บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พรบ.การเลือกตั้ง พศ.2550

พรบ.การเลือกตั้ง พศ.2550
·
ดร.ไก่ Tanond มาตรา ๖๗
  • การ ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมาย ของหมายเลขผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง และในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายไม่ประสงค์ลง คะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง
   22 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน

  • ดร.ไก่ Tanond มาตรา ๘๒
   ให้มีการนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายไม่ประสงค์ จะลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ประกาศจำนวนบัตรดังกล่าวด้วย
   18 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ · 1 คน

  • ดร.ไก่ Tanondมาตรา ๘๔
   เมื่อการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วย
   เลือก ตั้งประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้น จำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ และจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้กระทำโดยเปิดเผย และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งโดยเร็ว

   เมื่อ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ใส่ในหีบบัตรเลื
   อกตั้ง แต่ละประเภทการเลือกตั้ง
   (๑) บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว บัตรที่มีการทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ประสงค์
   จะลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเสีย โดยแยกแต่ละประเภทบรรจุในถุ
   งวัสดุใส
   (๒) แบบกรอกคะแนนที่ได้ใช้ในการ
   กรอกคะแนนทั้งหมด
   (๓) รายงานผลการนับคะแนน
   (๔) ประกาศผลการนับคะแนน
   16 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ

  • ดร.ไก่ Tanond มาตรา ๘๘
   ใน เขตเลือกตั้งใด ถ้าในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือ น้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรือไม่มากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่

   โดย ให้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เฉพาะ ตำแหน่งที่ได้รับคะแนนน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือไม่มากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้นำความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับ
   11 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ

  • ดร.ไก่ Tanond
   ‎(มาตรา๘๘ต่อ)..ในการเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง
   ถ้า มีจำนวนผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนตำแหน่งที่ต้องเลือกตั้งใหม่ ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม และถ้ามีผู้สมัครผู้ใดได้คะแนน เลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นั้นอีกหรือ ได้ไม่มากกว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยดำเนินการตามวรรคหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
   9 นาทีที่แล้ว · ถูกใจ

  • ดร.ไก่ Tanond ที่นี่รู้กันหรือยังครับ ว่ารัฐบาลทำไม? ถึงต้องไปเปลี่ยนไปแก้กฎหมายเลือก ตั้ง เพื่อหนีพรบเลือกตั้ง ฉบับนี้ โหวตโนนี่ก็คือ 1 เหตุผลสำคัญ ส่วนสัดส่วนส.ส. 375 -125 มันเป็นเพียงแค่ข้ออ้าง เฮ้อ..การเมืองเอ้ยมรึง!!!
  • แก้กฎหมาย เสร็จสมอารมณ์หมาย ก็ยุบสภา เดินหน้าหาเสียงหน้าใหม่ตาเฉย! กฏกติตาของโหวตโน มีอยู่อย่างเต็มที่ พวกมรึงก็เถไปแก้กฎหมาย เพื่อตัวพวกมรึงเองอีก มรึงไม่เคยเห็นหัวประัชาชนจริงเลยนะ ตามาร์คก็เลวพอกีนไม่แพ้ใคร เชิญเลือกไปกันเถอะ ผมไม่เอาแล้วพวกสัตว์สภา

ป้ายโดยคุณภัทยา
ก็บอกแล้วว่าเลือกตั้งครั้งนี้ มันไม่มีตัวให้เลือก! หรือ ยังจะเลือกสองตัวนี้ก็เชิญตามสบายนะแม่สายบัวเอ้ย...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง