บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

รัฐบาล พนักงานม๊อบรับจ้าง ทวงเงินมาแล้วจ้า ร้อนๆ.....

รัฐบาล พนักงานม๊อบรับจ้าง ทวงเงินมาแล้วจ้า ร้อนๆ.....
จ่ายด้วยนะจ๊ะ รัฐบาลปูจ๋า...

กระทรวงยุติธรรม - 12 ม.ค. 55

นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯได้ประสานข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์ เพื่อสำรวจผู้ต้องขังคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการ เมือง หรือกลุ่มคนเสื้อแดง

เพื่อให้ความช่วยเหลือวางหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวต่อศาล ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินงบประมาณ 48 ล้านบาท ใช้กองทุนยุติธรรมนำไปใช้ประกันตัวผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี โดยผลการสำรวจพบว่ามีผู้ต้องขังเสื้อแดงต้องการขอรับความช่วยเหลือเรื่องการ ประกันตัว 57 คน กระจายถูกคุมขังในเรือนจำ 8 แห่ง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิฯจะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตาม การให้ประกันตัวเป็นดุลพินิจของศาล จึงไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องขังจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาคดีความผิดตามมาตรา 112 ศาลมักไม่อนุญาตให้ประกันตัว สำหรับรายชื่อผู้ต้องขังที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเรื่องหลักทรัพย์ ประกันตัว จำแนกเป็นรายเรือนจำ ดังนี้

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ จำนวน 21 คน มี

นายบัณฑิต สิทธิทุม วงเงิน 6 แสนบาท
นายเพชร หรือ โชค แสงมณี วงเงิน 6 แสนบาท
นายเอกชัย มูลเกษ วงเงิน 6 แสนบาท
นายสายชล แพบัว วงเงิน 6 แสนบาท
นายอเนก สิงขุนทด วงเงิน 6 แสนบาท
นายคมสันต์ สุดจันทร์ฮาม วงเงิน 6 แสนบาท
นายประสงค์ มณีอินทร์ วงเงิน 6 แสนบาท
นายโกวิทย์ แย้มประเสริฐ วงเงิน 6 แสนบาท
นายอาทิตย์ เป้าสุวรรณ วงเงิน 6 แสนบาท
นายยุทธชัย สีน้อย วงเงิน 6 แสนบาท
นายพรชัย โลหิตดี วงเงิน 6 แสนบาท
นายพินิจ จันทร์ณรงค์ วงเงิน 6 แสนบาท
นายวิศิษฎ์ แกล้วกล้าวงเงิน 6 แสนบาท
นายเลอพงษ์ วิชัยคำมาตย์ วงเงิน 1,440,000 บาท
นายธันย์วุฒิ ทวีวโรดมกุล วงเงิน 1,440,000 บาท
นายสุรภักดิ์ ภูไขยแสง วงเงิน 1,440,000 บาท
นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ วงเงิน 1,440,000 บาท
นายอำพล ตั้งนพกุล วงเงิน 1,440,000 บาท ( อากง )
นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข วงเงิน 1,440,000 บาท
นายพศิน แสนจิตต์ วงเงิน 1 ล้านบาท
นายคำหล้า ชมชื่น วงเงิน 6 แสนบาท

เรือนจำกลางเชียงใหม่ 5 คน ซึ่งคดีอยู่ระหว่างยื่นฎีกา ประกอบด้วย

นายนพรัตน์ แสงเพชร วงเงิน 6 แสนบาท
นายประยุทธ บุญวิจิตร วงเงิน 6 แสนบาท
นายพะยอม ดวงแก้ว วงเงิน 6 แสนบาท
นายบุญรัตน์ ไชยมโน วงเงิน 6 แสนบาท
นายสมศักดิ์ อ่อนไสว วงเงิน 6 แสนบาท

เรือนจำนนทบุรี 2 คน คือ

นายจรูญ บุญเรือง วงเงิน 6 แสนบาท
นายสมนึก แซ่เฮง วงเงิน 6 แสนบาท

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

น.ส ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล วงเงิน 1,440,000 บาท ( ดา ตอปิโด )

เรือนจำอุดรธานี 2 คน มี

นายอาทิตย์ ทองสาย วงเงิน 6 แสนบาท ( เผาศาลากลางอุดร )
นายกิตติพงษ์ ชัยกัง วงเงิน 6 แสนบาท

เรือนจำอุบลราชธานี 4 คน มี

น.ส.ปัทมา มูลมิล วงเงิน 1,440,000 บาท
นายธีรวัฒน์ สัจจสุวรรณ วงเงิน 1,440,000 บาท
นายสนอง เกตุสุวรรณ วงเงิน 1,440,000 บาท
นายสมศักดิ์ ประสานทรัพย์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วงเงิน 1,440,000 บาท

เรือนจำมุกดาหาร 13 คน มี

นายดวง คนยืน วงเงิน 6 แสนบาท
นายทวีศักดิ์ แข็งแรง วงเงิน 6 แสนบาท
นายณัฐวุฒิ พิกุลศรี วงเงิน 6 แสนบาท
นายไมตรี พันธ์คูณ วงเงิน 6 แสนบาท
นายนพชัย พิกุลศรี วงเงิน 6 แสนบาท
นายพนม กันนอก วงเงิน 6 แสนบาท
นายวิชัย อุลุพันธุ์ วงเงิน 6 แสนบาท
นายประคอง ทองน้อย วงเงิน 6 แสนบาท
นายวินัย ปิ่นศิลปะชัย วงเงิน 6 แสนบาท
นายสมัคร ลุนริลา วงเงิน 6 แสนบาท
นายแก่น หนองพุดสา วงเงิน 6 แสนบาท
นายทินวัฒน์ เมืองโคตร วงเงิน 6 แสนบาท
นายวิชิต อินตะ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วงเงิน 6 แสนบาท

เรือนจำมหาสารคาม 9 คน

นายคมกฤษ คำวิแสง วงเงิน 6 แสนบาท
นายภานุพงษ์ นวลเสน วงเงิน 6 แสนบาท
นายสมโภชน์ สีกากุล วงเงิน 6 แสนบาท
นายอุทัย คงหา วงเงิน 6 แสนบาท
นายไพรัช จอมพรรษา วงเงิน 6 แสนบาท
นายมนัส วรรณวงศ์ วงเงิน 6 แสนบาท
นายสุชล จันปัญญา วงเงิน 6 แสนบาท
นายชรัญย์ เอกสิริ วงเงิน 6 แสนบาท
นายเดชอดุลย์ เดชบุรัมย์ คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ วงเงิน 6 แสนบาท
Chor Chang Boon Wattanna Kwanjai May Sivaporn Butkanit
breakingnews.nationchannel.com
กระทรวงยุติธรรม - 12 ม.ค. 55 นายพิทยา จินาวัฒน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิฯได้ประสานข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์ เพื่อสำรวจผู้ต้องขังคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง หรือกลุ่มคนเสื้อแดง เพื่อให้ความช่วยเหลือวางหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวต่อศาล ภายห...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง