บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฏิรูปประเทศ : ระบบโครงสร้างการเมืองด้วย TQM

โดย Koon Rachapurk
ประชาชนไม่ต้องการ
เป็นทาษนักการเมือง
                                     ปฏิรูปประเทศ : ระบบโครงสร้างการเมืองด้วย TQM
                                     เมื่อนักการเมืองไร้อุดมการณ์ เห็นแก่ตัว ต้องการเพียงแย่งชิงอำนาจเพื่อโกงกินแสวงผล
ประโยชน์..ทำ ให้ประเทศเลวร้ายลงเรื่อยๆทุกด้าน  ไม่ยอมปล่อยวางอำนาจเพื่อปฏิรูปประเทศใหม่โดยการโละทิ้งรูปแบบระบบการเมือง ที่ใช้กันอยู่ซึ่งไม่เหมาะสมกับคุณภาพของปชช. แล้วจัดทำออกแบบระบบโครงสร้างการเมืองใหม่ให้เหมาะสมกับคุณภาพในภาพรวมของ ปชช.  ปชช.ส่วนหนึ่งจึงตั้งความหวังว่า...จะต้องปลดแอกอำนาจของนักการเมือง(เมื่อ สส.ทั้งหมดหวงติดยึดอยู่กับอำนาจ) ...เพื่อปชช.จะได้ปฏิรูปประเทศกันเอง

                               รูปแบบระบบโครงสร้างการเมืองใหม่ ที่ผู้รู้กล่าวถืงมักจะมีคำว่า "ระบบTQM" รวมอยู่ด้วย ทำให้สงสัยกันว่า TQMคืออะไร?  ดีอย่างไร?
                               ก่อนอื่นมารู้จักระบบ TQM ขององค์กรธุรกิจที่แสดงไว้ด้านล่างซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้เริ่ม แล้วรัฐบาลอเมริกา อังกฤษ นำไปใช้ปฏิรูประบบโครงสร้างการเมืองด้วยสำนึกความรับผิดชอบในการรับใช้ชาติประชาชน
                                ถ้าอยากรู้หน้าตาคร่าวๆของ ระบบโครงสร้างการเมืองแบบ TQM เป็นอย่างไร...ให้ลองเปลี่ยนดังนีั...
*ผู้บริหารระดับบนของบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ เปลี่ยนเป็น --> นักการเมืองในรัฐสภา โดยเฉพาะในรัฐบาล
*ผู้บริหารอื่นๆ รวมพนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็น --->ข้าราชการรวมลูกจ้างในกระทรวง กรม กองฯลฯ..
*ลูกค้าของบริษัทเป็น                                ---> ประชาชน
*เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นฃองบริษัทเป็น        ---> ประชาชน ( ต้องร่วมกันทำการเมืองภาคประชาชนด้วย)

** พระเจ้าแผ่นดิน **

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
            
TQM คืออะไร ( ขององค์กรธุรกิจ)

                   TQM (Total Quality Management) เป็น ระบบบริหารคุณภาพองค์ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดต่อลูกค้าภายใต้เจตนารมณ์ของบริหารและความ ร่วมมือของพนักงานทั่วทั้งองค์กรที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ TQM จึงเป็นแนวทางที่หลายองค์กรนำมาใช้ปรับปรุงงาน
                 "TQM ..คือ ภารกิจที่เจ้าของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหน่วยงานทำหรือช่วยกันทำเป็นกิจวัตรประจำ เพื่อปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยทำอย่างมีระบบ ทำอย่างเชิงวิชาการ อิงข้อมูล และมีหลักการที่สมเหตุสมผล เพื่อจุดมุ่งหมายที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและ บริการ"...                                                                                  วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM (Total Quality Management)

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ( -->ประชาชน )
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้านและช่วยลดต้นทุน( -->ผลงาน+ภาพพจน์ของสส.)
• เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน (--> ข้าราช ลูกจ้าง ในภาครัฐ )
• เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและการเจริญเติบโต (--> รัฐบาล )
• เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ( --> ประชาชน เจ้าของประเทศ และเป็นลูกค้าด้วย )
• เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( --> สังคมประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวน์ )

                        ขั้นตอนของการทำ TQM ( ขององค์กรธุรกิจ --> ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการเมืองของรัฐบาลและประเทศ ได้วงเล็บแทรกไว้ )...( ถ้าประเทศที่นักการเมืองมีอุดมการณ์ ..นักการเมืองหรือรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเสนอปฏิรูปประเทศเอง ..แต่สำหรับประเทศไทย ประชาชนคงต้องเป็นฝ่ายปฏิรูปประเทศเอง )

** ขั้นตอนที่1 การวางแผนดำเนินการ ผู้บริหาร(รัฐบาล/ประชาชน)จะ ต้องแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในเรื่องของคุณภาพและระบบ TQM อย่างชัดเจน และการวางแผนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน สามารถวัดได้ เทคนิคการระดมสมองเป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในขั้นตอนนี้เพื่อร่วมกันจัดทำนโยบาย คุณภาพ กำหนดภารกิจ เป้าหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นต้น

** ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์กร (ประเทศ) และสร้างระบบ ( รัฐสภา รัฐบาล การเมืองท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน ) การนำ TQM ไปใช้ จะประกอบด้วยขั้นตอนดำเนินการตามลำดับอย่างน้อย 7 ขั้นตอน ดังนี้ ผู้บริหาร ( รัฐบาล) จะต้องจัดองค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

** ขั้นตอนที่ 3 การประกาศการทำ TQM เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นเอาจริงของฝ่ายบริหารระดับสูง (รัฐบาล ) พร้อมทั้งเป็นการแนะนำนโยบายคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ผู้รับผิดชอบโครงการ (นายกรัฐมนตรี )  และเป็นการสื่อสารได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร(รัฐสภา
 ภาครัฐ การเมืองท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน )

** ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการดำเนินการ ทุกขั้นตอนหรือกิจกรรมของการผลิตสินค้าหรือบริการต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมนิยมใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งรวมทั้ง QC

** ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการติดตามความก้าวหน้า เพื่อเป็นการดูความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง(รัฐบาล รัฐสภา ภาคประชาชน)ได้ทราบด้วย

** ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนผลลัพธ์และระดับความสำเร็จของผู้บริหาร( รัฐบาล )เพื่อเป็นการสรุปผลความสำเร็จและวางแผนการดำเนินการต่อไป

** ขั้นตอนที่ 7 การส่งเสริมให้ทุกคน( ภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคประชาชน ) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสำเร็จของ TQM จะเกิดจากแรงงานและความพยายามอย่างต่อเนื่องและต้องทำการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การยอมรับ และการให้ความสำคัญในตัวบุคคล จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก

                    TQM  มี หลักการที่สำคัญ 3 ประการ คือ            
               1. การสร้างความพึงพอใจให้กับ ลูกค้า                                                                              
               2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
                องค์การ ที่จะทำ TQM จะต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะไม่มีโอกาสแม้จะดำรงอยู่ต่อไปในสังคมซึ่งเราสามารถดำเนินงานได้ดัง นี้
                                2.1 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดำเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง

                                2.2 พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินงานที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์สูง
                                2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมชาติและไม่สร้างความสูญเสียจากการตรวจสอบ

                 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement)
                ตั้งแต่ พนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS ที่ไม่ใช่เพียงปฏิบัติงานแบบขอไปทีเท่านั้นแต่ต้องมี ความเข้าใจและยอมรับในการสร้างคุณภาพสูงสุดให้เกิดขึ้น โดยอาจจะจัดตั้งทีม งานข้ามสายงาน (Cross Functional Team)และให้สามารถทำงานข้ามสายงานได้เป็นอย่างดี เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการ ดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานจะเป็นกลจักรสำคัญในการผลักดันธุรกิจไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ##  เพื่อความเข้าใจ ระบบ TQM มากขึ้น   ขอนำดูการประยุกต์เอา ระบบTQM มาใช้ปรับปรุงส่วนราฃการซึ่งก็เริ่มลองใช้กันบ้างแล้วแต่ไม่ค่อยมี ประสิทธิภาพเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่ ไม่ให้ความสำคัญในขั้นตอน การประเมินผล ปรับปรุง จากระดับบนของกรมและกระทรวง ( เมื่อเอามาใช้ในการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมี ภาคประชาฃนติดตามทำงานควบคู่กันไปด้วยและรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ พร้อมอำนาจหน้าที่โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

                        *ารนำ TQM  ไปปฏิบัติใน การปรับปรุงการบริการภาครัฐ
                   การนำ TQM  ไปปฏิบัติใน การปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน การปฏิรูประบบราชการ กล่าวคือ มีเป้าหมายของการเพิ่มคุณภาพของการ ให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนเช่นเดียวกัน ดังนั้น อาจไม่เป็นการยากที่ผู้บริหารระดับสูงจะให้การยอมรับในการนำ TQM  ไปปฏิบัติ

 *แนวทางและขั้นตอนในการทำ 
            1. การสำรวจหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน
            2. การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข
            3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
            4. การสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมองค์การ
            5. การนำ TQM  ไปปฏิบัติในหน่วยงานบริการภาครัฐ
            6. การติดตามและประเมินผล

ราชประชาสมาสัย
พระราชา + ประชาชน
*กล่าวโดยสรุป เงื่อนไขของการสร้างความสำเร็จในการทำ TQM ไปปฏิบัติในการปรับปรุงการบริการภาครัฐนั้นประกอบได้ด้วย 6 ประการคือ
1. การสำรวจว่าหน่วยงานที่ควรได้รับการปรับปรุงให้นำระบบการพัฒนาคุณภาพมาใช้
2. การค้นหาจุดบกพร่องที่ควรแก้ไข
3. การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้ TQM
4. การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยปลูกฝังค่านิยมและการยอมรับในเรื่องคุณภาพ
5. การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้มีคุณภาพ
6. การติดตามและประเมินผลการนำ TQM ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยใช้วิธีทางสถิติ
สรุป
             การ ปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรเปลี่ยนทางสังคมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้องค์การสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นใน ปัจจุบัน การบริการของภาครัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ นั้น ก็จำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เช่นเดียวกัน  การปรับปรุงบริการภาครัฐนอกจากจะถือว่า ว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแล้ว ประชาชนผู้รับบริการในส่วนต่างๆ ก็จะได้รับประโยชน์จาก การปรับปรุงด้วย กล่าวคือ ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เสียเวลาน้อยลง เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และ มีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐมากขึ้น

            การ นำ TQM มาใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ส่วนราชการสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บังเกิดผลที่พึงประสงค์ได้โดยไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามการนำ TQM  ไปปฏิบัติก็หมายถึง การนำการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในองค์การ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องได้รับการต่อต้านจากข้าราชการบ้างไม่มากก็น้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พึงกระทำก็คือการจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาผู้บริหาร ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่ ให้บริการประชาชน  เพื่อขอ ทราบความคิดเห็นและให้ได้ข้อสรุปกว้าง ๆ ในการนำ TQM  ไปปฏิบัติในองค์การ กับการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างข้าราชการในสังกัดในการปฏิบัติงานเพื่อ พัฒนาคุณภาพในการทำงานคุณภาพของผลงาน และการให้บริการต่อประชาชน

               ## เมื่อหน่วยงานภาครัฐได้มีการนำ ระบบTQM มาใช้บ้างแล้ว ดังนั้นการปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบโครงสร้างการเมือง ก็ควรจะทำล้อตามให้เป็นระบบเดียวกัน ..นักการเมืองไม่ควรดื้อรั้นปฏิเสธเพราะการที่จะต้อง ถูกลงโทษ เสียอำนาจและผลประโยชน์ จากการที่โดนภาคประชาชนร่วม  ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับแก้ เป็นกระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบ ตามอำนาจหน้าที่ ของภาคประชาชนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ... ระบบTQM จะถูกนำไปใช้ ทั้งในการ วางรากฐานทางการเมือง รูปแบบวิธีการ สรรหานักการเมือง การตรวจสอบประเมินผลและวัดคุณภาพนักการเมือง ..ซึ่งภาคประชาชนเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ตามรูปแบบรายงานที่เป็นรูปธรรมที่ กำหนดให้   ..นอกจากนี้ประชาชนจะต้องเป็นผู้กำหนดบทลงโทษ ข้าราชการ นักการเมือง ..เพราะจะต้องรุนแรงโดยไม่ต้องแคร์สังคมโลกเพื่อชดเชยกับประชาชนที่ค่อนข้าง ด้อยคุณภาพ
                  ## ในช่วง พค. - กค. 2554 ที่รัฐบาลยุบสภา เป็นวาระของประชาชน เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน ประชาชนทุกกลุ่ม องค์กร สมาคม สถาบัน ข้าราชการ ทหารทุกเหล่าสี ควรร่วมกันออกมาเรียกร้อง และเสนอหนังสือต่อรัฐสภา แสดงเจตจำนงค์
ว่า ในนามของเจ้าของประเทศ ..ประชาชนต้องการฏิรูปประเทศโดยประชาชน เพื่อประชาชน.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง