แกะ รอยขุมทรัพย์ ตู่-จตุพร พรหมพันธุ์ กับหนี้สินเงินกู้ซื้อรถยนต์ 2.7 ล้านหายจากบัญชี ป.ป.ช. และสถานะ“โสด”บนความท้าทายกรณีภรรยานอกสมรส?
      ในการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเปิด เผยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อเร็วๆนี้ นักการเมืองที่มีบทบาทมาตลอดในช่วง 2 ปีและมีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นหลังจากพ้นตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เกือบ 3 ล้านบาท คือนายจตุพร พรหมพันธุ์  ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย
      ทั้งนี้ เมื่อตอนเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 22 มกราคม 2551 นายจตุพรมีทรัพย์สิน(ตามที่แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.)8,050,892.2 บาทแบ่งเป็น
       เงินฝาก 5 บัญชี 2,599,939.46 บาท  
       โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 99/92 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายใหม่ กรุงเทพฯ  2,700,000 บาท  
       ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน  คันแรก หมายเลขทะเบียน สอ.2535 กรุงเทพมหานคร 1,750,800 บาท คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน ชศ.2535 กรุงเทพมหานคร มูลค่า 999,312 บาท   รวมมูลค่า  2,750,122บาท  
       ไม่มีทรัพย์สินอื่น
       หนี้สิน เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 2,750,112 บาท (น่าสังเกตว่าหนี้สินมีจำนวนเท่ากับมูลค่ารถยนต์)
       บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แจ้งว่านอกสมรส)   1 คน  เพศหญิง (ขณะ อายุ 8 ปี ที่อยู่แจ้งว่า 31/1 หมู่ที่ 77 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงศิราราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ)     มีเงินฝาก ธนาคารออมสิน 1 บัญชี    840.96 บาท
       เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,300,780.2 บาท 
 
      ตอนพ้นตำแหน่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2554  นายจตุพรแจ้งว่า มีทรัพย์สิน 8,176,354.48  บาทแบ่งเป็น
       เงินฝาก 5 บัญชี  3,806,354.48 บาท
      โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 99/92 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายใหม่ กรุงเทพฯ (24 ตรว.)   2,700,000 บาท  
       ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน  คันแรก หมายเลขทะเบียน สอ.2535 กรุงเทพมหานคร 800,000 บาท คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน ชศ.2535 กรุงเทพมหานคร มูลค่า 870,000 บาท   รวมมูลค่า  1,670,000บาท  (น่าสังเกตว่า 4 ปี รถยนต์ราคาลดลง 1,080,122 บาท - คันแรกลดลง 950,800 บาท คันที่ 2 ลดลง 129,312 บาท )
      ไม่มีทรัพย์สินอื่น
      ไม่มีหนี้สิน
       บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แจ้ง ว่านอกสมรส 2 คน)  มีเงินฝาก ธนาคารออมสิน 1 บัญชี  4,665.31 บาท (แจ้งว่ามีบุตรนอกสมรสที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คนชื่อ เพศชายอายุ 1 ขวบ  ที่อยู่ทะเบียนบ้านกลาง 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ )
       เปรียบเทียบ 2 ครั้ง  มียอดทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน   เพิ่มขึ้นจากตอนเข้ารับตำแหน่ง 2,880,239  บาท
       อย่างไรก็ตาม ตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. นายจตุพรระบุว่า มีรายได้จาก
      1.เงินเดือน 744,000 บาท
      2.เงินประจำตำแหน่ง 507,960 บาท
      3.เงินเดือนที่ปรึกษา 360,000 บาท (ไม่ระบุรายละเอียด)
      รวมรายได้ 1,611,960 บาท
      ตอนพ้นตำแหน่งนายจตุพร มิได้ระบุว่ามีรายได้
      ข้อมูลที่น่าสนใจ  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) มาตรา 32 กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริง ในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าว ตามแบบที่ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประการกำหนด ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง
       ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่าง ประเทศ และทรัพย์สินที่มิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
       ขณะที่นายจตุพรแจ้งต่อ ป.ป.ช. ระบุว่า “โสด” แต่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะว่า นายจตุพรมีภรรยาชื่อ นางพรหมภัสสร ณ กาฬสินธุ์   เมื่อตอนที่นายจตุพรถูกคุมขัง นางพรหมภัสสร ได้เดินทางไปศาลอาญา เพื่อยื่นขอประกันตัวนายจตุพร ในวันที่ 21 มิ.ย. 54    (ไทยรัฐออนไลน์ 20 มิ.ย. 54)  
       ในทางปฏิบัติการที่นายจตุพรมิได้แสดงรายการทรัพย์สินของภรรยา (นอกสมรส?) ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากมีการพิสูจน์ว่าการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายจตุ พร จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?
       เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง  
       ................

        ทรัพย์สินของ จตุพร พรหมพันธุ์ กรณีรับตำแหน่ง  22 ม.ค.2511

รายการทรัพย์สิน
ผู้ยื่น (บาท)    
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุฯ  (บาท)
1.เงินสด
-

-
2.เงินฝาก
2,599,939.46

840.96
3.เงินลงทุน
-

-
4.เงินให้กู้ยืม
-

-
5.ที่ดิน
-

-
6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
2,700,000

-
7.ยานพาหนะ
2,750,112

-
8.สิทธิสัมปทาน
-

-
ทรัพย์สินอื่น
-

-
รวม
8,050,051.46

840.96
รวมทรัพย์สินทั้งหมด  8,050,892.2หนี้สินเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
2,750,112


รวมหนี้สิน                    2,750,112มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
5,300,780.2   บาทที่มา:สำนักงาน ป.ป.ช. , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม

   ทรัพย์สินของ จตุพร พรหมพันธุ์ กรณีพ้นตำแหน่ง  10 พ.ค.2544

รายการทรัพย์สิน
ผู้ยื่น (บาท)    
คู่สมรส
บุตรไม่บรรลุฯ  (บาท)
1.เงินสด
-

-
2.เงินฝาก
3,806,354.48

4,665.31
3.เงินลงทุน
-

-
4.เงินให้กู้ยืม
-

-
5.ที่ดิน
-

-
6.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
2,700,000

-
7.ยานพาหนะ
1,670,000

-
8.สิทธิสัมปทาน
-

-
ทรัพย์สินอื่น
-

-
รวม
8,176,354.48

4,665.31
รวมทรัพย์สินทั้งหมด  8,181,019.79หนี้สินเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น
-


รวมหนี้สิน                    - มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
8,181,019.79บาทที่มา:สำนักงาน ป.ป.ช. , ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) รวบรวม
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ดีนะครับ นักการเมืองเขียนกฏหมายไว้ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินเมีย 
ใช้เป็นหีบชุกสมบัติได้อย่างงาม....ผู้เขียน