บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

เปิดร่างกฎหมายฉบับสำคัญ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" รอรัฐบาลยิ่งลักษณ์หยิบปัดฝุ่นใน 60 วัน

ข่าวเจาะ » 

เปิดร่างกฎหมายฉบับสำคัญ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" รอรัฐบาลยิ่งลักษณ์หยิบปัดฝุ่นใน 60 วัน


           กฎหมายจากรัฐสภาชุดที่แล้วยังค้างอยู่หลายสิบฉบับ รอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หยิบขึ้นมาพิจารณาภายใน 60 วัน โดยเฉพาะกฎหมายสำคัญๆ บางฉบับที่ต้องวัดใจว่า รัฐบาลชุดนี้จะโหวตผ่านหรือไม่
            รัฐธรรมนูญมาตรา 153 ระบุไว้ว่า หลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่ สามารถนำกฎหมายต่างๆ ที่พิจารณาค้างอยู่จากรัฐบาลชุดก่อนมาพิจารณาต่อได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 20 กว่าวันเท่านั้น
             น่าสนใจว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะนำกฎหมายที่ค้างไว้กลับมาพิจารณาหรือไม่ เพราะกฎหมายบางฉบับก็ขัดแย้งกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไป บางฉบับพรรคเพื่อไทยก็เคยวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ บางฉบับพรรคเพื่อไทยก็เสนอเอาไว้เอง ยังมีกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอที่ผ่านการต่อสู้ทางความคิดอย่างยาวนานและ สร้างข้อถกเถียงขึ้นในสังคมซึ่งต้องยอมรับว่าบางฉบับเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหา สาระที่มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
              ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ-www.tcijthai.com) รวบรวมกฎหมายสำคัญๆ ที่ค้างอยู่ตั้งแต่รัฐสภาชุดที่แล้วมาให้ตรวจสอบดูว่า ร่างกฎหมายฉบับใดที่รอรัฐบาลชุดนี้หยิบขึ้นมาพิจารณาบ้าง

กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาคใต้
                ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ ทางราชการ พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการใช้สิทธิชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการใช้สิทธิชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวน พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับการรับบริการสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมความสัมพันธ์ในระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐในการคุ้มครองผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางสาธารณสุข พ.ศ. ....

กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

กฎหมายด้านสวัสดิการ คุณภาพชีวิต การศึกษา และสิทธิ
ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิบุคคลที่แปลงเพศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกมาตรา 18(7) มาตรา 41 มาตรา 42 และ มาตรา 50(8))
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

กฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับการปรองดองและนิรโทษกรรม
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทาง การเมืองของประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒ พ.ศ. ....

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระบรมราชวงศ์
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อพระบรม ราชวงศ์)
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดการไต่สวนมูลฟ้องในความผิดต่อพระบรมราชวงศ์)

กฎหมายอื่นๆ
ร่างพระราชบัญญัติการทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....


ภาพจาก www.chaoprayanews.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง