บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กองทุนตั้งตัว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จ.สุรินทร์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทาง “กองทุนตั้งตัวได้” โดยอนุมัติงบ 5,000 ล้านบาทให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดูแล

ตั้งคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบาย (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และ คณะกรรมการบริหาร
ตั้งสำนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ
กลุ่มเป้าหมายผู้ขอรับทุน คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทั้งที่ศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี
คัดเลือก บ่มเพาะ รวมระยะเวลาโครงการทั้งหมด 4 ปี
เงินทุนจากงบประมาณประจำปีรวม 40,000 ล้านบาท ตลอด 4 ปี
ปี 2556 – 5,000 ล้านบาท
ปี 2557 – 5,000 ล้านบาท
ปี 2558 – 10,000 ล้านบาท
ปี 2559 – 20,000 ล้านบาท

นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประชุม ครม.สัญจร
สาระสำคัญของ “กองทุนตั้งตัวได้” ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีดังนี้ (ตัวเน้นโดย SIU)

1. เห็นชอบให้จัดตั้งทุนหมุนเวียนเป็นกองทุนตั้งตัวได้ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลักการการดำเนินการกองทุนตั้งตัวได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

2. เห็นชอบให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนตั้งตัวได้ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขอปรับลดงบประมาณจากสำนักเลขาธิการนายก รัฐมนตรีมาตั้งไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการ และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำข้อเสนอเปลี่ยนแปลงการตั้งกองทุนฯ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ

3. งบประมาณที่ตั้งไว้ที่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินดังกล่าวตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ และ

4. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ. …. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบและร่างหลักการฯ

1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย กองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ. ….

1.1 กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนตั้งตัวได้” ในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย เงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น เป็นต้น และให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปเพื่อกิจการตามที่กำหนด (ร่างข้อ 5 ถึงร่างข้อ 7)

1.2 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 8 ร่างข้อ 10 และร่างข้อ 20)

1.3 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ ประกอบด้วยประธานกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด กำหนดอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง (ร่างข้อ11 ถึงร่างข้อ 16)

1.4 กำหนดให้มีสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด (ร่างข้อ 17) (เดิมให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ)

1.5 กำหนดให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน โดยเบิกจ่ายจากเงินของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ร่างข้อ 19)

1.6 กำหนดให้กองทุนสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้วัตถุประสงค์กองทุน และนโยบายของคณะกรรมการ และให้ขอบเขตการสนับสนุนทางการเงิน และหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและการพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนดโดยต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะ กรรมการ และกำหนดแนวทางการดำเนินการการสนับสนุนทางการเงินของคณะกรรมการบริหารกอง ทุน (ร่างข้อ 21 และร่างข้อ 22)

1.7 กำหนดให้การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ตลอดจนการนำส่งเงิน การบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนด (ร่างข้อ 23 ถึงร่างข้อ 25)

1.8 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกองทุน การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวม (ร่างข้อ 26 ถึงร่างข้อ 28)

1.9 กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของกองทุน (ร่างข้อ 29)

2. ร่างหลักการกองทุนตั้งตัวได้ ประกอบด้วย

2.1 วัตถุประสงค์ของกองทุน และเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพ (ร่างหัวข้อ 2 และร่างหัวข้อ 3)

2.2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือการให้การช่วยเหลือด้านการเงิน (ร่างหัวข้อ 4)

2.3 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายและการประสานงานจำนวน 10 หน่วยงาน และทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ร่างหัวข้อ 5)

2.4 ระยะเวลาเบื้องต้นในการดำเนินการ 4 ปี โดยจะเป็นการฝึกอบรม คัดเลือก และการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัย ร่วมกับการวิจัยศึกษากรณีความสำเร็จร่วมกับการปล่อยสินเชื่อและทุนหมุนเวียน โดยอาจมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย (ร่างหัวข้อ 6)

2.5 โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการพิจารณากองทุน (กองทุนร่วมทุน) และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ร่างหัวข้อ 7)

2.6 แผนการดำเนินงาน และแนวทางวิธีดำเนินการ (ร่างหัวข้อ 8 และร่างหัวข้อ 9)

2.7 แหล่งเงินทุนของกองทุน ประกอบด้วย เงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น เป็นต้น (ร่างหัวข้อ 10)

2.8 ประมาณการรายรับ ได้แก่ ทุนประเดิมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 5,000 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 จำนวน 5,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาท และ 20,000 ล้านบาท ตามลำดับ

ประมาณการรายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถาบันละไม่เกิน 1,000 ล้านบาทในการดำเนินการด้านการบ่มเพาะ การพิจารณาสนับสนุนการลงทุนและสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารกองทุน (ร่างหัวข้อ 11)

2.9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเงิน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ร่างหัวข้อ 13 ถึงร่างหัวข้อ 15)

ข้อมูลจาก เว็บไซต์รัฐบาลไทย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง