บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายชื่อ มือปืน

มือปืน
1 กิจ หรือ แอ๊ว เหมือนวงศ์ธรรม2 โกศล แสงศรี3 จง ดวงมาลา4 จารึก เพชรสุวรรณ
5 ชาญชัย บริสุทธิ์6 เชิง นุ่มเนตร7 ณรงค์ หรือรงค์ เรืองสม8 ณรงค์ (ภาพ นาป่า) ธงชัย
9 แดง เล็กเคลือบ10 ถนอม จอมขวัญ11 ถนิต หรือไสว ล่องชุม12 นันทพงศ์ หรือเอ เสริมทรัพย์
13 นายดุษฏี ปองทรัพย์ (แดง)14 นุกูล แซ่เฮง15 บุญเตียง หรือเจ็ค พันธุ์ข้าว16 บุญธรรม บัวศรี
17 บุณย์ตรี มุสะกะ18 ประดิษฐ มุสิกะสง19 ประไพ หรือยิ้ม หงษ์ทอง20 ประเสริฐ บุญธิการ
21 ปัญญา ศรีเหรา22 ปิยะวัฒน์หรือโอ๋หรือโอ๋บ้า บุญเสริม23 พยุงศักดิ์หรือเป็ด บุตรแก้ว24 พรทิพย์ หรือทิพย์ อ่วมอุ่น
25 พุฒิพงศ์ หรือตี๋ หรือ กวนอู ไวติดต่อ26 ภักดี หรือฉิม เลิศบุรุษ27 รินทร์ ฉันทจิตร28 วสุ หรือตึ๋ง วจีกนก
29 วิริโย หรือโย จวนอ่อน30 ศักดิ์ชัย ชื่อแฝง ชัย แดงสกุล31 สมชาย บุนนาค32 สมบัติ หรือแด๊ก เพิ่มปัญญา
33 สมพิศหรือป๊อกวัง แสงหิรัญ34 สำเริง เฉื่อยฉ่ำ35 สินชัย หรือเขียว คงหอม36 สุชัยรงค์ หรือรงค์ รณศิริ
37 สุนทร เปรื่องวิชา38 สุรศักดิ์ ชูเขียว39 สุวิทย์ รักทิม40 สุวิทย์ หรือทวี หรือเหมียะ ชัยสิทธิ์
41 แสวงหรือเจี้ยบ บุญเลิศ42 อดุลย์ หรือศักดิ์ แดงประดับ43 อนุพงศ์ ช่วยเพชร44 อุดมศักดิ์ ผักคิ่น
บุคคลเป้าหมาย
1 กอหลาด ยาแลหลา2 การูซามัน เจ๊ะดอเล๊าะ3 กิตติหรือโม ไม่ทราบนามสกุล4 โกสินทร์ หรือแท่น สีดา
5 ไกรลาศ เพ็ชรนาดี6 ขวัญชัย ลอยเมฆ7 เขียว นะนวล8 จรูญ ด้วงมาก
9 จเร เทพบรรจง10 จักรกฤช คงประโยชน์11 จักรพงษ์ คงนคร12 จักรพันธ์ หรือตู่ ตั้งมณี
13 จักรี หรือหมี อรพิน14 จำนงค์ หรือ ไก่ รองเลื่อน15 จิตร กรอรมุต16 จิตรกร หรือเต้ ชูสังข์
17 จิระ พลเสนา18 จิระศักดิ์ หรือปุ้ย แพบรรยง19 จิรายุทธ เกื้อแก้ว20 จีระศักดิ์หรือแคง บุญพรหม
21 เจต เจษฎางกูล22 ชยา อาบู23 ชาญชัย บริสุทธิ์24 ชาตรี หรือไก่บ้า แซ่ตั้ง
25 ชูชัย หรือแสบ โสภาวัฒน์26 เชวง หรือต้า บัวทอง27 ซราฮัน ฮามะ28 ซอฟวัน สะหมะ
29 ซาการียา โตะตาหยง30 ซูรี มะอารง31 ไซมิง ยูโซะ32 ณรงค์ หนูบุญมี
33 ณรงค์ หรือโอ ทรัพย์กองกุล34 ณรงค์ศักดิ์หรือฮาริฟ บุญมาเลิศ35 ณรงค์หรือภาพ ธงชัย36 ณัฐพล ภูมิสาร
37 ณัฐวุฒิ หรือเฮง คุรุประดิษฐ์38 ดวงดี ชื่อ ชื่อแฝง นามสกุล พุทธิมา39 ธนพล หรือจักรพันธ์ พรศิริวงศ์40 ธนากรหรือต้น เพ็งระวะ
41 ธีรเดชหรือดุล ปะดูกา42 ธีระพงษ์ หรือบอย ประสงค์43 ธีระวุฒิ เภาเส็น44 นพพร คงเค็ด
45 นัซรุดดิน แวบือราเฮง46 นายซอบรี บือแน47 นายมงคล (เขียว) จันทร์รักษ์48 นายมะกอเซ็ง เจ๊ะมะ
49 นายมะแอ อภิบาลแบ50 นายยูไนดี อามิ51 นายอับดุลฮาเล็ม เจ๊ะตู52 นายฮูไบดีละห์ รอมือลี
53 นิวัฒน์ หรืออี๊ด มุขติ้ง54 นิวัติ ทองไทย55 นิอาเร๊ะ อารี56 นูรฮีซัม วานิ
57 นูรุดดิน กาจะลากี58 บอย ไม่ทราบนามสกุล59 บุญนา ดาธูป60 บุญรัตน์ หรือ ดนเหล๊าะ อินหมัน
61 บุญเลิศ หรือ เสือแดง เพ็งเกลี้ยง62 ปณวัตร หมานหีม63 ปรมี หรือปอ เทพมณี64 ประคอง หรือปาน ทองหยอด
65 ประพันธ์ มาศศรี66 ประสพ ดำหนูอินทร์67 ประสาน เอี่ยมขำ68 ประเสริฐ บุญธิการ
69 ปิยศักดิ์ เมืองที่รัก70 พล พันธ์ช่วง71 พิชิตชัย หรือหมู สุขจินดาทอง72 พิเชฐ ทองขวัญ
73 พีระพงศ์ สูยะนันทน์74 ภานุพงษ์ หรือบี้ จิ๋วทองคำ75 ภูริพัฒน์ กุลพาณิชย์76 มนตรี หรืออุ๊ด แสนคำ
77 มะซอเร มูดอ78 มะดารี วาหลง79 มะดารี อารง80 มะปอรี่ มะสีละ
81 มะรอโซ จันทรวดี82 มะรีเป็ง มะหะ83 มะรูดิง สามะ84 มัซลาน มะลี
85 มาหามะ แมเร๊าะ86 มูหามะพาเร็ดหรือ โสะ ดาโอะ87 มูฮามะซำสือลี ปูเต๊ะ88 มูฮำมัด ซีตีเลาะ
89 เมธา หรือโต้งลูกหยี พริ้งสกุล90 ยาการียา บาโง91 ยุทธศักดิ์ พรหมวิจิตร92 รอกิ ดอเลาะ
93 รอแปะอิง อุเซ็ง94 รอยะ กลามอ95 เรวัต ฤากิจ96 ลั่น แสงแก้ว
97 ลิขิตหรือแม็ค หนูบุญ98 ลุกมาน ปูลาประเปะ99 ลุกมาน ปูลาประเปะ100 ลุกมารณ์ อุเซ็ง
101 ลุกมารณ์ อุเซ็ง102 วรพล พันธุ์แดง103 วรพล สุระกำแหง104 วรวุฒิ มุ่งสันติ
105 วรวุฒิ ลายสกุล106 วรากร งามเชิด อายุ 31 ปี107 วัชระ อับดุลลากาซิม108 วัชราณัฎฐ์ หรือเบส แป้นชุม
109 วันชัย หรือบาส โพธิ์ศรี110 วิชัย บัวแก้ว111 วิรัตชัย รังรองษีกุล112 วิรัตน์ ดำมี
113 วิโรจน์ ดำดี114 วิวัฒน์ หรือซี เทพสุภา115 วุฒิชัย เพ็งเกลี้ยง116 วุฒิชัย หรือเอ็ม ขวัญแก้ว
117 แวซู กูตงราเซะ118 ศักดา วังศวิพุธ119 ศิริวัชน์ หรือเก๋ จำนงเล็ก120 ศุภพลหรือแดง กิ่งคำ
121 สกล พันธุ์หงษ์122 สการียา หะยีสาเมาะ123 สมคิด หรือตุ๊ ประสมทรัพย์124 สมจิตร ปรึกษา
125 สมชาย สุวรรณมูสิโก126 สมชาย คงชู127 สมชาย เทพชุม128 สมนึก หนูฤทธิ์
129 สมบัติ ขันธิคุณ130 สมบัติหรือแด๊ก เพิ่มปัญญา131 สมบัติหรือตี๋๋หรือโอ๋ ดวงดารา132 สมพงษ์หรือนาจ พุกมาลี
133 สมพร เบ็ญสะอาด134 สมพล บุญคง135 สมภพ เนียมตั้ง136 สมมาตร หนูวงศ์
137 สมฤทธิ์ หรือติ่ง สุราตะโก138 สมศักดิ์ หรือ แต๊ก สนิท139 สมาน วรรณจิตร140 สราวุธ หรือ เพชร อยู่คำ
141 สว่าง หรือหว่าง สุกะรา142 สหัสชัย ภักศิลป์143 สะอูดี สตาปอ144 สันติ เมตตา
145 สัมพันธ์ หรือ แอ๊ด นิรันรัตน์146 สาหูดิน โต๊ะเจ๊ะมะ147 สิทธิพร หรือโอ รอดเพชร148 สุกรียา เดมะ
149 สุชาติ สุขขี150 สุทธินันท์ เอี่ยมละออ151 สุเทพ ม่วงอ่อน152 สุธี หรือเหลี้ยม มีรุ่งเรือง
153 สุเพียน หะยียูโซะ154 สุฟยัน เจะและ155 สุฟยัน เจะและ156 สุเมธ จันทเขต
157 สุรชัย ผ่องฉวี158 สุรศักดิ์หรือฮาก สังยาหยา159 สุรินทร์หรือน้อง ยิ้มเส้ง160 สุวิชาหรือสุวิชชา พินสอน
161 สุวิทย์ ชูฟอง162 สุไฮดี ตาเห163 หมาด องศารา164 เหนียม อรทัด
165 อณัติ หรือเลี๊ยบ ผลโพธิ์166 อดินัน มะสาอิ167 อดุลย์หรือดุล เดชอรัญ168 อนุชิตหรือมามะหน้าลิง ปะลาวัน
169 อภินันท์ ฤทธิ์รัตน์170 อภิรศักดิ์ แสงพินิจ171 อลงกต หรือตั้ม ปกครอง172 ออฟ ไม่ทราบนามสกุล
173 อับดุลรอฮิง ดาอีซอ174 อับดุลเราะห์มาน เจ๊ะเต๊ะ175 อับดุลเล๊าะ ปูลา176 อับดุลเลาะห์ โต๊ะมะ
177 อับดุลเล๊าะฮ์ มะมิง178 อับดุลฮากิม ปูตะ179 อาฟันดี กาพา180 อายุ ดอเลาะ
181 อาลียาสะ สาเมาะ182 อาสมาล เจะบา183 อาหามะ จาจ้า184 อาหามะ จาจ้า
185 อิบรอเฮง หะยีมามะ186 อุดมสิน สายแขก187 อูเซ็น โสะ188 เอก หรือใหม่ กลิ่นแก้ว
189 เอกพันธ์ หรือดอน แซ่อุ่ย190 ฮาซัน กาโม๊ะ191 ฮามดี สะอะ192 ฮามะสอลาหูดิง ฮัจยีดาโอะ

4 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถ้าศาลมีคำสั่งปล่อยตัวว่า ไม่มีความผิดหมายถึง จับแพะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะทำอย่างไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไอ้เหี้ยผู้ชายที่ชื่อภูริพัฒน์ กุลพาณิชย์(คนที่75) มันเหี้ยจริงๆ มันเปนพวกอิทธิพลเถื่อนเปนมือปืน ล่าสุดมันได้เช่ารถแท็กซี่มาขับเพราะต้องการปลอมตัวที่ขับรถแท็กซี่ ชิ่งหนีไม่เอารถของอู่มาคืน ตอนนี้เช็คจากประวัติแล้วมันมีคดีหลายคดี ระวัง !! ผู้โดยสารที่ขึ้นระวังมันเป็นคนชอบขโมยของ ระวังโดนชิงทรัพย์ รูปร่าง หัวล้าน ตัวอ้วน ชอบใส่ทองที่ข้อมือ ใส่นาฬิกาที่ทอง แต่เป็นของปลอมทั้งหมด ใครเจอมันโปรดระวัง มันเป็นคนเหี้ยที่อยู่ในร่างของคนที่มีบุคลิกดี รถแท็กซี่ที่มันขับมันจะไม่มีป้ายคนขับ ทะเบียนในรถมันอาจดึงออก ตำรวจสักเกตคนขับลักษณะนี้แล้วจับเลยนะครับ ระวังคนเหี้ยคนนี้ มันเปนคนขี้โกหกขี้โม้ อย่าไปเชื่อ ชอบหลอกเอาเงินกับคนอื่น..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อู่รถผมก้อโดนผู้ชายคนนี้ (คนที่ 75) เอารถไปครับทำไงดี ดูบุคลิกดี หัวล้านตัวอ้วน เอารถผมไปเป็นอาทิตย์ ไม่เอามาคืน ผมกลัวเค้าเอารถไปทำอะไรหรือป่าว คัยเจอผู้ชายคนนี้แจ้งตำรวจจับได้เลย ลักษณะ อ้วนท้วม เหมือนคนมีตัง พูดจาดี แจ้งจับได้เลยครับ
...............คุณตำรวจช่วยกรวดขัน............ดูคนขับลักษณะนี้ให้ทีนะคับ

คนไทยกู้แผ่นดิน กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่ๆนะครับ ที่เอาข้อมูลมาบอกครับ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้อ่านท่านต่อๆไป ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง