บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

จดหมายเปิดผนึก...ขอให้จัดทำรธน.คุณภาพ(TQM)


โดย Koon Rachapurk ในปฏิรูปประเทศไทย : TQM · แก้ไขเอกสาร
** (จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ร่างขึ้นเพิ่อเสนอรัฐบาล และให้ประชาชนได้อ่านเพื่อประชาสัมพันธ์ รัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM) โดยไม่ได้มีความหวังจากรัฐบาล...ขอให้เพื่อนสมาชิกกลุ่มเสนอความเห็นเพื่อการปรับแก้ต่อไป... ด้วยคิดว่าเราควรต้องมีร่างเตรียมไว้เผื่อต้องใช้ ...Koon Rachapurk)*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
จดหมายเปิดผนึก เรื่องขอให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็น "รัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM)"
จดหมายเปิดผนึก วันที่    __   เมษายน พ.ศ.2555
เรื่อง    ขอให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็น รัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM)
เรียน              นายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร)
สำเนา เรียน      ประธานส.ส.ร.  ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา 
 
                     ด้วยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยที่กำลังดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือรัฐธรรมนูญฉบับที่ 19  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการจัดหา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้น  เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันจะส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ..เป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน "กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย:TQM " ใคร่ขอมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนของ "เนื้อหารัฐธรรมนูญ" โดยขอเสนอให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 เป็น " รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 
1) ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่มิใช่สำหรับการปกครองประเทศเท่านั้น แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วมุ่งเน้นให้ใช้เป็น "กฎหมายสูงสุดสำหรับการบริหารประเทศ" เป็นสาระสำคัญด้วย
2)  กระแสโลกกำลังให้ความสำคัญเรื่อง "ระบบ" คือเป็นที่ยอมรับกันว่า ..ในเครื่องมือทางการบริหารงานที่มึคุณภาพจะต้องมี "ระบบงาน" ที่ได้มาตรฐานรองรับเป็นหลักอยู่ในเครื่องมือทางการบริหารนั้น ..เพื่อจะได้เกิดวินัยและรูปแบบทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพของทุกกระบวนงาน   ..เช่นเดียวกับ รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองและบริหารประเทศที่มึคุณภาพก็จะต้องมึ “ระบบงาน” ที่ได้มาตรฐานสากลรองรับบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ ..เพื่อรัฐบาลจะได้บริหาร "ระบบ" นี้แทนบริหาร "คน"  ..อันจะเกิดผลดีในการเพิ่มคุณภาพในการบริหารประเทศแก้ไขปัญหารุนแรงที่ค้างสะสมและพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาตร์ ที่วางไว้      
3)ที่มาของ "ระบบงาน” สำหรับใช้รองรับรัฐธรรมนูญคือ ..รัฐบาลอเมริกาต้องการปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตและการค้าของประเทศในตลาดโลก ได้ใช้เครื่องมือทางการบริหารTQM ( Total Quality Management ) ของดร.ชูฮาร์ท (Dr. Walter Shewhart) และ ดร.เดมมิ่ง (Edwards W. Deming) มาประยุกต์ปรับเสริมรัฐธรรมนูญเดิมเป็น "รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) " สำหรับใช้บริหารประเทศ โดยได้ระดมมันสมองจากภาคราชการ นักวิชาการของมหาวิทยาลัย และนักบริหารของภาคธุรกิจอย่างละ 100 คน มาดำเนินการ
มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ การออกแบบจัดทำ "ระบบงาน" (work system) และ "กระบวนการทำงาน" (work process) รวมเรียกว่า ชุดแสดงวิธีปฏิบัติงาน (Set of management practices) โดยแสดง ขั้นตอน บทบาท ระเบียบ รูปแบบและวิธีปฏิบัติงานของทีมรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในภาคสว่นราชการ ให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการดำเนินการบริหารให้มีคุณภาพ...                                       
และบัญญัติเป็นกฎหมาย(MBNQA 1987) รองรับรัฐธรรมนูญสนับสนุนจูงใจให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลปฏิรูปองค์กรด้วย TQM   เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง..อันส่งผลเป็นการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก ..และมี เป้าหมายหลักคือ รัฐบาลบริหารประเทศให้ประชาชนพึงพอใจ ..อันเป็นหลักการประชาธิปไตยที่แสดงถึงประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย ..ซึ่งนานาประเทศและ UN ต่างยอมรับว่า เป็น “ระบบงาน” ที่ได้มาตรฐานสากลเพราะมีการนำไปใช้แล้วเกิดผลดี  และ UN ได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆใช้ รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) คือใช้ "ระบบงาน" ของอเมริกาเป็นแม่แบบ ถ่ายทอดยึดโยงโครงร่างไปใส่ในรัฐธรรมนูญ ..ไทยก็เคยสัญญารับฉันทามติกับ UN จะใช้รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) มาหลายปีแล้ว..แต่รัฐบาลไทยยังไม่ได้ดำเนินการ                                              
4) “ระบบงาน" (work system) ที่ออกแบบจัดทำใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ..จะเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนงานใดๆ ..ทุกๆระดับงานในภาคส่วนราชการ ตุลาการ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ..ดังนั้นจึงมีส่วนในการแก้ไขปรับปรุงตัวบทกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายรัฐธรรมนูญเองด้วย ..ทำให้ ตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญมีความทันสมัยตามสถานการณ์ ตามสภาพแวดล้อมของประเทศที่เปลี่ยนไปตามเวลา ..จึงช่วยให้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ ..           
รวมทั้งทำให้กฎหมายต่างๆมีกระบวนการสำหรับการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพมีความเป็นประชาธิปไตย ..มีความเป็นธรรมระหว่างชนชั้นในทุกๆด้านทั้งด้านเนื้อหาและการนำไปใช้ใช้ปฏิบัติ ..ทำให้สามารถแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนตลอดจนถึงผู้บริหาร..และเกิดความชัดเจนในเนื้อหา ง่ายต่อวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในขั้นตอนต่างๆ ..มีผลให้กฎหมายไทยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และสังคมโลก  ..ช่วยให้ประเทศไทยไม่ต้องถูกเพ่งเล็งในเรื่องกฎหมายฉบับสำคัญที่มีผลต่อประชาคมโลกไม่ได้มาตรฐานเช่น พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ..ที่กำลังเป็นปัญหา 
 
 
5) รัฐธรรมนูญของไทยที่กำลังใช้กันมาถึงฉบับที่ 18 ในปัจจุบันนี้ ในสังคมโลกถือว่าล้าสมัย นานาประเทศกว่า 50 ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ได้เปลี่ยนมาใช้รัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM) คือมี “ระบบงาน” ได้มาตรฐานสากลรองรับกันแล้ว ..ทุกโครงสร้างของประเทศได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนั้น ต่างใช้ "ระบบงาน" เดียวกันบริหาร ..คือจัดทำเพียง"ระบบงาน" เดียวแล้วนำไปใช้บริหารได้ทุกโครงสร้างเหมือนกัน ..                                           

6) ระบบงาน" ที่เป็นกฎหมายรองรับรัฐธรรมนูญที่ได้มาตรฐานสากล ..จะเป็นหลักประกันคุณภาพของการบริหารประเทศ ของรัฐบาล ..ทำให้ผลของการบริหารเป็นไปตามแผนยุทธศาตร์และเป้าประสงค์ ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงทุกแผนปฏิบัติการในระดับล่างๆลงไปของภาคส่วนราชการ ด้วยกระบวนการปรับปรุงของ วงล้อเดมมิ่ง หรือวงล้อ P(plan) > D(do) > C(check) > A(action) ที่อยู่ใน “ระบบงาน” ยังผลให้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก                  

7) รัฐธรรมนูญไทยฉบับปี 2540 มาตรา 75 และ ฉบับปี 2550 มาตรา 78 ได้เล็งเห็นความสำคัญและได้บัญญัติให้มีการจัดทำ “ระบบงาน” ไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเริ่มต้นนำเรื่องเอาไว้แล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 จึงควรบัญญัติให้จัดทำ “ระบบงาน” รองรับรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน โดยในรัฐธรรมนูญบังคับให้ตราขึ้น เป็น พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ระบบงาน รองรับรัฐธรรมนูญ” พ.ศ. _ _ _ _ ”  ที่รัฐสภาจะต้องดำเนินการออกแบบจัดทำให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้เพื่อนำมาใช้บริหารประเทศต่อไป     

8) ในปี พ.ศ. 2558 ไทยจะต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 เรื่องคือ - การเปิดเสรีการค้าสินค้า -การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน  -  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค - การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก                                     
**ไทยต้องเตรียมความพร้อมในผลกระทบเชิงลบดังนี้ **                                     
ก). สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น ทั้งด้านคุณภาพ ราคาและมาตรฐานชื่อแบรนด์เนม ยี่ห้อ บริษัทผู้ผลิต                              
ข).ในด้านการลงทุน หากประเทศไทยไม่มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน (Labor productivity) การควบคุมอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให้มีความทันสมัยไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน ..อาจทำให้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ ใน ASEAN ที่เหมาะสมกว่า                                    
 
ค).การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือของไทยไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อิสราเอลและบรูไน และต้องจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามา อาจก่อปัญหาด้านสังคม และเนื่องจากทิศทางนโยบายของไทยคือ การเป็น “รัฐสวัสดิการ” ทำให้งบประมาณของรัฐส่วนหนึ่งจะไปเป็นสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว                                   
ง). ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) หากตลาดภายในของไทยยังไม่มีกลไกในการป้องกันไม่ให้สินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำกว่าที่ผลิตจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข้ามาขายในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ..ก็จะทำให้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น ..อาจเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ..เนื่องจากไม่มีตลาดภายในประเทศรองรับ ..รวมทั้งอาจส่งผลทางจิตวิทยาแก่ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตได้
                
** รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) ช่วยเตรียมความพร้อมและเพิ่มคุณภาพ **               
 
"ระบบงาน" ในรัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM) จะช่วยให้ไทยเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องของผลกระทบเชิงลบได้และสามารถพลิกกลับขึันมาเป็นผู้นำของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้ไม่ยากเพราะไทยมีความพร้อม มีจุดแข็ง ในหลายเรื่องที่รอการนำมากำหนดในแผนยุทธศาตร์ใช้เป็นกลยุทธ์
..พร้อมกันก็ต้องปรับปรุงจุดอ่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เท่าเทียมประเทศอื่น  .. รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) พร้อม “ระบบงาน” จะช่วยจัดทำแผนในภาพรวมแล้วพัฒนาไปพร้อมกันทุกด้านอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยไม่หลงลืมปล่อยทิ้งเรื่องใดไว้ ด้วยวงล้อเดมมิ่ง ..แต่น่าเสียดายถ้าไทยจะต้องถูกทิ้งห่าง จากสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ
..เพราะเขาได้ใช้รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนไปแล้วก่อนไทย ..แต่รัฐบาลไทยขาดการตระหนักรู้ ..และไทยอาจต้องตามหลังประเทศอื่นๆอีกถ้าหากไทยยังนิ่งนอนใจ ..ยังขาดจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อชาติไม่ยอมใช้ “รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM)” ยังต้องวุ่นวายวนเวียนอยู่กับเกมการเมืองจนไม่ได้พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทันสมัยของสังคมโลก    
            
 
กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย:TQM ...ขอแสดงความเป็นห่วงมาตุภูมิประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและสภาที่เกี่ยวข้องซึ่งมึความเสียสละ มีจิตสำนึก มีจิตอาสาในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติประชาชนเหมือนดังรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแล้ว จะได้พิจารณาใช้รัฐธรรมนูญคุณภาพ(TQM) บริหารประเทศ ..แก้ปัญหาด้านสังคมเรื่องอบายมุขความแตกแยก ด้านเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งสร้างความพร้อมของประเทศในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำ ..เพื่อความมั่นคงของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน                                                                                


 
นายปรีดา กุลชล

ผู้แทนกลุ่มปฏิรูปประเทศไทย:TQM

 
 
หมายเหตุ                                                                                                                         
    
- หัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญคุณภาพ (TQM) คือ "ระบบงาน" (work system) คู่กับ กระบวนการทำงาน (work process) ที่ต้องออกแบบจัดทำให้ได้มาตราฐานสากลตามแม่แบบกฎหมายของอเมริกา(MBNQA 1987)ซึ่งต้องใช้ผู้มีทักษะประสบการณ์เป็นมืออาชีพระดับสากล ซึ่งในไทยมีน้อยมาก “กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย:TQM”  มีผู้ชำนาญการในเรื่องนี้โดยเฉพาะคือ คุณปรีดา กุลชล ซึ่งเคยทำงานกับรัฐบาลอเมริกา (U.S. Federal Government )  และยินดีที่จะรับใช้ชาติด้วยความยินดีและมั่นใจ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง