บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มติ กสทช. เพิกถอนใบรับรองโทรศัพท์มือถือ 280 รุ่น เฉียดล้านเครื่อง จ่อดำเนินคีดอาญา 27บริษัทดังยื่นเอกสารปลอม


สำนักข่าวอิศรา


คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวน 280 แบบ/รุ่น กว่า 970,000 เครื่อง จาก 27 บริษัทที่นำเข้าจากประเทศจีน (ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน2555) เนื่องจากปลอมแปลงเอกสารการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ทั้งนี้จะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทที่ยื่นเอกสารปลอมดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช.

สำหรับรายละเอียดประกาศของสำนักงาน กสทช.ระบุว่า กสทช. ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคซึ่งผู้ประกอบการได้จัดส่งประกอบการพิจารณาขอรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ พบว่ามีข้อเท็จจริงอันเป็นที่เพียงพอและเป็นที่ยุติว่า ผู้ประกอบการบางรายได้ใช้รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศ ที่ไม่ได้ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบของต่างประเทศ หรือมีการปลอมแปลง หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลดทอน แต่งเติมเนื้อหาหรือข้อมูลในรายงาน ให้ผิดแผกจากรายงานผลการทดสอบต้นฉบับ

ดังนั้น เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ จึงถือว่าการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ชอบตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม มีมติให้เพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จํานวน 280 แบบ/รุ่น ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ สํานักงาน กสทช. ได้ออกประกาศไว้ ดังนี้

1.ไม่อนุญาตให้ทําหรือนําเข้าเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ แบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จํานวน 280แบบ/รุ่น ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

2.ให้ผู้ประกอบการ จํานวน 27 ราย ที่เป็นผู้ยื่นขอและได้รับใบรับรองเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์แบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอนตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งได้นําเข้าเครื่องโทรคมนาคม ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2555 รายงานการครอบครองเครื่องโทรคมนาคมแบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวต่อสํานักงาน กสทช. และดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้นําออกเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และนําเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว ออกนอกราชอาณาจักร

(2) ทําลายเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว ภายใน 30 วัน แล้วแจ้งให้สํานักงาน กสทช. ทราบพร้อมหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นยังคงต้องมีภาระรับผิดชอบต่อเครื่องโทรคมนาคม แบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอนใบรับรองที่ตนเองจําหน่าย หรือนําเข้าเพื่อใช้งานในประเทศอยู่ต่อไป

3. ให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่ได้นําเข้ามาเพื่อจําหน่ายหรือใช้งานเครื่องโทรคมนาคม แบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอน ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน2555 รายงานการครอบครองเครื่องโทรคมนาคมแบบ/รุ่นที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวต่อ กสทช. ภายใน 30 วัน โดยอนุญาตให้สํารองจําหน่ายเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ได้นําเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบรรเทาความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตของผู้จําหน่ายและใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

นอกจากประกาศดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช.ยังต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัท 27 แห่งที่นำที่ยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานปลอมต่อพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อด้วย

สำหรับบริษัทที่นำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ใบรับรองมาตรฐานปลอมมีดังนี้

1. บริษัท 108 มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 2. บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)3. บริษัท เบสคิงส์ จํากัด4. บริษัท มีเดีย อินฟีนีตี้ จํากัด 5. บริษัท โมเดิร์น เทคโนโลยี โมบาย จํากัด 6. บริษัท โมบาย อาร์ อัส จํากัด 7.บริษัท สไมล์ โฟน (ประเทศไทย) จํากัด 8.บริษัท ออลเทค มาเก็ตติ้ง จํากัด9. นายอริยะ บุพศิริ 10. บริษัท คูล คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์)

11. บริษัท เจ มาร์ท จํากัด (มหาชน) 12. บริษัท เจเจเค.คอร์ปอเรชั่น จํากัด 13.บริษัท ชาเทอเว คอร์พอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 14. บริษัท ซันไรซ์ อินเตอร์เทรด จํากัด 15.บริษัท ดี โมบาย (ประเทศไทย) จํากัด 16.บริษัท ที.ซี. โมบาย โฟน จํากัด 17.บริษัท ไทยเวย์ อินฟอร์เมชั่น คอมพิวเตอร์ จํากัด 18. บริษัท นีโอลูชั่น เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จํากัด 19.บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด 20.บริษัท มาสเตอร์ เทคโนคอม จํากัด

21.บริษัท แม๊ค คอลเลคชั่น จํากัด 22.บริษัท ไมโครเทเลคอม จํากัด 23.บริษัท ลอง เชียร์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 24.บริษัท เอ. โมบายล์ เวิลด์ จํากัด 25.บริษัท เอเอซี แอนด์ ที จํากัด 26. บริษัท แอล บี แอล (2004) จํากัด 27.บริษัท ไอโอเทค เทคโนโลยี จํากัด

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า ในจำนวน 27 บริษัทดังกล่าว มีบริษัทชื่อดังและมีขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเครือเอไอเอส บริษัท เจ มาร์ท จํากัด ฯ(มหาชน) เป็นต้น
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รีโมท ซื้อ รีโมท จากผู้ค้าส่งโดยตรง ที่มีหน้าร้านจริง ที่ บ้านหม้อ และ คลองถม ราคาถูกกว่าใคร ปลอดภัย มีรับประกัน

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง