บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ลองมาออกแบบปฏิรูปประเทศไทย


ลองมาออกแบบปฏิรูปประเทศไทย...

โดยการจัดทำรัฐธรรมนูญ ด้วยโครงสร้างด้านต่างๆให้สอดรับกัน...

รัฐธรรมนูญตุ๊กตาปั้นตัวนี้...เป็นรธน.ที่จะใช้ ระบบบริหารคุณภาพTQM เป็นใส้แกน

ชึ่งจะต้องทำการออกแบบ "ระบบงาน" และ "กระบวนการทำงาน" ของTQM อีกต่อไป

เพื่อให้รัฐสภาได้ บริหาร "ระบบ" แทนการบริหาร "คน" ซึ่งล้าสมัยและด้อยคุณภาพ

ดังเช่นรธน.ไทยฉบับปัจจุบันใช้อยู่ ประเทศที่เจริญแล้วไม่ใช้กัน##### เป้าหมาย วิสัยทัศน์ โดยรวมคือ ...

อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์ธรรมชาติ...

และความเหมาะสมทางกายภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ...

ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพมีปัจจัย 4 อย่างเพียงพอ เหลือเป็นสินค้าออกมาก...

รวมทั้งรายได้ด้านการท่องเที่ยว...ด้านฝีมือแรงงานและต่างๆอีกมาก...

หากรัฐบาลบริหารระบบเศรษฐกิจให้ดี ...มีจิตสำนึกอุดมการณ์วางแผนดีแล้ว...

ปชช.จะมีชีวิตที่สงบสุข ...มีความสุขมวลรวมประชาชาติได้สูงทุกชนชั้นอย่างยั่งยืน...

โดยไม่ต้องเน้นเรื่องความมั่งคั่ง...อันส่งผลให้เร่งผลาญทรัพยากรธรรมชาติ ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติระบบนิเวศน์...

และเป็นเหตุผลให้นักการเมืองอ้างอันนำไปสู่การฉ้อฉลโกงกิน...

เนื่องจากเป็นสภาเผด็จการ รับใช้หัวหน้าพรรคการเมืองและนายทุนของพรรค....

และอาศัยภูมิธรรมแห่งพระพุทธศาสนา...ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนไทยนับพันปี...

อันเข้ากับนิสัยขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย...แต่ปัจจุบันได้เสื่อมถอยไปมาก

ทำให้สังคมประเทศชาติวุ่นวายไม่สงบ...เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงทางการเมือง...ฯลฯ*** จึงกำหนดโครงสร้างด้านต่างๆของรธน.เพื่อให้เกิดผลทันทีที่ใช้ รธน.TQM

และเกิดผลดีชัดเจนภายใน 2 ปี ดังนี้....

***1) ด้านการศึกษา > เน้น 1.1 ปฏิรูปการศึกษาทางโลก... 1.2 ปฏิรูปการศึกษาทางธรรม ความรู้คู่ศีลธรรม โดยสร้างหลักสูตรแห่งชาติ

วิชาพระศาสนาภาคปฏิบัติ...ทุกระดับชั้นคือ อนุบาลถึงป.ตรี

+ + +

*** 2)ด้านสังคม > เน้นให้ปชช.มี 2.1) ชีวิตความเป็นอยู่ วิถีไทย 2.2)ความรักปรองดองสามัคคี 2.3) ความเท่าเทียมยุติธรรมด้านต่างๆ 2.4) ความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึก จิตสาธารณะ ...2.5)ความสุขมวลรวมประชาชาติซึ่งรัฐบาลต้องสร้างความพอใจแก่ปชช.ถือว่าปชช.เป็นลูกค้าที่ต้องบริการ ...ประเทศไม่มั่งคั่งก็ไม่เป็นไร แต่เน้นความผาสุขของปชช.ในปัจจุบันอันยั่งยืน

+ + +

*** 3)ด้านเศรษฐกิจ > รัฐบาลบริหารระบบเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นความมั่นคง ยั่งยืนและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติ ....ไม่ปฏิเสธความมั่งคั่ง แต่ต้องเป็นความมั่งคั่งที่มีภูมิคุ้มกันพิษภัยต่อความผาสุขของสังคม...ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม...และตัวระบบเศรษฐกิจเอง ...ทั้งนี้สนับสนุนการแข่งขันในตลาดร่วมโดยการเพิ่มคุณภาพการบริหารของรัฐบาล ตามที่ได้ออกแบบ" ระบบงาน" และ "กระบวนการทำงาน" ของการบริหารคุณภาพTQM ไว้ในรธน.และควรต้องสนับสนุนภาคปชช.ให้มีความรู้ในเรื่องนี้นำไปใช้ด้วย

+ + +

*** 4) ด้านการเมือง เน้น > ระบอบปชต.อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- จัดทำรธน.ใหม่...เป็นรธน.บริหารคุณภาพTQM...หรือเรียกง่ายๆว่า "รธน.คุณภาพ(TQM )" .....หัวใจสำคัญคือ มีการออกแบบจัดทำ "ระบบงาน" และ "กระบวนการทำงาน" บัญญัติไว้ในรธน. สำหรับให้รัฐบาลบริหาร "ระบบงาน" นี้.....เพื่อให้เกิดรูปแบบ วินัยทางการบริหารอย่างมีคุณภาพ

- รัฐสภา มีรูปแบบ สส.ฝ่ายสมาชิกผู้แทนราษฎรตัวแทนกลุ่มอาชีพร่วมอยู่ด้วย

- รัฐสภาประกอบด้วยสภาบนและสภาล่าง

- สภาบนเป็นที่ปรึกษา(สว.) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการบริหาร TQM(PDCA) จากมหาวิทยาลัย 100 คน.. นักบริหาร TQM จากภาคเอกชน 100 คน และนักบริหาร TQM ภาครัฐบาล 100 คน

- สภาล่างประกอบด้วย (ก) สส.ฝ่ายนิติบัญญัติ ..(ข) สส.ฝ่ายบริหารจากพรรคการเมือง..และ(ค) สส.ฝ่ายสมาชิกผู้แทนราษฎร มาจากผู้แทนกลุ่มอาชีพต่างๆ

+ + +

- สส.ฝ่ายสมาชิกผู้แทนราษฎรตัวแทนกลุ่มอาชีพ (ค) มาจาก ..นายกสมาคมของกลุ่มอาชีพต่างๆที่สมาชิกกลุ่มคัดเลือกขึ้นมา ..หน้าที่หลักคือเสนอปัญหา ข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงอาชึพ ของกลุ่มอาชึพนั้น

- สส.ฝ่ายนิติบัญญัติ แยกขาดกับ สส.ฝ่ายบริหาร

- สส.ฝ่ายนิติบัญญัติ มาจาก นายกสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจเป็นสมาชิก....นายกสภาฯ สามารถแต่งตั้งคณะบดีมาร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำ รธน.ฉบับใหม่ให้เป็น รธน.คุณภาพ(TQM)

+ + +

- สส.ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) มาจากพรรคการเมือง(เดิมๆ) พรรคใดพรรคหนึ่่ง

โดยแต่ละพรรค ส่งทีมของพรรค สมัครเข้าแข่งขัน ดีเบท ร่วมกันให้ประชาชนเลือก เข้ามาเป็นรัฐบาล

- พรรคชนะที่ 1ได้เป็นรัฐบาล พรรคชนะที่ 2 เป็นรัฐบาลเงา...ต่างก็ได้เป็นสมาชิกสภาฯได้รับเงินเดือนเหมือนกัน ...จำนวนสมาชิกถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย

รัฐบาล กับ รัฐบาลเงา คอยกลั่นกรอง ดีเบทแข่งกัน ในปัญหา ข้อเสนอที่ สส.ฝ่ายสมาชิกผู้แทนราฎรตัวแทนกลุ่มอาชีพ (ค) เสนอเข้าสภาฯ

- ไม่แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ...ปชช.เลือกพรรค โดยให้คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ไอทีซี ประจำตำบลที่กำลังจัดตั้งอยู่

- บทบาทความสำคัญของ สส.ฝ่ายบริหาร(รัฐบาล) และการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จะลดบทบาทความสำคัญลง โดย สส. ฝ่ายสมาชิกผู้แทนราษฎร ตัวแทนกลุ่มอาชีพ(ค) .....จะช่วยแก้ไขปัญหาความแตกแยกของประชาชนรัฐธรรมนูญตุ๊กตาปั้นตัวนี้เขียนโครงสร้างขึ้นในลักษณะที่...

เป็นรธน.ที่จะใช้ ระบบบริหารคุณภาพTQM เป็นใส้แกน

ชึ่งจะต้องทำการออกแบบ "ระบบงาน" และ "กระบวนการทำงาน" อันเป็นหัวใจของTQM อีกต่อไป

เพื่อให้รัฐสภา ทั้งสภาบน สภาล่างและทุกฝ่ายร่วมกัน บริหาร "ระบบ" แทนการบริหาร "คน"

ซึ่งล้าสมัยยุ่งยากและด้อยคุณภาพ

ดังเช่นรธน.ไทยฉบับที่ใช้ๆกันมา... ประเทศที่เจริญแล้วจะเปลี่ยนมาใช้ รธน.คุณภาพ (TQM) กันกว่า 50 ประเทศแล้ว

+ + +

การออกแบบ "ระบบ" และ "กระบวนการทำงาน" เป็นเรื่องยากมาก

เป็นปัญหาของหลายๆประเทศที่จัดทำไม่ได้ ไม่ถูกต้อง เช่นอังกฤษ

กลุ่ม "ปฏิรูปประเทศไทย:TQM "...โดยอาจารย์ปรีดา กุลชล ผู้ชำนาญการพิเศษ

มืออาชีพมีประสบการณ์ตรงในระดับอินเตอร์

ยินดีจะรับใช้ชาติเป็นผู้ดำเนินการออกแบบจัดทำให้ด้วยความเต็มใจและมั่นใจ

หากเป็นจริงเมื่อใดเราจะได้ใช้..."รธน.คุณภาพ (TQM )" กันละ*** [ บทความนี้จัดทำมาจากบทความแนะนำแสดงความคิดเห็นของ อาจารย์บุญส่ง ชเรทร คุณหมอสำเริง (Sumroeng Tritilanunt) คุณPrida Kunchol (อาจารย์ ปรีดา กุลชล) และท่านอื่นๆ...แต่ละท่านที่เอ่ยนามได้ให้ข้อแนะนำท่านละหลายแนวทาง ที่นำมาเป็นเพียงแนวทางรูปแบบหนึ่ง ที่เลือกจับออกมาเฉพาะที่พ้องกันพอที่จะร้อยต่อเรียงผสมผสานให้สอดคล้องรับกันได้.....เพื่อที่จะให้วิจารย์เสริมแต่งตุ๊กตาปั้นตัวนี้กันต่อไป ]

+ + +

***หมายเหตุ....อ่านบทความประกอบของกลุ่ม เรื่อง .....

(P) โครงสร้างการเมือง:แก้ปัญหาการต่อสู้นอกสภา( โดย Sumroeng Tritilanunt )

(P)ปฏิรูปประเทศปรองดองนอร์เวย์..ด้วยแผน PDCA (โดยปรีดา กุลชล)

สมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม "ปฏิรูปประเทศไทย:TQM "...โดยคลิกที่ชื่อกลุ่ม หรือ ใช้ชื่อกลุ่ม search ค้นใน facebook แล้ว> คลิก "ขอเข้าร่วมกลุ่ม"..


Koon Rachapurk

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง