% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR  ปีที่ 6 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการ เท่ากับ MRR- 1.00% ต่อปี กรณีรายย่อย เท่ากับ MRR- 0.50% ต่อปี
            -การให้ความช่วยเหลือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ที่ไม่สามารถประกอบกิจการการค้าได้ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เฉพาะวันที่บริษัทฯ หยุดให้บริการรถไฟฟ้า BTS จำนวน 5.5 ล้านบาท  
            - มาตรการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ย่าน ราชประสงค์ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง กรณีผู้ประกอบการที่มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย และเห็นชอบชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในอัตรา 0.75% ต่อปี เป็นเวลา 1 ปี คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยใช้วงเงิน 2,000 ล้านบาท
            - การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงทุนซื้อรถจักรและล้อเลื่อน ตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนรอบแรก จำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท  
            - โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 62.15 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
            - การดำเนินงานตามแผนงานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม โดยใช้เงินกู้ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ( Asian Development Bank : ADB) ในวงเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ    
            - การดำเนินงานจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing Cleaning House : CCH) โดยใช้เงินกู้ ADB ในวงเงินประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
            - งบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (..2555-2561)แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คืองบประมาณตามนโยบายเร่งด่วน 10 โครงการ จำนวน 1.58 หมื่นล้านบาท และเห็นชอบในหลักการแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง อีกจำนวน 371,598.379 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สองจะเดินหน้าตามที่ได้วางระบบและแผนงานต่อไป
            - การ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐที่เป็นส่วน ราชการในอัตรา 5% เป็นเงินรวม 397.21 ล้านบาท แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 14 แห่ง จำนวน 239.66 ล้านบาท มหาวิทยาลัยที่ส่วนราชการ 15 แห่ง จำนวน 102.02 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 50 แห่ง จำนวน 55.53 ล้านบาท  
            - งบประมาณจัดสรรเพิ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างโดยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2554 เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงินจำนวน 174.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ 15 แห่ง จำนวน 93.03 ล้านบาท มรภ.และ มทร. 50 แห่งจำนวน 81.88 ล้านบาท
            - ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้กับกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 293 ล้านบาท  
            - โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 วงเงินลงทุน 7,060 ล้านบาท ส่วนที่ 2 วงเงินลงทุน 4,540 ล้านบาท ส่วนที่ 3 วงเงินลงทุน 15,085 ล้านบาท และส่วนที่ 4 วงเงินลงทุน 4,485 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 31,170 ล้านบาท โดยใช้จากเงินกู้ในประเทศ จำนวน 23,374 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. จำนวน 7,796 ล้านบาท และเห็นชอบการกู้เงินในประเทศของโครงการดังกล่าวต่อไป
            - การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับเพิ่มเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้จากอัตราคนละ 2,500 บาทต่อเดือน เป็นอัตราคนละ 5,000 บาทต่อเดือน
            - ศอ.บต. จำนวน 180 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน12อำเภอ พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้
            - เช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในราชการในกรมการพัฒนาชุมชน เป็นงบก่อหนี้ผูกพัน 2554-2557 จำนวน 152 ล้านบาท เบื้องต้นจะเช่ารถจำนวน 235 คัน แบ่งเป็นรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ รวมถึงรถประจำตำแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี
            - โครงการประชาสัมพันธ์การขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 งบประมาณ 200 ล้าน  
            - โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์พระราม 9 มูลค่า 1.8 พันล้านบาท เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา  
            - โครงการกรุงเทพเมืองปลอดภัยห่างไกลอาชญากรม งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2554 (งบกลาง) จำนวน 123 ล้านบาท  
            - โครงการสร้างสนามกีฬาใน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.ศรีสะเกษ จ.อุดรธานี จ.บึงกาฬ จ.กระบี่ จ.ยะลา จ.แม่ฮองสอน จ.ลำปาง และจ.สุโขทัย
            - โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกร และเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน วงเงินจำนวน 1,641 ล้านบาท
            - โครงการพัฒนาธุรกิจทางอิเล็คโทรนิค ปี 2555 วงเงิน 258 ล้านบาท
            - โครงการผลิตทรัพยากรบุคคลตามโครงการตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2555 -2564 เบื้องต้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ 1.07 หมื่นล้านบาท     
            - โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ กำหนดเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ก.. 2554 และโครงการพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกถูกวิธีเพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 415 ล้านบาท

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง